ReadyPlanet.com
dot dot


ทัวร์เกาหลี,เที่ยวเกาหลี,เกาหลี,ทัวร์,กรุ๊ปทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,โรงแรม,ล่าม,มัคคุเทศก์,ตั๋วเครื่องบิน,การท่องเที่ยว, TourKorea,Tour,Travel Korea,Travel,Group Tour,Package Tour,Guide,Interpreter,Ticket Airway,Ticket Air lane 
ทัวร์เกาหลี,เที่ยวเกาหลี,เกาหลี,ทัวร์,กรุ๊ปทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,โรงแรม,ล่าม,มัคคุเทศก์,ตั๋วเครื่องบิน,การท่องเที่ยว, TourKorea,Tour,Travel Korea,Travel,Group Tour,Package Tour,Guide,Interpreter,Ticket Airway,Ticket Air lane
ทัวร์เกาหลี,เที่ยวเกาหลี,เกาหลี,ทัวร์,กรุ๊ปทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,โรงแรม,ล่าม,มัคคุเทศก์,ตั๋วเครื่องบิน,การท่องเที่ยว, TourKorea,Tour,Travel Korea,Travel,Group Tour,Package Tour,Guide,Interpreter,Ticket Airway,Ticket Air lane

ทัวร์เกาหลี,เที่ยวเกาหลี,เกาหลี,ทัวร์,กรุ๊ปทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,โรงแรม,ล่าม,มัคคุเทศก์,ตั๋วเครื่องบิน,การท่องเที่ยว, TourKorea,Tour,Travel Korea,Travel,Group Tour,Package Tour,Guide,Interpreter,Ticket Airway,Ticket Air lane
ทัวร์เกาหลี,เที่ยวเกาหลี,เกาหลี,ทัวร์,กรุ๊ปทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,โรงแรม,ล่าม,มัคคุเทศก์,ตั๋วเครื่องบิน,การท่องเที่ยว, TourKorea,Tour,Travel Korea,Travel,Group Tour,Package Tour,Guide,Interpreter,Ticket Airway,Ticket Air lane
ทัวร์เกาหลี,เที่ยวเกาหลี,เกาหลี,ทัวร์,กรุ๊ปทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,โรงแรม,ล่าม,มัคคุเทศก์,ตั๋วเครื่องบิน,การท่องเที่ยว, TourKorea,Tour,Travel Korea,Travel,Group Tour,Package Tour,Guide,Interpreter,Ticket Airway,Ticket Air lane
ทัวร์เกาหลี,เที่ยวเกาหลี,เกาหลี,ทัวร์,กรุ๊ปทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,โรงแรม,ล่าม,มัคคุเทศก์,ตั๋วเครื่องบิน,การท่องเที่ยว
KE,TourKorea,Tour,Travel Korea,Travel,Group Tour,Package Tour,Guide,Interpreter,Ticket Airway,Ticket Air lane
WEATHER,ทัวร์เกาหลี,เที่ยวเกาหลี,เกาหลี,ทัวร์,กรุ๊ปทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,โรงแรม,ล่าม,มัคคุเทศก์,ตั๋วเครื่องบิน,การท่องเที่ยว,
EXCHANGE,TourKorea,Tour,Travel Korea,Travel,Group Tour,Package Tour,Guide,Interpreter,Ticket Airway,Ticket Air lane
KOREA FESTIVAL,ทัวร์เกาหลี,เที่ยวเกาหลี,เกาหลี,ทัวร์,กรุ๊ปทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,โรงแรม,ล่าม,มัคคุเทศก์,ตั๋วเครื่องบิน,การท่องเที่ยว,
KOREA FOOD,TourKorea,Tour,Travel Korea,Travel,Group Tour,Package Tour,Guide,Interpreter,Ticket Airway,Ticket Air laneเทศกาลดอกซากุระบาน_โตเกียว-ฟูจิ (25-29 มี.ค.2559) article

เทศกาลดอกซากุระบาน : ภูเขาไฟฟูจิ โตเกียว 6 วัน 3คืน (TG)


กำหนดการเดินทาง   25 - 29 มี.ค. 2559 (ุ6วัน 3คืน)

 ราคา                         54,900 บาท

โปรแกรมทัวร์                Download file

ชมเทศกาลดอกซากุระบาน-โตเกียว-ภูเขาไฟฟูจิ

ทัวร์ญี่ปุ่น,เที่ยวญี่ปุ่น,ญี่ปุ่น,ทัวร์,กรุ๊ปทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,โรงแรม,ล่าม,มัคคุเทศก์,ตั๋วเครื่องบิน,การท่องเที่ยว,TourJapan,Tour,Travel Korea,Travel Japan,Travel,Group Tour,Package Tour,Guide,Interpreter,Ticket      ทัวร์ญี่ปุ่น,เที่ยวญี่ปุ่น,ญี่ปุ่น,ทัวร์,กรุ๊ปทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,โรงแรม,ล่าม,มัคคุเทศก์,ตั๋วเครื่องบิน,การท่องเที่ยว,TourJapan,Tour,Travel Korea,Travel Japan,Travel,Group Tour,Package Tour,Guide,Interpreter,Ticket      ทัวร์ญี่ปุ่น,เที่ยวญี่ปุ่น,ญี่ปุ่น,ทัวร์,กรุ๊ปทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,โรงแรม,ล่าม,มัคคุเทศก์,ตั๋วเครื่องบิน,การท่องเที่ยว,TourJapan,Tour,Travel Korea,Travel Japan,Travel,Group Tour,Package Tour,Guide,Interpreter,Ticket
   

25 มี.ค. 59     กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ
20.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิเพื่อเตรียมตัวเดินทาง โดยมีพนักงานบริษัทโคเรียเซ็นเตอร์คอยอำนวยความสะดวกในการโหลดกระเป๋า ณ บริเวณเคาน์เตอร์ D สายการบิน THAI AIRWAYS (TG) ทางช่องเข้าประตูที่ 2
23.45 น. เหินฟ้าสู่ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 642
26 มี.ค. 59     สนามบินนาริตะ - อุโมงคหิ่งหอยทะเล - พิพิธภัณฑ์ราเมง - ภูเขาเทนโจ - กระเช้าคาชิ คาชิ โรปเวย์
                      ชมดอกซากุระบาน 
- อาบน้ำแร่ “ออนเซ็น”
07.35. น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติ นาริตะะ ของประเทศญี่ปุ่นหลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว...ท่านจะพบมัคคุเทศก์ท้องถิ่นรอต้อนรับคณะ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) อิสระให้ทุกท่าน ได้แลกสกุลเงินเยน ณ เคาน์เตอร์ธนาคาร และทำธุระส่วนตัวให้เรียบร้อย (ขั้นตอนพิธีการต่าง ๆ หัวหน้าทัวร์จะแนะนำทุกท่านที่สนามบินสุวรรณภูมิ หรือบนเครื่อง หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อสอบถามที่เจ้าหน้าที่ หรือบริษัทล่วงหน้า) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรแล้ว... (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง // เวลาท้องถิ่นจะเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)
จากนั้น...
นําท่านเดินทางผ่านอุโมงค์ใตน้ำ TOKYO BAY AQUA LINE หรือมีชื่อเรียกในภาษาญี่ปุนวา UMIHOTARU ที่แปลเปนไทยไดวา อุโมงคหิ่งหอยทะเล (Sea Firefly) ซึ่งเปน อุโมงคใตน้ำ ที่ใชเดินทางลอดอาวโตเกียว มีความยาวถึง 14 กิโลเมตร มียาวเปนอันดับที่ 4 ของโลก อุโมงคแหงนี้ใชเปนทางเชื่อมระหวางเมืองคิซาราสึ จังหวัดจิบะ ไปยัง เมืองคาวาซากิ จังหวัดคานากาวา ซึ่งแบงเปนความยาวของตัวสะพาน 4.4 กิโลเมตร และความยาวของอุโมงค 9.6 กิโลเมตร นอกจากนั้น อุโมงคแหงนี้ยังเปนอีกหนึ่งเสนทางหลวงของประเทศญี่ปุนอีกดวย (ทางหลวงหมายเลข 409)
จากนั้น...นำท่านไปยัง พิพิธภัณฑ์ราเมง (Raumen Museum) รวบรวมเรื่องราวทุกอย่างเกี่ยวกับราเมง ไม่ว่าจะเป็นประวัติความเป็นมา, ชนิดของราเมง ในชั้นแรกของพิพิธภัณฑ์นั้นจะเป็นประวัติของราเมงในประเทศญี่ปุ่น มีการจัดแสดงเส้นราเมล น้ำซุป ท้อปปิ้ง รวมถึงชามใส่ราเมงหลากหลายชนิด ส่วนในชั้นที่สองนั้น จะมีการจัดบรรยากาศจำลองของถนน และอาคารบ้านเรื่องของชิตามาชิ (Shitamachi) เมืองเก่าของโตเกียว ซึ่งเป็นเมืองที่ราเมงได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว จะมีร้านขายราเมงที่มีชื่อเสียงอยู่ประมาณ 9 ร้านให้นักท่องเที่ยวได้ลองชิม และหากใครอยากจะทานราเมงหลายๆร้าน ก็สามารถสั่งแต่ละชามเป็นไซส์เล็กได้
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย จากนั้น...นำทุกท่านขึ้น กระเช้าลอยฟ้าคาชิ คาชิ เดินทางสู่ “สวนสาธารณะคาวากูจิโกะ เทนโจยามะ” ที่จะทำให้ทุกท่านเหมือนกับเดินเล่นท่ามกลางท้องฟ้า และชมวิวทิวทัศน์ที่งดงามของภูเขาไฟฟูจิ และทะเลสาบคาวากูจิโกะ เพื่อสัมผัสต้นกำเนิดแห่งศิลปะ และความเชื่อ นำท่านสักการะ “ศาลเจ้าอุซากิ” ขอพร “ฟูจิมิอุซากิ” และ “ยูเมะมิอุซากิ” สองรูปปั้นกระต่ายประจำ ภูเขาคาชิ คาชิที่จะทำ ให้ผู้ขอมีสุขภาพดี และฉลาดหลักแหลม... แล้วต่อด้วยการไปลั่น “ระฆังเทนโจ” ระฆังแห่งความรัก ที่เชื่อกันว่า หากมองขึ้นไปยังภูเขาไฟฟูจิที่อยู่ตรงกลางหัวใจ ให้นึกถึงคนสำคัญ แล้วลั่นระฆังจะทำให้ท่านสมปรารถนาเรื่องความรัก และปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ... ให้ท่านเก็บภาพความประทับใจในแบบ พาโนรามา ของดอกซากุระบาน กับภูเขาไฟฟูจิ และทะเลสาบคาวากูจิโกะ” ....(หมายเหตุ ) การชมดอกซากุระบานทุกแหงของประเทศญี่ปุน ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ การกําหนดวันเดินทางดังกลาว เปนเพียงการ กําหนดวัน เวลาที่ใกลเคียงที่สุด ไมสามารถกําหนดวันที่ดอกซากุระบานแนนอนได ซึ่งดอกซากุระจะเริ่มเบงบานใน   ชวงที่อุณหภูมิของญี่ปุนเริ่มอุนขึ้นหลังจากอากาศอันหนาวเย็นไดเริ่มลดลง
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ!!!ให้ท่านได้อิ่มอร่อยกับมื้อพิเศษที่มีขาปูยักษ์ให้ท่านได้ลิ้มลองรสชาติปูพร้อมน้ำจิ้มสไตส์ญี่ปุ่นอย่างจุใจ และอาหารอื่นๆ อีกหลายชนิด
นำท่านเข้าพัก ณ โรงแรมระดับดีลักซ์คลาส FUJIMIHANA HOTEL หรือเทียบเท่า 
พิเศษ!!! ณ โรงแรมแห่งนี้ท่านจะได้สัมผัสกับการอาบน้ำแร่ธรรมชาติแบบฉบับชาวญี่ปุ่น เพื่อเป็นการพักผ่อนจากการที่ได้เหน็ดเหนื่อยกับการเดินทางมาตลอดทั้งวัน ซึ่งช่วยในเรื่องของกระดูก และการหมุนเวียนของโลหิต
 
27 มี.ค. 59     ขอพรบ่อน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ ภูเขาไฟฟูจิ - เก็บสตอเบอรี่สดๆ จากไร่ - กรุงโตเกียว - สวนอุเอโนะ ชม...
                      เทศกาลดอกซากุระบาน 
- วัดอาซากุสะ - ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ  ภัตตาคารภายในโรงแรม
จากนั้น...นำทุกท่านเดินขอพรบ่อน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ โอชิโนะ ฮัคไค บ่อน้ำที่เกิดจากการละลายของหิมะบนภูเขาไฟ ฟูจิ ที่ใช้เวลาอันยาวนาน ในการไหลลงมา สู่พื้นดิน และซึมไปยังบ่อน้ำแต่ละบ่อ ดังนั้นน้ำที่อยู่ในบ่อ จะเป็นน้ำที่ใสสะอาด และสดชื่นมาก ในปี 1985 สถานที่แห่งนี้ยังได้ถูกเลือกให้เป็น ใน 100 อันดับ แหล่งน้ำ จากธรรมชาติที่ดีที่สุดของญี่ปุ่นอีกด้วย บ่อน้ำพุธรรมชาติทั้ง บ่อ มีความเชื่อกันว่าเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ตามความเชื่อที่ว่าภูเขาไฟฟูจิเป็นที่สถิตย์ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ น้ำที่ไหลลงมาจากภูเขาศักดิ์สิทธิ์ก็เป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ จนมีชื่อเรียกว่า "Springs of the Gods" หรือ น้ำพุของเทพเจ้า ดังนั้นคนมักจะมาขอพรกัน ว่ากันว่าแต่ละบ่อก็จะมีความศักดิ์สิทธิที่แตกต่างกันไป เช่น เรื่องสุขภาพ คู่ครอง ฯลฯ
จากนั้น...นำท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ บริเวณชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ) โดยรถโค้ชให้ท่านได้สัมผัสอากาศอันบริสุทธิ์บนยอดเขาฟูจิ ถ่ายภาพที่ระลึกกับภูเขาไฟที่  ได้ชื่อว่ามีสัดส่วนสวยงามที่สุดในโลก ซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ยังดับไม่สนิท และมีความสูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่นจากด้านล่างสู่บนยอดปล่องเขาด้วย ความสูง 3,776 เมตร
จากนั้น...นำท่านนำท่านไปเพลิดเพลินกับการเลือกชิม ชม และซื้อสตรอเบอร์รี่สดๆจาก ไร่สตรอเบอรี่ของชาวญี่ปุ่นที่มีการปลูกอย่างพิถีพิถัน และได้รับการดูแลเอา
ใจใส่ทุกกระบวนการทุกขั้นตอน ทำให้ผลของสตรอเบอร์รี่นั้นมีขนาดใหญ่ สีแดงสด และรสชาติหวานกว่าบ้านเราหลายเท่า ท่านจะได้ชมถึงวิธีการเก็บสตรอเบอร์รี่และที่สำคัญ คือท่านสามารถชิมสตรอเบอร์รี่ในไร่นี้ได้ โดยสามารถเด็ดจากต้นด้วยตัวเอง และยังซื้อกลับมาเป็นของฝากแก่คนที่บ้านได้
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย จากนั้น...นำท่านเดินทางเข้าสู่ มหานครโตเกียว...นําท่านเดินทางสู่ เทศกาลดอกซากุระบาน “สวนอุเอโนะ” สวนสวยกลางกรุงโตเกียวที่รวบรวมพันธุ์ไม้นานาชนิดจากทั่วทุกมุมโลก สวนแห่งนี้เป็นที่รู้จักกันในฐานะสวนสาธารณะแห่งแรกของกรุงโตเกียว (สร้างขึ้นในปี 1873) และเป็นสถานที่ตั้งของวัด ศาลเจ้า และพิพิธภัณฑ์สำคัญหลายแห่ง อีกทั้งยังอยู่ห่างจากสถานีรถไฟ เจอาร์อุเอโนะเพียง 2 ช่วงตึก ที่นี่นับเป็นจุดชม“ดอกซากุระ” ที่พลุกพล่านที่สุดแห่งหนึ่ง โดยมีต้นซากุระกว่า 1,500 ต้น ที่ออกดอกเบ่งบานพร้อมๆกัน และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของคนโตเกียว (หมายเหตุ) การชมดอกซากุระบานทุกแหงของประเทศญี่ปุน ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ การกําหนดวันเดินทางดังกลาว เปนเพียงการ กําหนดวัน เวลาที่ใกลเคียงที่สุด ไมสามารถกําหนดวันที่ดอกซากุระบานแนนอนได ซึ่งดอกซากุระจะเริ่มเบงบานใน   ชวงที่อุณหภูมิของญี่ปุนเริ่มอุนขึ้นหลังจากอากาศอันหนาวเย็นไดเริ่มลดลง
จากนั้น...นำท่านเดินทางสู่ วัดอาซะกุสะ วัดที่ได้ชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ และได้รับความเคารพนับถือมากที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงโตเกียว นำท่านนมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคำ ซึ่งชาวญี่ปุ่นนิยมมากราบไหว้ขอพร เพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี ประกอบกับภายในวัดยังเป็นที่ตั้งของโคมไฟยักษ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ด้วยความสูง 4.5 เมตร แขวนห้อยอยู่ ณ ประตูทางเข้าด้านหน้าสุดของวัด อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าที่ระลึกพื้นเมืองต่างๆ มากมาย อาทิเช่น ขนมนานาชนิด, ของเล่น, รองเท้า, พวงกุญแจที่ระลึก ฯลฯจากนั้น...นำท่านเข้าสู่แหล่งช้อปปิ้งอันทันสมัยที่สุดกลางกรุงโตเกียว ย่านชินจูกุ เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้านานาชนิด อาทิเช่น สินค้าอิเลคทรอนิคส์ เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่องสำอาง และอื่นๆอีกมากมาย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าพัก ณ โรงแรมระดับดีลักซ์คลาส SHINJUKU PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า
28 มี.ค. 59     อิสระ ช้อปปิ้ง หรือท่องเที่ยว โตเกียวดิสนีย์แลนด์ หรือโตเกียวดิสนีย์ซี เที่ยวได้เต็มที่ สนุกได้ทั้งวัน 
                      ชมการแสดงพลุ และ ขบวน อิเลคทริค พาเหรด อันสวยงาม (เต็มวัน)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ  ภัตตาคารภายในโรงแรม
จากนั้น...อิสระเต็มวัน ให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง หรือเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ โดยสามารถขอคำนะนำการเดินทางได้จากมัคคุเทศก์ อาทิ

- ย่านฮาราจูกุ แหล่งรวมเสื้อผ้า เครื่องประดับ รองเท้า ของวัยรุ่นญี่ปุ่นแนว Cost Play หรือ ถ้าต้องการเห็นวัยรุ่นญี่ปุ่นแต่งตัวแบบแปลกๆ ก็สามารถมาดูได้ที่นี่
- ย่านชิบุย่า ศูนย์กลางแฟชั่นวัยรุ่นในโตเกียว ถ่ายภาพคู่กับรูปปั้นสุนัขแสนรู้ “ฮาจิโกะ” จุดนัดพบยอดฮิตสำหรับหนุ่มสาวโตเกียว อัพเดทแฟชั่นสไตล์โตเกียวที่ตึก(109) อิจิมารุคิว ทั้งเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่องประดับ
- ย่านกินซ่า เป็นย่านยอดฮิตสำหรับการช้อปปิ้ง และกินดื่มของคนโตเกียว บริเวณนี้จะมีห้างสรรพสินค้ามากมาย ร้านค้าเก๋ๆ ร้านอาหาร ผับ บาร์ และคาเฟ่น่านั่งเยอะมาก นอกจากนี้ยังมีร้านค้าแบรนด์เนม เครื่องสำอางค์ระดับ Hiend และสินค้าแฟชั่นแบรนด์ชั่นนำต่างๆก็มารวมอยู่ในย่านนี้
- ย่านอากิฮาบาระ หรือนิยมเรียกว่า “อกิบะ (Akiba)” ตั้งอยู่ใจกลางโตเกียว มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้า และเป็นแหล่งของโอตาคุ (otaku) ที่โด่งดังในญี่ปุ่น
เที่ยง เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาท่องเที่ยว และช้อปปิ้ง อิสระอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย
บ่าย หรือ เลือกอิสระท่องเที่ยว “โตเกียวดิสนีย์แลนด์” ดินแดนแห่งความฝัน และความสนุกที่ซึ่งกำแพงแห่งอายุ ไม่จำเป็นสำหรับผู้มาเยือน ใช้ทุนในการสร้างกว่า 600 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ท่านจะได้สัมผัสกับ มิกกี้เมาส์ โดนัลดั๊กส์ และเหล่าผองเพื่อนๆจากวอลท์ดิสนีย์มากมาย อีกทั้งเครื่องเล่นที่พร้อมสร้างความหฤหรรษ์และความตื่นเต้นให้ทุกท่านหรือจะเป็น “โตเกียวดิสนีย์ซี” เป็นสวนสนุก Theme Park ที่แสดงความอลังการเต็มไปด้วยเสน่ห์ตำนานและจินตนาการของการผจญภัยทางทะเล ท่านจะได้สัมผัสกับสวนน้ำในรูปแบบต่างๆของเครื่องเล่น
World Bazaar: เวิร์ล บาร์ซ่า เป็นส่วนหลักของสวนสนุกแห่งนี้ และมีร้านของที่ระลึกที่ใหญ่ที่สุดอยู่ที่นี่
Adventureland: แอดเวนเจอร์แลนด์ ประดอบด้วยสองส่วนคือ นิวออลีนส์ และ ป่า (Jungle themed area) ซึ่งมีลักษณะเลียนแบบมาจากดิสนีย์แลนด์ในอเมริกา โซนน่าสนใจเช่น Pirate of the Caribbean, Jungle Cruise, The Enchanted Tiki Room
Westernland: เวสเทิร์นแลนด์เป็นพื้นที่ลักษณะชาวตะวันตกรุ่นก่อน เหมือนกันกับโซน Frontierland ทั่วๆไปตามแบบฉบับของดิสนีย์แลนด์ มีรูปแบบคือมีแม่น้ำหลักใหลผ่านซึ่งมนุษย์เป็นผู้ทำทางน้ำไหลผ่าน เพื่อไปยังโซน Big Thunder Mountain และ Counter Bear Theater
*- Critter Country: คริทเตอร์ คันทรี่ เป็นพื้นที่ส่วนเล็กของสวนสนุกแต่มีจุดที่น่าสนใจคือ Splash Mountain นอกจากนี้ยังมีพวกร้านอาหารและร้านขายของที่ระลึก
Fantasyland: แฟนตาซีแลนด์ ทางเข้าเป็นปราสาทซินเดอร์เรลล่าที่เป็นที่รู้จักและถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของสวนสนุกแห่งนี้ ซึ่งมีลักษณะลอกเลียนมาจากของที่ฟลอริดาทั้งหมด มีโซนที่น่าสนใจเช่น Dark rides ที่ให้นักท่องเที่ยวได้ชมภาพยนต์พวก สโนว์ไวท์ ปีเตอร์แพน พินอคคิโอ โซนนอกเหนือจากนี้เช่น The Haunted Mansion, It's small world, Pooh's Hunny Hunt ซึ่งที่โซนหมีพูห์นี้ถือได้ว่าเป็นโซนที่ได้รับความนิยมสูงสุดของสวนสนุกแห่งนี้ เนื่องจากไม่ต้องเข้าคิว
Toontown: ทูนทาวน์ เป็นโซนทีเหมือนกับสวนสนุกดิสนีย์แลนด์อื่นๆทั่วไป เนื่องจากนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสพระเอกของสถานที่แห่งนี้คือ มิคกี้เมาส์และบ้านของมิคกี้เมาส์ จุดเด่นของที่นี่คือ เนื่องจากโซนนี้มีขนาดไม่ใหญ่มาก ทำให้การต่อคิวต้องใช้เวลานานที่สุดเมื่อเทียบกับมุมอื่นๆในสวนสนุกแห่งนี้
Tomorrowland: ทูมอร์โรวแลนด์ เป็นลักษณะของเทคโนโลยีในอนาคต ประกอบด้วย Space Mountain และ Star Tours: The Adventures Continue

ค่ำ เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาท่องเที่ยว และช้อปปิ้ง อิสระอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย
กลับเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรมระดับดีลักซ์คลาส SHINJUKU PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า
29 มี.ค. 59      วัดนาริตะ - ห้างจัสโก้อิออน - สนามบินนาริตะ - สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ  ภัตตาคารภายในโรงแรม
จากนั้น...นำท่านเดินทางเข้าสู่ วัดนาริตะ (Narita-san Temple) ตั้งอยู่ที่เมืองนาริตะ สร้าง คศ. 940 มีอายุราว 1 พันปี เป็นวัดเก่าแก่แต่ดูแลรักษามาเป็นอย่างดี  ภายในวิหารกลางหลังใหญ่ เป็นที่ประดิษฐานพระประธาน บรรยากาศสงบ สถานที่กว้างขวาง บางคนเข้าไปนั่งทำสมาธิ ด้านหน้าวิหารหลังใหญ่จำหน่ายใบนำโชคแบบต่างๆ และหลายราคา (คล้ายวัตถุมงคลในบ้านเรา) หากเดินลึกเขาไปข้างในจะพบกับสวนป่านาริตะซัง ที่กว้างขวาง เป็นสถานพักผ่อนหย่อนใจ ที่สวยงามร่มรื่น
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย จากนั้น...นำท่านเดินทางช้อปปิ้งก่อนอำลาประเทศญี่ปุ่นที่ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ของเมืองนาริตะ ห้างจัสโก้อิออน ให้ท่านได้ซื้อของฝากมากมายหลากหลายชนิด อาทิเช่น ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม้ตามฤดูกาล และพิเศษสุดกับร้าน 100 เยน ทีทุกอย่างในร้านราคาเพียง 100 เยนเท่านั้
ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่เสนามบินนานาชาติ นาริตะ
17.25 น. เดินทางโดยเที่ยวบิน TG 677 เหินฟ้ากลับกรุงเทพฯ (บริการภาพยนตร์ เครื่องดื่ม พร้อมเสิร์ฟอาหารค่ำบนเครื่องบิน)
21.55 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมเก็บความประทับใจไปนานวัน

 
JAPAN TOUR

เส้นทางแห่งกำแพงหิมะ Alpine Route นาโกย่า-โตเกียว (14 - 19 เม.ย. 2559) article
Autumn In Japan : โตเกียว-นาโกย่า (20 - 26 ต.ค. 2558) article
FUN SKI IN HOKKAIDO : 30 DEC-04 JAN 2016 article
ชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์ : โนโกย่า-โตเกียว 6วัน 4คืน (TG) article
เส้นทางแห่งกำแพงหิมะ Alpine Route โตเกียว-นาโกย่า (30 เม.ย. - 05 พ.ค. 2558) article
ทุ่งดอกพิ้งค์มอส ภูเขาไฟฟูจิ โตเกียว-โอซาก้า (30 เม.ย. - 05 พ.ค. 2558) article
เส้นทางสายโรแมนติก โอซาก้า - โตเกียว:กำแพงหิมะ เจแปนแอลป์ - ทุ่งดอกชิบะซากุระ (30 เม.ย. - 05 พ.ค. 58) article
"ชมใบไม้เปลี่ยนสีที่...ฮอกไกโด" article
JAPAN 30 - 5 MAY 2014 article
JAPAN : TOKYO -OSAKA' ธ.ค. 57
FUNSKI IN JAPAN ธ.ค. 56!!! article
KIMCHI - MOJI SALE!!! เที่ยวเกาหลีสุดคุ้ม...พูซาน ทัวร์ 5 วัน 3 คืน
KIMCHI - MOJI SALE!!! เที่ยวเกาหลีสุดคุ้ม...เชจู ทัวร์ 5 วัน 3 คืน article
KIMCHI-MOJI SALE!!!เที่ยวเกาหลีสุคุ้ม...ซอรัค ทัวร์ 5 วัน 3 คืน article
เที่ยว 2 ประเทศสุดคุ้ม เกาหลี - โอซาก้า6 วัน 4 คืน article
เที่ยว 2 ประเทศสุดคุ้ม เกาหลี - โตเกียว วัน 4 คืน article
JAPAN LAVENDER SWEET 2013 article
HOT CHIC KOREA - JAPAN
Double Knock SALE articleแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.
บริษัท โคเรียเซ็นเตอร์ จำกัด เลขที่ 60/59 หมู่ที่ 5 ซ.บางศรีเมือง 1/13 (ซ.รัชชพล) ถ.บางศรีเมือง 1 ต.บางศรีเมือง อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร. 081-816-5533 แฟ็กซ์. - Email:koreacentertravel@gmail.com, koreacenter@hotmail.com, korea-center@yahoo.com