ReadyPlanet.com
dot dot


ทัวร์เกาหลี,เที่ยวเกาหลี,เกาหลี,ทัวร์,กรุ๊ปทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,โรงแรม,ล่าม,มัคคุเทศก์,ตั๋วเครื่องบิน,การท่องเที่ยว, TourKorea,Tour,Travel Korea,Travel,Group Tour,Package Tour,Guide,Interpreter,Ticket Airway,Ticket Air lane 

ทัวร์เกาหลี,เที่ยวเกาหลี,เกาหลี,ทัวร์,กรุ๊ปทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,โรงแรม,ล่าม,มัคคุเทศก์,ตั๋วเครื่องบิน,การท่องเที่ยว, TourKorea,Tour,Travel Korea,Travel,Group Tour,Package Tour,Guide,Interpreter,Ticket Airway,Ticket Air lane

ทัวร์เกาหลี,เที่ยวเกาหลี,เกาหลี,ทัวร์,กรุ๊ปทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,โรงแรม,ล่าม,มัคคุเทศก์,ตั๋วเครื่องบิน,การท่องเที่ยว, TourKorea,Tour,Travel Korea,Travel,Group Tour,Package Tour,Guide,Interpreter,Ticket Airway,Ticket Air lane

ทัวร์เกาหลี,เที่ยวเกาหลี,เกาหลี,ทัวร์,กรุ๊ปทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,โรงแรม,ล่าม,มัคคุเทศก์,ตั๋วเครื่องบิน,การท่องเที่ยว, TourKorea,Tour,Travel Korea,Travel,Group Tour,Package Tour,Guide,Interpreter,Ticket Airway,Ticket Air lane

ทัวร์เกาหลี,เที่ยวเกาหลี,เกาหลี,ทัวร์,กรุ๊ปทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,โรงแรม,ล่าม,มัคคุเทศก์,ตั๋วเครื่องบิน,การท่องเที่ยว, TourKorea,Tour,Travel Korea,Travel,Group Tour,Package Tour,Guide,Interpreter,Ticket Airway,Ticket Air lane

ทัวร์เกาหลี,เที่ยวเกาหลี,เกาหลี,ทัวร์,กรุ๊ปทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,โรงแรม,ล่าม,มัคคุเทศก์,ตั๋วเครื่องบิน,การท่องเที่ยว, TourKorea,Tour,Travel Korea,Travel,Group Tour,Package Tour,Guide,Interpreter,Ticket Airway,Ticket Air lane

Booking.com

ทัวร์เกาหลี,เที่ยวเกาหลี,เกาหลี,ทัวร์,กรุ๊ปทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,โรงแรม,ล่าม,มัคคุเทศก์,ตั๋วเครื่องบิน,การท่องเที่ยว, TourKorea,Tour,Travel Korea,Travel,Group Tour,Package Tour,Guide,Interpreter,Ticket Airway,Ticket Air lane

ทัวร์เกาหลี,เที่ยวเกาหลี,เกาหลี,ทัวร์,กรุ๊ปทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,โรงแรม,ล่าม,มัคคุเทศก์,ตั๋วเครื่องบิน,การท่องเที่ยว
KE,TourKorea,Tour,Travel Korea,Travel,Group Tour,Package Tour,Guide,Interpreter,Ticket Airway,Ticket Air lane

WEATHER,ทัวร์เกาหลี,เที่ยวเกาหลี,เกาหลี,ทัวร์,กรุ๊ปทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,โรงแรม,ล่าม,มัคคุเทศก์,ตั๋วเครื่องบิน,การท่องเที่ยว,

EXCHANGE,TourKorea,Tour,Travel Korea,Travel,Group Tour,Package Tour,Guide,Interpreter,Ticket Airway,Ticket Air lane

Gyeonggi-do,ทัวร์เกาหลี,เที่ยวเกาหลี,เกาหลี,ทัวร์,กรุ๊ปทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,โรงแรม,ล่าม,มัคคุเทศก์,ตั๋วเครื่องบิน,การท่องเที่ยว,

KANGWON-DO,TourKorea,Tour,Travel Korea,Travel,Group Tour,Package Tour,Guide,Interpreter,Ticket Airway,Ticket Air lane

KOREA FESTIVAL,ทัวร์เกาหลี,เที่ยวเกาหลี,เกาหลี,ทัวร์,กรุ๊ปทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,โรงแรม,ล่าม,มัคคุเทศก์,ตั๋วเครื่องบิน,การท่องเที่ยว,

KOREA FOOD,TourKorea,Tour,Travel Korea,Travel,Group Tour,Package Tour,Guide,Interpreter,Ticket Airway,Ticket Air laneเส้นทางแห่งกำแพงหิมะ Alpine Route นาโกย่า-โตเกียว (14 - 19 เม.ย. 2559) article

 เส้นทางแห่งกำแพงหิมะ Alpine Route : โนโกย่า-โตเกียว 6วัน 3คืน (JL)


กำหนดการเดินทาง   14 - 19 เมษายน. 2559 (ุ6วัน 3คืน)

 ราคา                         65,900 บาท

โปรแกรมทัวร์                Download file

 นาโกย่า - หมู่บ้านมรดกโลกชิระคาวาโกะ - ทาคายาม่า ลิตเติ้ลเกียวโต -

กำแพงหิมะ เจแปนแอลป์ - ดอกซากุระบาน - ภูเขาไฟฟูจิ - ช้อปปิ้งโตเกียว

ทัวร์ญี่ปุ่น,เที่ยวญี่ปุ่น,ญี่ปุ่น,ทัวร์,กรุ๊ปทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,โรงแรม,ล่าม,มัคคุเทศก์,ตั๋วเครื่องบิน,การท่องเที่ยว,TourJapan,Tour,Travel Korea,Travel Japan,Travel,Group Tour,Package Tour,Guide,Interpreter,Ticket       ทัวร์ญี่ปุ่น,เที่ยวญี่ปุ่น,ญี่ปุ่น,ทัวร์,กรุ๊ปทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,โรงแรม,ล่าม,มัคคุเทศก์,ตั๋วเครื่องบิน,การท่องเที่ยว,TourJapan,Tour,Travel Korea,Travel Japan,Travel,Group Tour,Package Tour,Guide,Interpreter,Ticket      ทัวร์ญี่ปุ่น,เที่ยวญี่ปุ่น,ญี่ปุ่น,ทัวร์,กรุ๊ปทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,โรงแรม,ล่าม,มัคคุเทศก์,ตั๋วเครื่องบิน,การท่องเที่ยว,TourJapan,Tour,Travel Korea,Travel Japan,Travel,Group Tour,Package Tour,Guide,Interpreter,Ticket
   

14 เม.ย. 59     กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ
20.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิเพื่อเตรียมตัวเดินทาง โดยมีพนักงานบริษัทโคเรียเซ็นเตอร์คอยอำนวยความสะดวกในการโหลดกระเป๋า ณ บริเวณเคาน์เตอร์ R สายการบิน JAPAN AIRLINES (JL) ทางช่องเข้าประตูที่ 8
00.05 น. เหินฟ้าสู่ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ JL 738
15 เม.ย. 59     สนามบินนาโงย่า - ทาคายาม่า - ลิตเติ้ลเกียวโต - หมู่บ้านมรดกโลกชิระคาวาโกะ -
                       อดีตจวนผู้ว่าฯ - ถนนซันโนะมาจิ - อาบน้ำแร่ออนเซ็น
08.00. น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติ CENTRAL นาโงย่า สนามบินแห่งที่ 2 ของประเทศญี่ปุ่นหลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว...ท่านจะพบมัคคุเทศก์ท้องถิ่นรอต้อนรับคณะ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) อิสระให้ทุกท่าน ได้แลกสกุลเงินเยน ณ เคาน์เตอร์ธนาคาร และทำธุระส่วนตัวให้เรียบร้อย (ขั้นตอนพิธีการต่าง ๆ หัวหน้าทัวร์จะแนะนำทุกท่านที่สนามบินสุวรรณภูมิ หรือบนเครื่อง หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อสอบถามที่เจ้าหน้าที่ หรือบริษัทล่วงหน้า) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรแล้ว... (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง // เวลาท้องถิ่นจะเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)
จากนั้น...นําท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองทาคายาม่า TAKAYAMA เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็น “ลิตเติ้ลเกียวโต” เมืองเล็กเก่าแก่ในหุบเขาที่ยังคงสภาพธรรมชาติไว้เป็นอย่างดี และได้รับการอนุรักษ์สถานที่ต่าง ๆ ของเมืองไว้ได้อย่างสมบูรณ์ ไม่ว่าจะเป็น วัด ศาลเจ้า แม่น้ำ สะพาน ตลาดเช้า บรรยากาศอันร่มรื่นแบบเมืองเกียวโตในอดีต บ้านเรือนจัดตกแต่งน่ารัก เนื่องจากเป็นเมืองที่มีป่าไม้อุดมสมบูรณ์ สมัยนาราช่างไม้ของเมืองทาคายาม่า ได้ถูกจารึกว่าเป็นช่างไม้ฝีมือดีมีชื่อเสียงที่สุด
จากนั้น...นําท่านชมหมู่บ้านที่ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลก เมื่อปี 1995 ชื่อว่า "หมู่บ้านชิระคาวาโกะ SHIRAKAWAGO" หมู่บ้านชาวนาโบราณเป็นบ้านที่มีหลังคาสูงมุงแบบกัสโชทจึคุริ ซึ่งทําจากฟางแห้ง และไม้เท่านั้น เป็นสถาปัตยกรรมที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อต่อสู้กับสภาวะอากาศที่รุนแรงของหิมะ ซึ่งทุกวันนี้ผู้คนก็ยังคงพักอาศัยอยู่ไม่เปลี่ยนแปลง ชื่นชม ตื่นตาตื่นใจ กับความสวยงามของบ้านแบบโบราณ เนื่องจากเป็นพื้นที่นี้ถูกโอบล้อมด้วยภูเขา จึงทําให้มีทัศนียภาพที่งดงามตามธรรมชาติ
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย จากนั้น...นำท่านชม ทาคายาม่าจินยะ จวนผู้ว่าฯ ซึ่งใช้เป็นที่บัญชาการของโชกุนโทกุกาว่า ซึ่งเป็นสิ่งปลูกสร้างแบบเก่าหลังสุดท้ายที่ยังคงหลงเหลือจนถึงปัจจุบัน ชมห้องทํางาน ห้องพักผ่อน ห้องประชุม ยุ้งเก็บข้าว เครื่องมือเครื่องใช้ ให้ท่านได้ศึกษาหาความรู้
จากนั้น...นําท่านชมบรรยากาศของชุมชนเมืองเก่า แถบถนนซันโนะมาจิ SANNOMACHI ชมบ้านเรือนญี่ปุ่นเก่าแก่มีอายุกว่า 400 ปี ซึ่งสร้างตั้งแต่สมัยเอโดะ ที่ยังคงรักษา สภาพดั้งเดิมไว้ได้ค่อนข้างสมบูรณ์ ตลอดสองข้างทางของถนนสายเล็กๆ ซึ่งจะสลับไปกับ ร้านค้าเล็ก ๆ น้อย ๆ ในแบบดั้งเดิม เช่น ร้านขายขนม ร้านอาหาร ร้านขายของพื้นเมือง ร้านขายเหล้า ร้านขายเต้าเจี้ยว
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าพัก ณ โรงแรมระดับดีลักซ์คลาส HODAKASO YAMANO HOTEL หรือเทียบเท่า
พิเศษ!!! ณ โรงแรมแห่งนี้ท่านจะได้สัมผัสกับการอาบน้ำแร่ธรรมชาติแบบฉบับชาวญี่ปุ่น เพื่อเป็นการพักผ่อนจากการที่ได้เหน็ดเหนื่อยกับการเดินทางมาตลอดทั้งวัน ซึ่งช่วยในเรื่องของกระดูก และการหมุนเวียนของโลหิต
16 เม.ย. 59     เส้นทางสายอัลไพน์ทาเทยามา เจแปนแอลป์ - เขื่อนคุโรเบะ - ชม!!! กำแพงหิมะขนาดมหึมา
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ  ภัตตาคารภายในโรงแรม
จากนั้น...นำท่านเดินทางสู่ เจแปนแอลป์ เทือกเขาทาเคยาม่า ที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจะเปิดให้ขึ้นชมปีละครั้ง นำท่านชมความอลังการของกำแพงหิมะขนาดมหึมา SNOW WALL ที่มีความสูงกว่า 10 เมตร ระหว่างการเดินทาง แล้วนำท่านขึ้นกระเช้ารางไฟฟ้าสู่สถานี บิโจดัยระ ระยะทางประมาณ 1.3 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 7 นาที จากนั้นนั่งรถบัสสู่ สถานีมูโรโดะ ระยะทางประมาณ 23 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 55 นาที จากจุดนี้เชิญท่านเก็บภาพความประทับใจกับบรรยากาศที่ล้อมรอบไปด้วย ยอดเขาหลายลูก รวมทั้งยอดเขาทาเทะยาม่าที่สวยงาม ด้วยความสูง 3,015 เมตร ซึ่งสูงเป็นที่ 2 รองจากภูเขาไฟฟูจิ หลังจากนั้นนำท่านเดินทางต่อด้วยการนั่งรถที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าซึ่งวิ่งลอดอุโมงค์ที่มีความยาว 3.6 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 10 นาที เพื่อเดินทางสู่ สถานีไดคันไบ ยอดเขาทะเทะยาม่า อีกฟากหนึ่งของภูเขา เดินทางสู่ยอดเขาให้ท่านเก็บภาพความประทับใจ ชมวิวทัวทัศน์อันสวยงามของเทือกเขาแอลป์ในประเทศญี่ปุ่น หลังจากนั้นเดินทางต่อด้วยกระเช้าขนาดใหญ่ ที่พิเศษคือไม่มีเสากลางรองรับ ให้ผู้ที่มาเยือนเจแปนแอลป์ได้ตื่นเต้นเร้าใจสร้างความท้าทาย เพื่อเดินทางเข้าสู่ สถานีคุโรเบะไดระ
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย จากนั้น...นำท่านนั่งกระเช้ารางไฟฟ้า ลอดอุโมงค์สู่ เขื่อนคุโรเบะ ซึ่งเป็นเขื่อนกั้นน้ำขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศญี่ปุ่น ที่แห่งนี้มีสายรุ้งพาดผ่านตลอดปีถูกโอบล้อมด้วยภูเขานับร้อยลูก ชมทัศนียภาพอันมหัศจรรย์ เขื่อนแห่งนี้มีความสูงถึง 186 เมตร และมีความกว้างถึง 492 เมตร ใช้เวลาในการก่อสร้างตั้งแต่เริ่มบุกเบิกจนเสร็จสิ้นประมาณ 45 ปี เฉพาะตัวเขื่อนใช้เวลาในการสร้าง 4 ปี นำท่าน เดินเท้าข้ามสันเขื่อนเป็นระยะทางถึง 800 เมตร จากนั้นเดินทางต่อด้วยการนั่งรถที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าไม่ก่อให้เกิดมลภาวะที่เป็นพิษ ลอดอุโมงค์เข้าสู่สถานีโอกิซาว่า
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!!!  KAISENKI SET ด้วยรูปแบบอาหารที่เป็นสุดยอดของญี่ปุ่น มีความประณีตทั้งวิธีการเตรียมอาหารและการตกแต่ง ส่วนสำคัญที่สุดของอาหารประเภทนี้คือ การใส่ความรู้สึกถึงฤดูกาลและการ  ดึงรสธรรมชาติของวัตถุดิบต่างๆ ออกมา ซึ่งหมายความว่าเมนูนี้จะใช้เฉพาะวัตถุดิบตามฤดูกาลที่ผ่านการตรวจสอบอย่างละเอียดแล้ว ตัวอย่างเช่น ทะเคโนะโขะ (หน่อไม้) ในฤดูใบไม้ผลิ,เห็ดมัตสึทะเกะในฤดูใบไม้ร่วง และคัตสึโอะ (ปลาโอ) ในต้นฤดูร้อน บางครั้งจะมีการใส่วัตถุดิบพิเศษที่เรียกว่า ฮะชิริซึ่งถูกเก็บเกี่ยวก่อนฤดูของมันเพื่อเพิ่มคุณค่าด้วย แม้ว่าอาหารแต่ละจานในชุดอาหารนี้จะเป็นจานเล็กๆ แต่สีสันและการผสมผสาน วัตถุดิบต่างๆ วิธีการฝานหรือหั่นวัตถุดิบเพื่อใช้ในการตกแต่ง และภาชนะที่ใส่ ล้วนแสดงถึงสุนทรียศาสตร์ของวัฒนธรรมญี่ปุ่น อาหารร้อนจะเสิร์ฟในขณะที่ยังร้อนอยู่ ส่วนอาหารเย็นจะเสิร์ฟในจานที่แช่เย็นไว้
นำท่านเข้าพัก ณ โรงแรมระดับดีลักซ์คลาส MATSUMOTO HOTEL KAGETSU หรือเทียบเท่า
พิเศษ!!! ณ โรงแรมแห่งนี้ท่านจะได้สัมผัสกับการอาบน้ำแร่ธรรมชาติแบบฉบับชาวญี่ปุ่น เพื่อเป็นการพักผ่อนจากการที่ได้เหน็ดเหนื่อยกับการเดินทางมาตลอดทั้งวัน ซึ่งช่วยในเรื่องของกระดูก และการหมุนเวียนของโลหิต
17 เม.ย. 59      มัตสึโมโต้ - ปราสาทมัตสึโมโต้ - ถนนนาคามาชิ ย่านนาวาเตโดริ - ภูเขาไฟฟูจิ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ  ภัตตาคารภายในโรงแรม
จากนั้น...นำท่านเดินทางสู่ เมืองมัตสึโมโต้ ชมความสง่างามของ ปราสาทมัตสึโมโต้ ที่ถูกสร้างขึ้นในปี 1504 ซึ่งนับได้ว่าเป็นปราสาทที่เก่าแก่ที่สุด และนอกจากนี้ก็ยังเป็นปราสาทติดอันดับ 1 ใน 3 ของปราสาทที่มีความสวยงามที่สุดของญี่ปุ่น ที่สามารถรอดพ้นจากการถูกทำลายจากเพลิงของสงครามมาได้จนถึงปัจจุบัน ตัว  ปราสาทมีผนัง ที่ทาด้วยสีดำสนิททำให้มีฉายาว่า ปราสาทอีกาดำ แล้วให้ท่านนำเดินช้อปปิ้งซื้อสินค้าพื้นเมืองญี่ปุ่นที่ ถนนนาคามาชิ ย่านนาวาเตโดริ
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย จากนั้น...นำท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ บริเวณชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ) โดยรถโค้ชให้ท่านได้สัมผัสอากาศอันบริสุทธิ์บนยอดเขาฟูจิ ถ่ายภาพที่ระลึก กับภูเขาไฟที่ได้ชื่อว่ามีสัดส่วนสวยงามที่สุดในโลก ซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ยังดับไม่สนิท และเป็นภูเขาไฟที่มีความสูงมากที่สุดในประเทศญี่ปุ่น จากด้านล่างสู่บนยอดปล่องเขาด้วย ความสูง 3,776 เมตร
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ให้ท่านได้อิ่มอร่อยกับมื้อพิเศษที่มีขาปูยักษ์ให้ท่านได้ลิ้มลองรสชาติปูพร้อมน้ำจิ้มสไตส์ญี่ปุ่นอย่างจุใจ และอาหารอื่นๆ อีกหลายชนิด
นำท่านเข้าพัก ณ โรงแรมระดับดีลักซ์คลาส FUJIMATSUZONO HOTEL หรือเทียบเท่า
พิเศษ~!!! 
ณ โรงแรมแห่งนี้ท่านจะได้สัมผัสกับการอาบน้ำแร่ธรรมชาติแบบฉบับชาว ญี่ปุ่น เพื่อเป็นการพักผ่อนจากการที่ได้เหน็ดเหนื่อยกับการเดินทางมาตลอดทั้งวัน ซึ่งช่วยในเรื่องของกระดูก และการหมุนเวียนของโลหิต
18 เม.ย. 59      มหานครโตเกียว - วัดอาซากุสะ - ถนนคามิเซะ ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ -
                        อิสระช้อปปิ้ง ห้างจัสโก้อิออน - สนามบินนานาชาติ ฮาเนดะ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ  ภัตตาคารภายในโรงแรม
จากนั้น...แล้วนำท่านเดินทางกลับเข้าสู่ มหานครโตเกียว นำท่านเดินทางสู่ วัดอาซะกุสะ วัดที่ได้ชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ และได้รับความเคารพนับถือมากที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงโตเกียว นำท่านนมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคำ ซึ่งชาวญี่ปุ่นนิยมมากราบไหว้ขอพร เพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี ประกอบกับภายในวัดยังเป็นที่ตั้งของโคมไฟยักษ์ ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ด้วยความสูง 4.5 เมตร แขวนห้อยอยู่ ณ ประตูทางเข้าด้านหน้าสุดของวัด และอิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าที่ระลึกพื้นเมืองต่าง ๆ มากมาย อาทิเช่น ขนมนานาชนิด, ของเล่น, รองเท้า, พวงกุญแจที่ระลึก ฯลฯ บน ถนนนาคามิเซะ
เที่ยง อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย
บ่าย นำทุกท่านเข้าสู่แหล่งช้อปปิ้งอันทันสมัยที่สุดกลางกรุงโตเกียว ย่านชินจูกุ เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้านานาชนิด อาทิเช่น สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่องสำอาง และอื่น ๆ อีกมากมาย
ค่ำ จากนั้น...นำท่านเดินทางต่อไปช้อปปิ้งยังห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ห้างจัสโก้อิออน ให้ท่านได้ซื้อของฝากมากมายหลากหลายชนิด อาทิเช่น ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม้ตามฤดูกาล และพิเศษสุดกับร้าน 100 เยน ทีทุกอย่างในร้านราคาเพียง 100 เยนเท่านั้น.....ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่เสนามบินนานาชาติ ฮาเนดะ 
อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย
19 เม.ย. 59      สนามบินนานาชาติ ฮาเนดะ - กรุงเทพฯ
00.40 น. เดินทางโดยเที่ยวบิน JL 033 เหินฟ้ากลับกรุงเทพฯ(บริการภาพยนตร์ เครื่องดื่ม พร้อมเสิร์ฟอาหารค่ำบนเครื่องบิน) 
05.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมเก็บความประทับใจไปนานวัน

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดJAPAN TOUR

เทศกาลดอกซากุระบาน_โตเกียว-ฟูจิ (25-29 มี.ค.2559) article
Autumn In Japan : โตเกียว-นาโกย่า (20 - 26 ต.ค. 2558) article
FUN SKI IN HOKKAIDO : 30 DEC-04 JAN 2016 article
ชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์ : โนโกย่า-โตเกียว 6วัน 4คืน (TG) article
เส้นทางแห่งกำแพงหิมะ Alpine Route โตเกียว-นาโกย่า (30 เม.ย. - 05 พ.ค. 2558) article
ทุ่งดอกพิ้งค์มอส ภูเขาไฟฟูจิ โตเกียว-โอซาก้า (30 เม.ย. - 05 พ.ค. 2558) article
เส้นทางสายโรแมนติก โอซาก้า - โตเกียว:กำแพงหิมะ เจแปนแอลป์ - ทุ่งดอกชิบะซากุระ (30 เม.ย. - 05 พ.ค. 58) article
"ชมใบไม้เปลี่ยนสีที่...ฮอกไกโด" article
JAPAN 30 - 5 MAY 2014 article
JAPAN : TOKYO -OSAKA' ธ.ค. 57
FUNSKI IN JAPAN ธ.ค. 56!!! article
KIMCHI - MOJI SALE!!! เที่ยวเกาหลีสุดคุ้ม...พูซาน ทัวร์ 5 วัน 3 คืน
KIMCHI - MOJI SALE!!! เที่ยวเกาหลีสุดคุ้ม...เชจู ทัวร์ 5 วัน 3 คืน article
KIMCHI-MOJI SALE!!!เที่ยวเกาหลีสุคุ้ม...ซอรัค ทัวร์ 5 วัน 3 คืน article
เที่ยว 2 ประเทศสุดคุ้ม เกาหลี - โอซาก้า6 วัน 4 คืน article
เที่ยว 2 ประเทศสุดคุ้ม เกาหลี - โตเกียว วัน 4 คืน article
JAPAN LAVENDER SWEET 2013 article
HOT CHIC KOREA - JAPAN
Double Knock SALE articleแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
บริษัท โคเรียเซ็นเตอร์ จำกัด เลขที่ 60/59 หมู่ที่ 5 ซ.บางศรีเมือง 1/13 (ซ.รัชชพล) ถ.บางศรีเมือง 1 ต.บางศรีเมือง อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร. 081-816-5533 แฟ็กซ์. - Email:koreacenter@hotmail.com,korea-center@yahoo.com

Booking.com