ReadyPlanet.com
dot dot


ทัวร์เกาหลี,เที่ยวเกาหลี,เกาหลี,ทัวร์,กรุ๊ปทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,โรงแรม,ล่าม,มัคคุเทศก์,ตั๋วเครื่องบิน,การท่องเที่ยว, TourKorea,Tour,Travel Korea,Travel,Group Tour,Package Tour,Guide,Interpreter,Ticket Airway,Ticket Air lane 

ทัวร์เกาหลี,เที่ยวเกาหลี,เกาหลี,ทัวร์,กรุ๊ปทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,โรงแรม,ล่าม,มัคคุเทศก์,ตั๋วเครื่องบิน,การท่องเที่ยว, TourKorea,Tour,Travel Korea,Travel,Group Tour,Package Tour,Guide,Interpreter,Ticket Airway,Ticket Air lane

ทัวร์เกาหลี,เที่ยวเกาหลี,เกาหลี,ทัวร์,กรุ๊ปทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,โรงแรม,ล่าม,มัคคุเทศก์,ตั๋วเครื่องบิน,การท่องเที่ยว, TourKorea,Tour,Travel Korea,Travel,Group Tour,Package Tour,Guide,Interpreter,Ticket Airway,Ticket Air lane

ทัวร์เกาหลี,เที่ยวเกาหลี,เกาหลี,ทัวร์,กรุ๊ปทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,โรงแรม,ล่าม,มัคคุเทศก์,ตั๋วเครื่องบิน,การท่องเที่ยว, TourKorea,Tour,Travel Korea,Travel,Group Tour,Package Tour,Guide,Interpreter,Ticket Airway,Ticket Air lane

ทัวร์เกาหลี,เที่ยวเกาหลี,เกาหลี,ทัวร์,กรุ๊ปทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,โรงแรม,ล่าม,มัคคุเทศก์,ตั๋วเครื่องบิน,การท่องเที่ยว, TourKorea,Tour,Travel Korea,Travel,Group Tour,Package Tour,Guide,Interpreter,Ticket Airway,Ticket Air lane

ทัวร์เกาหลี,เที่ยวเกาหลี,เกาหลี,ทัวร์,กรุ๊ปทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,โรงแรม,ล่าม,มัคคุเทศก์,ตั๋วเครื่องบิน,การท่องเที่ยว, TourKorea,Tour,Travel Korea,Travel,Group Tour,Package Tour,Guide,Interpreter,Ticket Airway,Ticket Air lane

Booking.com

ทัวร์เกาหลี,เที่ยวเกาหลี,เกาหลี,ทัวร์,กรุ๊ปทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,โรงแรม,ล่าม,มัคคุเทศก์,ตั๋วเครื่องบิน,การท่องเที่ยว, TourKorea,Tour,Travel Korea,Travel,Group Tour,Package Tour,Guide,Interpreter,Ticket Airway,Ticket Air lane

ทัวร์เกาหลี,เที่ยวเกาหลี,เกาหลี,ทัวร์,กรุ๊ปทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,โรงแรม,ล่าม,มัคคุเทศก์,ตั๋วเครื่องบิน,การท่องเที่ยว
KE,TourKorea,Tour,Travel Korea,Travel,Group Tour,Package Tour,Guide,Interpreter,Ticket Airway,Ticket Air lane

WEATHER,ทัวร์เกาหลี,เที่ยวเกาหลี,เกาหลี,ทัวร์,กรุ๊ปทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,โรงแรม,ล่าม,มัคคุเทศก์,ตั๋วเครื่องบิน,การท่องเที่ยว,

EXCHANGE,TourKorea,Tour,Travel Korea,Travel,Group Tour,Package Tour,Guide,Interpreter,Ticket Airway,Ticket Air lane

Gyeonggi-do,ทัวร์เกาหลี,เที่ยวเกาหลี,เกาหลี,ทัวร์,กรุ๊ปทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,โรงแรม,ล่าม,มัคคุเทศก์,ตั๋วเครื่องบิน,การท่องเที่ยว,

KANGWON-DO,TourKorea,Tour,Travel Korea,Travel,Group Tour,Package Tour,Guide,Interpreter,Ticket Airway,Ticket Air lane

KOREA FESTIVAL,ทัวร์เกาหลี,เที่ยวเกาหลี,เกาหลี,ทัวร์,กรุ๊ปทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,โรงแรม,ล่าม,มัคคุเทศก์,ตั๋วเครื่องบิน,การท่องเที่ยว,

KOREA FOOD,TourKorea,Tour,Travel Korea,Travel,Group Tour,Package Tour,Guide,Interpreter,Ticket Airway,Ticket Air laneAutumn In Japan : โตเกียว-นาโกย่า (20 - 26 ต.ค. 2558) article

7วัน 4คืน_โตเกียว - นาโกย่า - 20 - 26 OCT 15.pdf

Autumn In Japan โตเกียว-นาโกย่า 7วัน 4คืน (TG)


กำหนดการเดินทาง   20 - 26 ต.ค. 2558 (ุ7วัน 4คืน)

 ราคา                         59,900 บาท

โปรแกรมทัวร์               Download file

มหานครโตเกียว - มัตสึโมโตะ - หมู่บ้านมรดกโลกชิระคาวาโกะ - ลิตเติ้ลเกียวโต - โครังเค - นาโกย่า

ทัวร์ญี่ปุ่น,เที่ยวญี่ปุ่น,ญี่ปุ่น,ทัวร์,กรุ๊ปทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,โรงแรม,ล่าม,มัคคุเทศก์,ตั๋วเครื่องบิน,การท่องเที่ยว,TourJapan,Tour,Travel Korea,Travel Japan,Travel,Group Tour,Package Tour,Guide,Interpreter,Ticket      ทัวร์ญี่ปุ่น,เที่ยวญี่ปุ่น,ญี่ปุ่น,ทัวร์,กรุ๊ปทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,โรงแรม,ล่าม,มัคคุเทศก์,ตั๋วเครื่องบิน,การท่องเที่ยว,TourJapan,Tour,Travel Korea,Travel Japan,Travel,Group Tour,Package Tour,Guide,Interpreter,Ticket      ทัวร์ญี่ปุ่น,เที่ยวญี่ปุ่น,ญี่ปุ่น,ทัวร์,กรุ๊ปทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,โรงแรม,ล่าม,มัคคุเทศก์,ตั๋วเครื่องบิน,การท่องเที่ยว,TourJapan,Tour,Travel Korea,Travel Japan,Travel,Group Tour,Package Tour,Guide,Interpreter,Ticket

20 ต.ค. 58     กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ
19.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิเพื่อเตรียมตัวเดินทาง โดยมีพนักงานบริษัทโคเรียเซ็นเตอร์คอยอำนวยความสะดวกในการโหลดกระเป๋า ณ บริเวณเคาน์เตอร์ D สายการบิน THAI AIRWAYS (TG) ทางช่องเข้าประตูที่ 2
22.45 น. เหินฟ้าสู่ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 682
21 ต.ค. 58     สนามบินฮาเนดะ - มหานครโตเกียว - พระราชวังอิมพีเรียล - สะพานแว่นตา - วัดอาซากุสะ -
                        ช้อปปิ้งชินจูกุ
 
08.00. น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติฮานาเดะ มหานครโตเกียว ของประเทศญี่ปุ่นหลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว...ท่านจะพบมัคคุเทศก์ท้องถิ่นรอต้อนรับคณะ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) อิสระให้ทุกท่าน ได้แลกสกุลเงินเยน ณ เคาน์เตอร์ธนาคาร และทำธุระส่วนตัวให้เรียบร้อย (ขั้นตอนพิธีการต่าง ๆ หัวหน้าทัวร์จะแนะนำทุกท่านที่สนามบินสุวรรณภูมิ หรือบนเครื่อง หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อสอบถามที่เจ้าหน้าที่ หรือบริษัทล่วงหน้า) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรแล้ว... (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง // เวลาท้องถิ่นจะเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)
จากนั้น...นำท่านผ่านชม “พระราชวังอิมพีเรียล” อันเป็นที่ประทับของพระจักรพรรดิ และ พระราชวงศ์ของญี่ปุ่น ตั้งอยู่ท่ามกลางหมู่แมกไม้  ที่ได้รับการบริจาค มาจากประชาชนทั่วประเทศ เมื่อครั้งสร้างพระราชวังในสมัยสมเด็จพระจักรพรรดิเมจิด้วยเนื้อที่กว่า 270 เอเคอร์ ล้อมรอบด้วยกำแพงหินขนาดมหึมา และคูน้ำสมัยเอโดะ
จากนั้น...นำท่านชม สะพานแว่นตา (Nijubashi) ซึ่งแปลว่า Double Bridge หรือ สะพานคู่ ซึ่งบริเวณนี้จะมีสะพานเหล็กที่อยู่ด้านหลังเพื่อเชื่อมเข้าเขตพระราชวัง และสะพานหินที่อยู่ด้านหน้าเพื่อเชื่อมต่อสู่สะพานเหล็ก (ที่มักปรากฏในรูปถ่ายนั่นเอง) ซึ่งสะพานด้านหน้านี้มักนิยมเรียกกันว่าเมกะเนะบาชิ (Meganebashi) หรือแปลความหมายได้ว่าสะพานแว่นตา ซึ่งมาจากภาพสะท้อนน้ำของโค้งหินสองอันนั่นเอง และอีกบริเวณหนึ่งที่น่าสนใจนั้นก็คือ
 Imperial Palace East Gardens ด้านในนั้นจะมีการจัดสวนในสไตล์ญี่ปุ่นไว้อย่างงดงาม ซึ่งความจริงแล้วบริเวณนี้ก็คือสถานที่ตั้งดั้งเดิมของปราสาทเอโดะนั่นเอง และบริเวณนี้เรายังสามารถเห็นซากรากฐานดั้งเดิมของปราสาทเอโดะที่ยังคงหลงเหลืออยู่
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย จากนั้น...นำท่านเดินทางสู่ วัดอาซะกุสะ วัดที่ได้ชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ และได้รับความเคารพนับถือมากที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงโตเกียว นำท่านนมัสการ เจ้าแม่กวนอิม ทองคำ ซึ่งชาวญี่ปุ่นนิยมมากราบไหว้ขอพร เพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี ประกอบกับภายในวัด ยังเป็นที่ตั้งของโคมไฟยักษ์ ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ด้วยความสูง 4.5 เมตร แขวนห้อยอยู่ ณ ประตูทางเข้าด้านหน้าสุดของวัด และอิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าที่ระลึกพื้นเมืองต่างๆ มากมาย อาทิเช่น ขนมนานาชนิด, ของเล่น, รองเท้า, พวงกุญแจที่ระลึก ฯลฯ บนถนนบ ถนนนาคามิเซะ
จากนั้น...นำท่านเดินทางเข้าสู่แหล่งช้อปปิ้งอันทันสมัยที่สุดกลางกรุงโตเกียว ย่านชินจูกุ เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้านานาชนิด อาทิเช่น สินค้าอิเลคทรอนิคส์ เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่องสำอาง และอื่นๆอีกมากมาย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าพัก ณ โรงแรมระดับดีลักซ์คลาส  หรือเทียบเท่า
22 ต.ค. 58     ภูเขาไฟฟูจิ - ขอพรบ่อน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ มัตสึโมโต้ - ปราสาทมัตสึโมโต้ - ถนนนาคามาชิ
                       ย่านนาวาเตโดริ 
อาบน้ำแร่ “ออนเซ็น 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ  ภัตตาคารภายในโรงแรม
จากนั้น...นำท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ บริเวณชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ) โดยรถโค้ชให้ท่านได้สัมผัสอากาศอันบริสุทธิ์บนยอดเขาฟูจิ ถ่ายภาพที่ระลึก กับภูเขาไฟที่  ได้ชื่อว่ามีสัดส่วนสวยงามที่สุดในโลก ซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ยังดับไม่สนิท และมีความสูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่นจากด้านล่างสู่บนยอดปล่องเขาด้วย ความสูง 3,776 เมตร
จากนั้น...แล้วนำท่านขอพรบ่อน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ “โอชิโนะ ฮัคไค” บ่อน้ำที่เกิดจากการละลายของหิมะบนภูเขาไฟ ฟูจิ ที่ใช้เวลาอันยาวนาน ในการไหลลงมา สู่พื้นดิน และซึมไปยังบ่อน้ำแต่ละบ่อ ดังนั้นน้ำที่อยู่ในบ่อ จะเป็นน้ำที่ใสสะอาด และสดชื่นมาก ในปี 1985 สถานที่แห่งนี้ยังได้ถูกเลือกให้เป็น 1 ใน 100 อันดับ แหล่งน้ำ จากธรรมชาติที่ดีที่สุดของญี่ปุ่นอีกด้วย บ่อน้ำพุธรรมชาติทั้ง 8 บ่อ มีความเชื่อกันว่าเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ตามความเชื่อที่ว่าภูเขาไฟฟูจิเป็นที่สถิตย์ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ น้ำที่ไหลลงมาจากภูเขาศักดิ์สิทธิ์ก็เป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ จนมีชื่อเรียกว่า "Springs of the Gods" หรือ น้ำพุของเทพเจ้า ดังนั้นคนมักจะมาขอพรกัน ว่ากันว่าแต่ละบ่อก็จะมีความศักดิ์สิทธิที่แตกต่างกันไป เช่น เรื่องสุขภาพ คู่ครอง ฯลฯ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย จากนั้น...นำท่านเดินทางสู่ เมืองมัตสึโมโต้ ชมความสง่างามของ ปราสาทมัตสึโมโต้ ที่ถูกสร้างขึ้นในปี 1504 ซึ่งนับได้ว่าเป็นปราสาทที่เก่าแก่ที่สุด และนอกจากนี้ก็ยังเป็นปราสาทติดอันดับ 1 ใน 3 ของปราสาทที่มีความสวยงามที่สุดของญี่ปุ่น ที่สามารถรอดพ้นจากการถูกทำลายจากเพลิงของสงครามมาได้จนถึงปัจจุบัน ตัว  ปราสาทมีผนัง ที่ทาด้วยสีดำสนิททำให้มีฉายาว่า ปราสาทอีกาดำ แล้วให้ท่านนำเดินช้อปปิ้งซื้อสินค้าพื้นเมืองญี่ปุ่นที่ ถนนนาคามาชิ ย่านนาวาเตโดริ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าพัก ณ โรงแรมระดับดีลักซ์คลาส MATSUMOTO HOTEL KAGETSU หรือเทียบเท่า
พิเศษ!!! ณ โรงแรมแห่งนี้ท่านจะได้สัมผัสกับการอาบน้ำแร่ธรรมชาติแบบฉบับชาวญี่ปุ่น เพื่อเป็นการพักผ่อนจากการที่ได้เหน็ดเหนื่อยกับการเดินทางมาตลอดทั้งวัน ซึ่งช่วยในเรื่องของกระดูก และการหมุนเวียนของโลหิต
23 ต.ค. 58      ไร่วาซาบิไดโอะ - ทาคายาม่า - ลิตเติ้ลเกียวโต - อดีตจวนผู้ว่าฯ ถนนซันโนะมาจิ 
                         อาบน้ำแร่ “ออนเซ็น
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ  ภัตตาคารภายในโรงแรม
จากนั้น...นำท่านเดินทางเข้าสู่ “ไรวาซาบิ” พืชที่นำมารับประทานเปนอาหารขึ้นชื่อของญี่ปุน ที่เราพบเห็นอยูบอยๆ ในเกือบทุกเมนูของอาหารญี่ปุน ทานที่โปรดปราน วาซาบิ เปนพิเศษหามพลาด เพราะทานจะไดชมตนสดๆของวาซาบิ พรอมเลือกซื้อ วาซาบิ สดๆ แทๆ
จากนั้น...นําท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองทาคายาม่า TAKAYAMA เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็น “ลิตเติ้ลเกียวโต” เมืองเล็กเก่าแก่ในหุบเขาที่ยังคงสภาพธรรมชาติไว้เป็นอย่างดี และได้รับการอนุรักษ์สถานที่ต่าง ๆ ของเมืองไว้ได้อย่างสมบูรณ์ ไม่ว่าจะเป็น วัด ศาลเจ้า แม่น้ำ สะพาน ตลาดเช้า บรรยากาศอันร่มรื่นแบบเมืองเกียวโตในอดีต บ้านเรือนจัดตกแต่งน่ารัก เนื่องจากเป็นเมืองที่มีป่าไม้อุดมสมบูรณ์ สมัยนาราช่างไม้ของเมืองทาคายาม่า ได้ถูกจารึกว่าเป็นช่างไม้ฝีมือดีมีชื่อเสียงที่สุด

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย จากนั้น...นําท่านเดินทางสู่ นำท่านชม ทาคายาม่าจินยะ จวนผู้ว่าฯ ซึ่งใช้เป็นที่บัญชาการของโชกุนโทกุกาว่า ซึ่งเป็นสิ่งปลูกสร้างแบบเก่าหลังสุดท้ายที่ยังคงหลงเหลือจนถึงปัจจุบัน ชมห้องทํางาน ห้องพักผ่อน ห้องประชุม ยุ้งเก็บข้าว เครื่องมือเครื่องใช้ ให้ท่านได้ศึกษาหาความรู้
จากนั้น...นําท่านชมบรรยากาศของชุมชนเมืองเก่า แถบถนนซันโนะมาจิ SANNOMACHI ชมบ้านเรือนญี่ปุ่นเก่าแก่มีอายุกว่า 400 ปี ซึ่งสร้างตั้งแต่สมัยเอโดะ ที่ยังคงรักษา สภาพดั้งเดิมไว้ได้ค่อนข้างสมบูรณ์ ตลอดสองข้างทางของถนนสายเล็กๆ ซึ่งจะสลับไปกับ ร้านค้าเล็ก ๆ น้อย ๆ ในแบบดั้งเดิม เช่น ร้านขายขนม ร้านอาหาร ร้านขายของพื้นเมือง ร้านขายเหล้า ร้านขายเต้าเจี้ยว
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าพัก ณ โรงแรมระดับดีลักซ์คลาส HODAKASO YAMANO HOTEL หรือเทียบเท่า
พิเศษ!!! ณ โรงแรมแห่งนี้ท่านจะได้สัมผัสกับการอาบน้ำแร่ธรรมชาติแบบฉบับชาวญี่ปุ่น เพื่อเป็นการพักผ่อนจากการที่ได้เหน็ดเหนื่อยกับการเดินทางมาตลอดทั้งวัน ซึ่งช่วยในเรื่องของกระดูก และการหมุนเวียนของโลหิต
24 ต.ค. 58     หมู่บ้านมรดกโลกชิระคาวาโกะ นาโงย่า  - ปราสาท นาโกย่า ย่านซาคาเอะ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ  ภัตตาคารภายในโรงแรม
จากนั้น...นําท่านเดินทางชมหมู่บ้านที่ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลก เมื่อปี 1995 ชื่อว่า "หมู่บ้านชิระคาวาโกะ SHIRAKAWAGO" หมู่บ้านชาวนาโบราณเป็นบ้านที่มีหลังคาสูงมุงแบบกัสโชทจึคุริ ซึ่งทําจากฟางแห้ง และไม้เท่านั้น เป็นสถาปัตยกรรมที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อต่อสู้กับสภาวะอากาศที่รุนแรงของหิมะ ซึ่งทุกวันนี้ผู้คนก็ยังคงพักอาศัยอยู่ไม่เปลี่ยนแปลง ชื่นชม ตื่นตาตื่นใจ กับความสวยงามของบ้านแบบ
โบราณ เนื่องจากเป็นพื้นที่นี้ถูกโอบล้อมด้วยภูเขา จึงทําให้มีทัศนียภาพที่งดงามตามธรรมชาติ
จากนั้น...นําทุกท่านเดินทางสู่ “นาโกย่า” เมืองใหญ่ที่สุดใน “ภูมิภาคชูบุ” ซึ่งอยู่ตรงกลางของประเทศญี่ปุ่นบริเวณรอบๆนาโกย่ามีแหล่งผลิตสินค้าการเกษตร ปศุสัตว์ และประมงที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น อีกทั้งยังเป็นเมืองอุตสาหกรรม โดยมีฐานการผลิตรถยนต์, ยานอวกาศ, เครื่องจักร, เซรามิก ฯลฯ  นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีเสน่ห์ดึงดูดใจให้ท่านมาเที่ยวชมได้อย่างเต็มอิ่ม และลิ้มรส “อาหารนาโกย่า” ยอดนิยม เทบะซากิ (ปีกไก่ทอด)
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย จากนั้น...นำทุกท่านเดินทางสู่ ปราสาทนาโกย่า ปราสาทที่มีความสวยงามไม่แพ้ปราสาทอื่น ๆ ของญี่ปุ่นถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1612 โดย โตกุงาวะ อิเอะยาสุ และถูกทำลายในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 และ ได้รับการสร้างขึ้นใหม่ในปี ค.ศ.1959 และภายในปราสาทแห่งนี้ได้เก็บรวบรวมสิ่งล้ำค่าทางประวัติศาสตร์ และ ศิลปะอันงดงามอันรวมไปถึง ปลาจิโฮโกะ 1 คู่ ซึ่งลักษณะคล้ายปลาโลมาที่ทำด้วยทองคำบนยอดปราสาทอีกด้วย ให้ท่านได้ถ่ายกับปราสาทเป็นที่ระลึก
จากนั้น...นำทุกท่านเดินทางสู่ “ย่านซาคาเอะ” เมืองนาโกย่า ซึ่งเป็นย่านช้อปปิ้งและแหล่งบันเทิงยามราตรี จะมีสินค้าแบรนด์เนมจากทั่วทุกมุมโลกมาวางขายที่ถนนสายนี้ นอกจากนั้นยังมี ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร ที่บ่งบอกถึงความมีระดับซึ่งมีให้ทุกท่านได้เลือกอย่างมากมาย อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าพัก ณ โรงแรมระดับดีลักซ์คลาส  หรือเทียบเท่า
25 ต.ค. 58     หุบเขาโครังเค - วัดโอสุคันนอน - ย่านช้อปปิ้งโอสุ - ช้อปปิ้งอิออน - สนามบินชูบูเซ็นแทร
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ  ภัตตาคารภายในโรงแรม
จากนั้น...นำทุกท่านเดินทางสู่ โครังเค(Korankei) เป็นหุบเขาติดภูเขาอิอิโมริ  (Mount Iimori) สูง 254 เมตร ใกล้เมืองนาโงย่า ขึ้นชื่อว่าเป็นจุดที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งสำหรับชมใบไม้เปลี่ยนสีในฤดูใบไม้ร่วงของภูมิภาคชุบุ เป็นที่ตั้งของวัดโคจาคุจิ (Kojakuji Temple) รอบๆวัดเต็มไปด้วยต้นเมเปิ้ล ทิวทัศน์ของใบไม้สีแดงเหลืองจะเกิดขึ้นประมาณกลางเดือน ถึงปลายเดือนพฤศจิกายนของทุกปี จุดที่สวยที่สุดคือเส้นทางริมแม่น้ำโทโมเอะ (Tomoe River) ทิศตะวันตก และทิศใต้ของภูเขาอิอิโมริ ซึ่งมีสะพานไม้ไทเกะสึเคียว (Taigetsukyo Bridge) สะพานสัญลักษณ์ประจำโครังเคที่เป็นจุดถ่ายภาพที่งดงามนั่นเอง
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย จากนั้น...นำทุกท่านเดินทางสู่ วัดโอสุคันนอน เป็นวัดในพระพุทธศาสนาที่มีชื่อเสียงในตอนกลางของนาโงย่า แรกเริ่มสร้างขึ้นในสมัยคามาคุระ(Kamakura Period 1192-1333) ในจังหวัดกิฟุ แล้วถูกย้ายมาตั้ง ณ ปัจจุบันในปี 1612 หลังจากนั้นพระอุโบสถได้รับความเสียหายจากอุทกภัยซ้ำๆอย่างรุนแรง ดังนั้นอาคารปัจจุบันจึงสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 20 วัตถุประสงค์หลักของวัดแห่งนี้ คือการเคารพบูชารูปสลักไม้ของเทพคันนอน เทพแห่งความเมตตา ซึ่งแกะสลักโดยพระสงฆ์ Kobo Daishi ภายใต้ห้องโถงใหญ่ คือห้องสมุดชินปูคุจิ(Shinpukuji Library) ที่จัดเก็บหนังสือภาษาญี่ปุ่นและภาษาจีน กว่า 15,000 เล่ม หนังสือเหล่านี้เป็นสมบัติของชาติ และเป็นมรดกทางวัฒนธรรม รวมถึงสำเนาที่เก่าแก่ที่สุดของพงศาวดารโคจิคิ(Kojiki)ที่รวบรวมประวัติศาสตร์ต้นกำเนินของญี่ปุ่น และให้ท่านได้เพลิดเพลินกับย่านช้อปปิ้ง Osu มีร้านรวงประมาณ 1100 ร้าน ทั้งร้านขายเสื้อผ้า คอมพิวเตอร์ รองเท้า เนื่องจากเป็นย่านช้อปปิ้งที่มีหลังคา แม้ว่าฝนตกก็ยังสามารถสนุกกับการช้อปปิ้งได้โดยไม่เปียกฝน พร้อมทั้งยังมีร้านอาหารหลากหลายชนิดให้ได้เลือกทานอีกด้วย แม้แต่คนที่ชอบการ์ตูน เกมส์ อะนิเมะก็อย่าพลาดที่จะไปย่านช้อปปิ้ง Osu เพราะเป็นแหล่งรวมการ์ตูน เกมส์ อะนิเมะ ยังมีห้าง KOMEHYO ให้ได้ช้อปอีกด้วย
จากนั้น...นำท่านอิสระช้อปปิ้งที่ “อิออนช้อปปิ้งมอลล์” ห้างที่ใหญ่ที่สุดในแถบนาริตะ ให้อิสระกับทุกท่านได้ช้อปปิ้งในแหล่งช้อปปิ้งแห่งใหม่มีร้านค้าให้เลือกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า รองเท้า นาฬิกา เครื่องประดับ เครื่องสำอาง และที่ขาดเสียมิได้ คือ ร้าน 100 เยน ที่ทุกท่านสามารถซื้อหาของใช้ดีๆและของฝากได้อย่างจุใจ.... นอกจากนั้นยังมีโซนจัสโก้ซุปเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งท่านสามารถหาซื้อ กาแฟ เหล้าบ๊วย ผงโรยข้าว เครื่องปรุงรส บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ผลไม้ ฯลฯ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ สนามบินชูบู เซ็นแทร นาโกย่า สนามบินแห่งที่ ของประเทศญี่ปุ่น
26 ต.ค. 58     สนามบิน ชูบู เซ็นแทร - กรุงเทพฯ
00.30 น.  เดินทางโดยเที่ยวบิน TG 647 เหินฟ้ากลับกรุงเทพฯ (บริการภาพยนตร์ เครื่องดื่ม พร้อมเสิร์ฟอาหารค่ำบนเครื่องบิน) 
04.30 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมเก็บความประทับใจไปนานวัน

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดJAPAN TOUR

เทศกาลดอกซากุระบาน_โตเกียว-ฟูจิ (25-29 มี.ค.2559) article
เส้นทางแห่งกำแพงหิมะ Alpine Route นาโกย่า-โตเกียว (14 - 19 เม.ย. 2559) article
FUN SKI IN HOKKAIDO : 30 DEC-04 JAN 2016 article
ชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์ : โนโกย่า-โตเกียว 6วัน 4คืน (TG) article
เส้นทางแห่งกำแพงหิมะ Alpine Route โตเกียว-นาโกย่า (30 เม.ย. - 05 พ.ค. 2558) article
ทุ่งดอกพิ้งค์มอส ภูเขาไฟฟูจิ โตเกียว-โอซาก้า (30 เม.ย. - 05 พ.ค. 2558) article
เส้นทางสายโรแมนติก โอซาก้า - โตเกียว:กำแพงหิมะ เจแปนแอลป์ - ทุ่งดอกชิบะซากุระ (30 เม.ย. - 05 พ.ค. 58) article
"ชมใบไม้เปลี่ยนสีที่...ฮอกไกโด" article
JAPAN 30 - 5 MAY 2014 article
JAPAN : TOKYO -OSAKA' ธ.ค. 57
FUNSKI IN JAPAN ธ.ค. 56!!! article
KIMCHI - MOJI SALE!!! เที่ยวเกาหลีสุดคุ้ม...พูซาน ทัวร์ 5 วัน 3 คืน
KIMCHI - MOJI SALE!!! เที่ยวเกาหลีสุดคุ้ม...เชจู ทัวร์ 5 วัน 3 คืน article
KIMCHI-MOJI SALE!!!เที่ยวเกาหลีสุคุ้ม...ซอรัค ทัวร์ 5 วัน 3 คืน article
เที่ยว 2 ประเทศสุดคุ้ม เกาหลี - โอซาก้า6 วัน 4 คืน article
เที่ยว 2 ประเทศสุดคุ้ม เกาหลี - โตเกียว วัน 4 คืน article
JAPAN LAVENDER SWEET 2013 article
HOT CHIC KOREA - JAPAN
Double Knock SALE articleแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
บริษัท โคเรียเซ็นเตอร์ จำกัด เลขที่ 60/59 หมู่ที่ 5 ซ.บางศรีเมือง 1/13 (ซ.รัชชพล) ถ.บางศรีเมือง 1 ต.บางศรีเมือง อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร. 081-816-5533 แฟ็กซ์. - Email:koreacenter@hotmail.com,korea-center@yahoo.com

Booking.com