ReadyPlanet.com
dot dot


ทัวร์เกาหลี,เที่ยวเกาหลี,เกาหลี,ทัวร์,กรุ๊ปทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,โรงแรม,ล่าม,มัคคุเทศก์,ตั๋วเครื่องบิน,การท่องเที่ยว, TourKorea,Tour,Travel Korea,Travel,Group Tour,Package Tour,Guide,Interpreter,Ticket Airway,Ticket Air lane 

ทัวร์เกาหลี,เที่ยวเกาหลี,เกาหลี,ทัวร์,กรุ๊ปทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,โรงแรม,ล่าม,มัคคุเทศก์,ตั๋วเครื่องบิน,การท่องเที่ยว, TourKorea,Tour,Travel Korea,Travel,Group Tour,Package Tour,Guide,Interpreter,Ticket Airway,Ticket Air lane

ทัวร์เกาหลี,เที่ยวเกาหลี,เกาหลี,ทัวร์,กรุ๊ปทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,โรงแรม,ล่าม,มัคคุเทศก์,ตั๋วเครื่องบิน,การท่องเที่ยว, TourKorea,Tour,Travel Korea,Travel,Group Tour,Package Tour,Guide,Interpreter,Ticket Airway,Ticket Air lane

ทัวร์เกาหลี,เที่ยวเกาหลี,เกาหลี,ทัวร์,กรุ๊ปทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,โรงแรม,ล่าม,มัคคุเทศก์,ตั๋วเครื่องบิน,การท่องเที่ยว, TourKorea,Tour,Travel Korea,Travel,Group Tour,Package Tour,Guide,Interpreter,Ticket Airway,Ticket Air lane

ทัวร์เกาหลี,เที่ยวเกาหลี,เกาหลี,ทัวร์,กรุ๊ปทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,โรงแรม,ล่าม,มัคคุเทศก์,ตั๋วเครื่องบิน,การท่องเที่ยว, TourKorea,Tour,Travel Korea,Travel,Group Tour,Package Tour,Guide,Interpreter,Ticket Airway,Ticket Air lane

ทัวร์เกาหลี,เที่ยวเกาหลี,เกาหลี,ทัวร์,กรุ๊ปทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,โรงแรม,ล่าม,มัคคุเทศก์,ตั๋วเครื่องบิน,การท่องเที่ยว, TourKorea,Tour,Travel Korea,Travel,Group Tour,Package Tour,Guide,Interpreter,Ticket Airway,Ticket Air lane

Booking.com

ทัวร์เกาหลี,เที่ยวเกาหลี,เกาหลี,ทัวร์,กรุ๊ปทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,โรงแรม,ล่าม,มัคคุเทศก์,ตั๋วเครื่องบิน,การท่องเที่ยว, TourKorea,Tour,Travel Korea,Travel,Group Tour,Package Tour,Guide,Interpreter,Ticket Airway,Ticket Air lane

ทัวร์เกาหลี,เที่ยวเกาหลี,เกาหลี,ทัวร์,กรุ๊ปทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,โรงแรม,ล่าม,มัคคุเทศก์,ตั๋วเครื่องบิน,การท่องเที่ยว
KE,TourKorea,Tour,Travel Korea,Travel,Group Tour,Package Tour,Guide,Interpreter,Ticket Airway,Ticket Air lane

WEATHER,ทัวร์เกาหลี,เที่ยวเกาหลี,เกาหลี,ทัวร์,กรุ๊ปทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,โรงแรม,ล่าม,มัคคุเทศก์,ตั๋วเครื่องบิน,การท่องเที่ยว,

EXCHANGE,TourKorea,Tour,Travel Korea,Travel,Group Tour,Package Tour,Guide,Interpreter,Ticket Airway,Ticket Air lane

Gyeonggi-do,ทัวร์เกาหลี,เที่ยวเกาหลี,เกาหลี,ทัวร์,กรุ๊ปทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,โรงแรม,ล่าม,มัคคุเทศก์,ตั๋วเครื่องบิน,การท่องเที่ยว,

KANGWON-DO,TourKorea,Tour,Travel Korea,Travel,Group Tour,Package Tour,Guide,Interpreter,Ticket Airway,Ticket Air lane

KOREA FESTIVAL,ทัวร์เกาหลี,เที่ยวเกาหลี,เกาหลี,ทัวร์,กรุ๊ปทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,โรงแรม,ล่าม,มัคคุเทศก์,ตั๋วเครื่องบิน,การท่องเที่ยว,

KOREA FOOD,TourKorea,Tour,Travel Korea,Travel,Group Tour,Package Tour,Guide,Interpreter,Ticket Airway,Ticket Air laneFUN SKI IN HOKKAIDO : 30 DEC-04 JAN 2016 article

 FUN SKI IN HOKKAIDO : อาบน้ำแร่...แช่หิมะ (TG)


กำหนดการเดินทาง   30 ธ.ค.- 4 ม.ค.. 2559 (ุ6วัน 4คืน)

 ราคา                         83,900 บาท

โปรแกรมทัวร์                Download file

 ฮอกไกโด - โนโบริเบทสึ - หมู่บ้าน ดาเตะ จิไดมูระ  - นั่งกระเช้าชมวิวภูเขาไฟโชวะ  -
สนุกสนานกับกิจกรรมบนลานสกี - คลองสายวัฒนธรรมโอตารุ  - 
อิ่มอร่อยไม่อั้นกับปูยักษ์ 3 ชนิด ชื่อดังของฮอกไกโด

ทัวร์ญี่ปุ่น,เที่ยวญี่ปุ่น,ญี่ปุ่น,ทัวร์,กรุ๊ปทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,โรงแรม,ล่าม,มัคคุเทศก์,ตั๋วเครื่องบิน,การท่องเที่ยว,TourJapan,Tour,Travel Korea,Travel Japan,Travel,Group Tour,Package Tour,Guide,Interpreter,Ticket      ทัวร์ญี่ปุ่น,เที่ยวญี่ปุ่น,ญี่ปุ่น,ทัวร์,กรุ๊ปทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,โรงแรม,ล่าม,มัคคุเทศก์,ตั๋วเครื่องบิน,การท่องเที่ยว,TourJapan,Tour,Travel Korea,Travel Japan,Travel,Group Tour,Package Tour,Guide,Interpreter,Ticket      ทัวร์ญี่ปุ่น,เที่ยวญี่ปุ่น,ญี่ปุ่น,ทัวร์,กรุ๊ปทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,โรงแรม,ล่าม,มัคคุเทศก์,ตั๋วเครื่องบิน,การท่องเที่ยว,TourJapan,Tour,Travel Korea,Travel Japan,Travel,Group Tour,Package Tour,Guide,Interpreter,Ticket
   

30 ธ.ค. 58     กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ
21.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิเพื่อเตรียมตัวเดินทาง โดยมีพนักงานบริษัทโคเรียเซ็นเตอร์คอยอำนวยความสะดวกในการโหลดกระเป๋า ณ บริเวณเคาน์เตอร์ D สายการบิน THAI AIRWAYS (TG) ทางช่องเข้าประตูที่ 2
23.45 น. เหินฟ้าสู่ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 670
31 ธ.ค. 58     สนามบินซิโตเซะ - เกาะฮฮกไกโด ประเทศญี่ปุ่น - โนโบริเบทสึ - หมู่บ้าน ดาเตะ จิไดมูระ -
                       จิโกกุดานิ - ทะเลสาบโทยะ 
- อาบน้ำแร่ออนเซ็น
08.00. น. เดินทางถึงสนามบินซิโตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว...ท่านจะพบมัคคุเทศก์ท้องถิ่นรอต้อนรับคณะ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) อิสระให้ทุกท่าน ได้แลกสกุลเงินเยน ณ เคาน์เตอร์ธนาคาร และทำธุระส่วนตัวให้เรียบร้อย (ขั้นตอนพิธีการต่าง ๆ หัวหน้าทัวร์จะแนะนำทุกท่านที่สนามบินสุวรรณภูมิ หรือบนเครื่อง หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อสอบถามที่เจ้าหน้าที่ หรือบริษัทล่วงหน้า) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรแล้ว... (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง // เวลาท้องถิ่นจะเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)
จากนั้น...นําท่านเดินทางสู่ “โนโบริเบทสึ” สถานที่ตากอากาศที่ถือได้ว่ามีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น และเกาะฮอกไกโด แล้วนำท่านเดินทางสู่ ดาเตะจิ ไดมูระ เป็นหมู่บ้านที่จำลองวิถีชีวิตของชาวเอโดะเอาไว้ โดยเน้นไปที่การมีบทบาท ของชนชั้นพ่อค้าในยุคที่มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองของสมัยเอโดะ ภายในหมู่บ้านท่านจะได้ย้อนยุคไปกับกิจกรรมมากมายเช่น การละเล่นสมัยเอโดะ ดูหนัง ถนนที่มีเหล่านินจา และผู้หญิงสวมชุดกิโมโนมาเดินอวดโฉมกัน นักท่องเที่ยวยังสามารถตื่นตากับ  เหล่านักรบซามูไร ซึ่งเปรียบเสมือนผู้ปกป้องดูแลความเรียบร้อยของบ้านเมืองหรือ ตำรวจในปัจจุบัน ให้ทุกท่านได้ชมสาธิตการอำพรางตัวอันเลื่องชื่อ ถ่ายรูปคู่กับซามูไรหรือนินจาเป็นที่ระลึก
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู...พิเศษ!!! ชุดปูขนท่านละ 1 ตัว + หม้อไฟซีฟู้ด
บ่าย จากนั้น...นำท่านชมความแปลกของธรรมชาติที่ จิโกกุดานิ หรือ หุบเขานรก บ่อโคลนเดือด ที่ธรรมชาติได้สร้างสรรค์ขึ้นอุดมไปด้วยแร่กำมะถัน ซึ่งเกิดจากความร้อนใต้พิภพเผาผลาญกำมะถันแล้วพวยพุ่งขึ้นมารวมตัวกันจนเกิดเป็นแอ่ง ให้ทุกท่านได้เก็บบันทึกภาพความประทับใจ และความงดงามบนยอดเขาแห่งนี้
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนู...BUFFET IN HOTEL
นำท่านเข้าพัก ณ โรงแรมระดับดีลักซ์คลาส TOYA SUN PALACE HOTEL หรือเทียบเท่า
พิเศษ!!! 
ณ โรงแรมริมทะเลสาบโทยะแสนสวยให้ท่านได้เก็บความประทับใจไว้ไม่รู้ลืม
**** สัมผัสชีวิตชาวญี่ปุ่น ใส่ชุดยูคาตะ นอนบนเสื่อทาตามิ ออนเซ็นแบบญี่ปุ่น****
เชิญท่านอิสระผ่อนคลายจากการเดินทาง ด้วยการอาบน้ำแร่ ONZEN บำรุงสุขภาพ มีทั้งบ่อน้ำแร่ในร่ม และบ่อน้ำแร่กลางแจ้ง บรรยากาศแสนโรแมนติก
01 ม.ค. 59     นั่งกระเช้าชมวิวภูเขาไฟโชวะ - ศูนย์อนุรักษ์หมีสีน้ำตาล - สนุกสนานกับกิจกรรมบนลานสกี -
                       โอตารุ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ  ภัตตาคารภายในโรงแรม
จากนั้น...นำท่านนั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่ยอดเขาอุสึ (Usuzan Ropeway) เพื่อชมวิว  ทิวทัศน์ของ ภูเขาไฟโชวะ (โชวะชินซัง) ภูเขาไฟที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของเปลือกโลกในปี 1943 (ปีโชวะของญี่ปุ่น ซึ่งเป็นที่มาของชื่อเรียกภูเขาไฟโชวะ) ระเบิดประทุติดต่อกันนานถึง 2 ปี และเมื่อลาวาเย็นลงจับตัวแข็งขึ้น กลายเป็นภูเขาสูงถึง 400 เมตร ดังเห็นได้ในปัจจุบัน
จากนั้น...นำท่านเดินทางสู่ สวนหมีโชวะชินซัง เพื่อชมความน่ารักฉลาดแสนรู้ของหมีสีน้ำตาลนับ100 ตัว ที่ใกล้สูญพันธุ์และหาดูได้ยาก โดยในญี่ปุ่นนี้จะพบเฉพาะบนเกาะฮอกไกโดเท่านั้น ชาวไอนุเชื่อกันว่าหมีสีน้ำตาลนี่ถือเป็นสัตว์เทพเจ้าของพวกเขาอีกด้วย
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู...JAPANESE SET
บ่าย จากนั้น...นำท่านเข้าสู่ SKI RESORT ให้ท่านได้สัมผัสกับหิมะที่สวยที่สุดของประเทศญี่ปุ่น อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกเล่นกิจกรรมต่างๆ ของทางรีสอร์ท ให้ท่านได้สัมผสกับหิมะที่ตกในช่วงฤดูหนาว ท่านสามารถเลือกสัมผัสประสบการณ์ใหม่ อาทิ ตื่นเต้นกับการลื่นไถลด้วย“สกี” เลือกสนุกกับ “สโนว์บอร์ด” หรือเลือกเพลิดเพลินกับการ “นั่งเลื่อนหิมะ” ที่ท่านจะสามารถนั่งดื่มด่ำกับทัศนียภาพที่ถูกปกคลุมด้วยหิมะที่ดูแล้วสะอาดตายิ่งนัก (ไม่รวมอัตราค่าเช่า  อุปกรณ์, ค่าลิฟท์, ค่าครูฝึกสอน (กรณีต้องการที่จะเรียนการเล่นสกี) และค่าเช่าชุดสาหรับเล่นสกี)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนู...BUFFET IN HOTEL
นำท่านเข้าพัก ณ โรงแรมระดับดีลักซ์คลาส OTARU GRAND PARK HOTEL หรือเทียบเท่า
02 ม.ค. 59     โอตารุ - คลองสายวัฒนธรรมโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - โรงงานเป่าแก้ว -
                       โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ - ซัปโปโร - ช้อปปิ้งย่านซูซูกิโน่
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ  ภัตตาคารภายในโรงแรม
จากนั้น...นำท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ หนึ่งในเมืองโบราณที่เคยเป็นเมืองท่าสำคัญทางตอนเหนือของญี่ปุ่น (ในสมัยก่อนใช้ในการขนถ่ายสินค้า และทำการประมง โดยเฉพาะปลาเฮอร์ริ่ง จนได้ชื่อว่าเป็น Wales of the North) ชมความสวยงาม และโรแมนติคของเมืองโอตารุด้วยการสรรสร้างอย่างลงตัวในสไตล์ยุโรป เยี่ยมชม คลองสายวัฒนธรรม โอตารุ คลองสายวัฒนธรรมอันมีเสน่ห์ชวนให้ค้นหา ด้วยความเป็นเอกลักษณ์แห่งวีถีชีวิต 2 ฝั่งคลองที่ยังคงความเป็นญี่ปุ่นแบบดั้งเดิม เป็นสัญลักษณ์ของเมือง โดยมีโกดังเก่าที่ถูกปรับปรุงให้เป็นร้านค้าร้านอาหารตั้งเรียงรายอยู่ริมคลอง ในวันนํ้านิ่งภาพโกดังเก่าสะท้อนกับพื้นนํ้า อิสระให้ท่านได้มีเวลาเลือกชมสินค้าพื้นเมืองดั้งเดิมที่มีจําหน่ายอยู่ทั่วบริเวณ
จากนั้น...นำท่านเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ให้ท่านได้ท่องไปในดินแดนแห่ง  เสียงดนตรี และบทกวีที่แสนอ่อนหวาน ชวนให้น่าหลงใหล ด้วยกล่องดนตรี (MUSIC BOX) อันมากมายหลากหลาย และงดงามที่ท่านสามารถเลือกเพลง และเลือกรูปแบบที่ท่านต้องการด้วยตัวของท่านเอง และนำท่านชม โรงงานเป่าแก้ว ให้ท่านชมความสวยงามของแก้วหลากสีสันดังอยู่ใน  โลกของจินตนาการ พร้อมทั้งเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากแก้วที่เป่าให้เป็นรูปสัตว์น่ารักนานาชนิด และคริสตัสส่องแสงเป็นประกายแวววาวสวยงาม และราคาย่อมเยาว์
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู...พิเศษ!!! ชุดปลาย่างฮอคเคะ + หม้อไฟซีฟู้ด + ปูนึ่ง
บ่าย จากนั้น...นําท่านชม โรงงานช็อคโกแล็ตอิชิยะ เพลิดเพลินเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ช็อคโกแล็ต สนุกสนานกับการซื้อของฝากจากโรงงานช็อคโกแล็ต นอกจากนี้ยังมีสิ่งน่าสนใจให้ชม อาทิ หอนาฬิกาการ์ตูน พิพิธภัณฑ์ของเล่นที่  ทําจากดีบุกระหว่างสมัยเมจิ ถึงโชวะ
จากนั้น...นําท่านเดินทางสู่ เมืองซัปโปโร เมืองหลวงของเกาะฮอกไกโดที่เป็นศูนย์กลางความเจริญที่ใหญ่เป็นอันดับ 5 ของประเทศญี่ปุ่น ผังเมืองซัปโปโรมีลักษณะคล้ายตารางหมากรุกซึ่งแตกต่างจากบรรดาหมู่บ้าน และเมืองทั่วไปในประเทศญี่ปุ่น การจัดการ และการพัฒนาได้รับคําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญชาวอเมริกัน ผังเมืองจึงถูกออกแบบเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าตามพื้นฐานการวางผังเมืองของอเมริกา
จากนั้น...อิสระให้ท่านเดินช้อปปิ้งตามอัธยาศัยที่ ย่านซูซูกิโน่ ย่านที่ถือว่าคึกคัก และมีชีวิตชีวาที่สุดของเมืองซัปโปโรรวบรวมร้านช้อปปิ้ง ห้างสรรพสินค้า ร้านกินดื่ม และอื่นๆ อีกมากมาย ในบริเวณใกล้เคียงกัน นอกจากนั้นสถานที่ที่ไม่ควรพลาดคือ แวะชิมราเม็ง ณ ตรอกราเม็ง ซึ่งเป็นศูนย์รวมร้านราเม็งที่ขึ้นชื่อว่าอร่อยที่สุดใน ซัปโปโร โดยเฉพาะ ราเม็งหน้าทะเล ที่คัดสรรมาแต่ของสดๆ ให้ท่านได้ลิ้มลอง
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนู...พิเศษ!!! บาร์บีคิวเนื้อวากิว + SOFT DRINK + เครื่องดื่มนานาชนิดรวมแอลกอฮอล์
นำท่านเข้าพัก ณ โรงแรมระดับดีลักซ์คลาส SAPPORO EXCEL TOKYU HOTEL หรือเทียบเท่า
03 ม.ค. 59     ศาลเจ้าฮอกไกโด - สวนโอโดริ - หอนาฬิกาโบราณ - ที่ทําการรัฐบาลเก่า - ช้อปปิ้ง เอ้าท์เล็ท
                       แบรนด์ดัง - ซัปโปโร
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ  ภัตตาคารภายในโรงแรม
จากนั้น...นำท่าน
สักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ ศาลเจ้าฮอกไกโด (Hokkaido Shrine) เป็นศาลเจ้าของศาสนาพุทธนิกายชินโตประจำเกาะฮอกไกโด สร้างขึ้นในปี 1871 ยุคเริ่มพัฒนาเกาะ ได้อัญเชิญเทพมาประทับทั้งหมด 4 องค์ จากศาลเจ้ามีพื้นที่เชื่อมต่อกับสวนมารุยามะ ในฤดูใบไม้ผลิเหมาะแก่การชมดอกซากุระบาน ในฤดูร้อน วันที่ 14-16 มิถุนายนของทุกปี จะจัดเทศกาล Sapporo Festival หรือ Sapporo Matsuri ซึ่งจะแห่ขบวนไปตามถนน 
จากนั้น...นำทุกท่าน
ชม สวนโอโดริ ที่ประดับประดาด้วยพันธุ ์ไม้นานาชนิด และนําท่านชม หอนาฬิกาโบราณของเมืองซัปโปโร ที่สร้างขึ้นในปีค.ศ. 1878 ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นสมบัติลํ้าค่าทางวัฒนธรรมที่สําคัญของญี่ปุ่น
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู...ชาบุชาบุ เนื้อวัว + เนื้อหมู + เนื้อแกะ
บ่าย จากนั้น...นำท่านชม อาคารที่ทําการรัฐบาลเก่า ซึ่งสร้างขึ้นในปีค.ศ. 1888  สถาปัตยกรรมของอาคารนี้ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองซัปโปโร สไตล์การสร้างของ  โดมแปดเหลี่ยมนํามาจาก รัฐแมสซาชูเสทท์ สหรัฐอเมริกา ผู้ที่ออกแบบอาคารนี้เป็นสถาปนิกท้องถิ่น และใช้วัสดุภายในประเทศ อาคารนี้เคยเป็นอาคารที่ใหญ่ และสูงที่สุดของประเทศญี่ปุ่น และเป็นสัญลักษณ์ของรัฐบาลเมจิ ต่อมาถูกไฟไหม้ทําให้ต้องสร้างขึ้นมาใหม่ ในปีค.ศ. 1911ปัจจุบันได้อนุรักษ์ไว้เป็นสมบัติทางวัฒนธรรม และใช้สําหรับต้อนรับบุคคลสําคัญทางการเมืองของรัฐบาลญี่ปุ่น
จากนั้น...นําท่านเพลิดเพลินกับ เอ้าท์เล็ท Outlet Mall ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าหรูแบรนด์เนมชื่อดังจากอเมริกา ยุโรป และญี่ปุ่นกับคอลเลคชั่นเสื้อผ้าล่าสุด, เลือกซื้อกระเป๋าไฮโซ, เครื่องประดับ และนาฬิกาหรู, รองเท้าแฟชั่น, หรือเลือกซื้อสินค้าสำหรับคุณหนู และสินค้าอื่นๆ อีกมากมาย และที่พลาดไม่ได้คือโซนศูนย์รวมสินค้าฮอกไกโด ที่รวบรวมสินค้าจากฮอกไกโดล้วนๆ ไม่ว่าจะเป็นเหล้าสาเก เหล้าญี่ปุ่น โชจู ไวน์ ผักผลไม้ ข้าว ขนม ศิลปหัตถกรรมต่างๆอิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งกันตามอัธยาศัย ภายในแบ่งออกเป็นร้านค้าต่างๆ เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย รองเท้า กระเป๋านาฬิกา
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนู...พิเศษ!!! บุฟเฟ่ต์ ปูยักษ์ชื่อดัง 3 ชนิดของฮอกไกโด + ซูชิ + SOFT DRINK + เครื่องดื่มนานาชนิดรวมแอลกอฮอล์
นำท่านเข้าพัก ณ โรงแรมระดับดีลักซ์คลาส SAPPORO EXCEL TOKYU HOTEL หรือเทียบเท่า
04 ม.ค.  59     ซัปโปโร - สนามบินซิโตเซะ - กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ  ภัตตาคารภายในโรงแรม
จากนั้น...
ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบิน ซิโตเซะ
10.55 น.  เดินทางโดยเที่ยวบิน TG 671 เหินฟ้ากลับกรุงเทพฯ(บริการภาพยนตร์ เครื่องดื่ม พร้อมเสิร์ฟอาหารค่ำบนเครื่องบิน) 
16.45 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมเก็บความประทับใจไปนานวัน

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดJAPAN TOUR

เทศกาลดอกซากุระบาน_โตเกียว-ฟูจิ (25-29 มี.ค.2559) article
เส้นทางแห่งกำแพงหิมะ Alpine Route นาโกย่า-โตเกียว (14 - 19 เม.ย. 2559) article
Autumn In Japan : โตเกียว-นาโกย่า (20 - 26 ต.ค. 2558) article
ชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์ : โนโกย่า-โตเกียว 6วัน 4คืน (TG) article
เส้นทางแห่งกำแพงหิมะ Alpine Route โตเกียว-นาโกย่า (30 เม.ย. - 05 พ.ค. 2558) article
ทุ่งดอกพิ้งค์มอส ภูเขาไฟฟูจิ โตเกียว-โอซาก้า (30 เม.ย. - 05 พ.ค. 2558) article
เส้นทางสายโรแมนติก โอซาก้า - โตเกียว:กำแพงหิมะ เจแปนแอลป์ - ทุ่งดอกชิบะซากุระ (30 เม.ย. - 05 พ.ค. 58) article
"ชมใบไม้เปลี่ยนสีที่...ฮอกไกโด" article
JAPAN 30 - 5 MAY 2014 article
JAPAN : TOKYO -OSAKA' ธ.ค. 57
FUNSKI IN JAPAN ธ.ค. 56!!! article
KIMCHI - MOJI SALE!!! เที่ยวเกาหลีสุดคุ้ม...พูซาน ทัวร์ 5 วัน 3 คืน
KIMCHI - MOJI SALE!!! เที่ยวเกาหลีสุดคุ้ม...เชจู ทัวร์ 5 วัน 3 คืน article
KIMCHI-MOJI SALE!!!เที่ยวเกาหลีสุคุ้ม...ซอรัค ทัวร์ 5 วัน 3 คืน article
เที่ยว 2 ประเทศสุดคุ้ม เกาหลี - โอซาก้า6 วัน 4 คืน article
เที่ยว 2 ประเทศสุดคุ้ม เกาหลี - โตเกียว วัน 4 คืน article
JAPAN LAVENDER SWEET 2013 article
HOT CHIC KOREA - JAPAN
Double Knock SALE articleแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
บริษัท โคเรียเซ็นเตอร์ จำกัด เลขที่ 60/59 หมู่ที่ 5 ซ.บางศรีเมือง 1/13 (ซ.รัชชพล) ถ.บางศรีเมือง 1 ต.บางศรีเมือง อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร. 081-816-5533 แฟ็กซ์. - Email:koreacenter@hotmail.com,korea-center@yahoo.com

Booking.com