ReadyPlanet.com
dot dot


ทัวร์เกาหลี,เที่ยวเกาหลี,เกาหลี,ทัวร์,กรุ๊ปทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,โรงแรม,ล่าม,มัคคุเทศก์,ตั๋วเครื่องบิน,การท่องเที่ยว, TourKorea,Tour,Travel Korea,Travel,Group Tour,Package Tour,Guide,Interpreter,Ticket Airway,Ticket Air lane 

ทัวร์เกาหลี,เที่ยวเกาหลี,เกาหลี,ทัวร์,กรุ๊ปทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,โรงแรม,ล่าม,มัคคุเทศก์,ตั๋วเครื่องบิน,การท่องเที่ยว, TourKorea,Tour,Travel Korea,Travel,Group Tour,Package Tour,Guide,Interpreter,Ticket Airway,Ticket Air lane

ทัวร์เกาหลี,เที่ยวเกาหลี,เกาหลี,ทัวร์,กรุ๊ปทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,โรงแรม,ล่าม,มัคคุเทศก์,ตั๋วเครื่องบิน,การท่องเที่ยว, TourKorea,Tour,Travel Korea,Travel,Group Tour,Package Tour,Guide,Interpreter,Ticket Airway,Ticket Air lane

ทัวร์เกาหลี,เที่ยวเกาหลี,เกาหลี,ทัวร์,กรุ๊ปทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,โรงแรม,ล่าม,มัคคุเทศก์,ตั๋วเครื่องบิน,การท่องเที่ยว, TourKorea,Tour,Travel Korea,Travel,Group Tour,Package Tour,Guide,Interpreter,Ticket Airway,Ticket Air lane

ทัวร์เกาหลี,เที่ยวเกาหลี,เกาหลี,ทัวร์,กรุ๊ปทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,โรงแรม,ล่าม,มัคคุเทศก์,ตั๋วเครื่องบิน,การท่องเที่ยว, TourKorea,Tour,Travel Korea,Travel,Group Tour,Package Tour,Guide,Interpreter,Ticket Airway,Ticket Air lane

ทัวร์เกาหลี,เที่ยวเกาหลี,เกาหลี,ทัวร์,กรุ๊ปทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,โรงแรม,ล่าม,มัคคุเทศก์,ตั๋วเครื่องบิน,การท่องเที่ยว, TourKorea,Tour,Travel Korea,Travel,Group Tour,Package Tour,Guide,Interpreter,Ticket Airway,Ticket Air lane

Booking.com

ทัวร์เกาหลี,เที่ยวเกาหลี,เกาหลี,ทัวร์,กรุ๊ปทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,โรงแรม,ล่าม,มัคคุเทศก์,ตั๋วเครื่องบิน,การท่องเที่ยว, TourKorea,Tour,Travel Korea,Travel,Group Tour,Package Tour,Guide,Interpreter,Ticket Airway,Ticket Air lane

ทัวร์เกาหลี,เที่ยวเกาหลี,เกาหลี,ทัวร์,กรุ๊ปทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,โรงแรม,ล่าม,มัคคุเทศก์,ตั๋วเครื่องบิน,การท่องเที่ยว
KE,TourKorea,Tour,Travel Korea,Travel,Group Tour,Package Tour,Guide,Interpreter,Ticket Airway,Ticket Air lane

WEATHER,ทัวร์เกาหลี,เที่ยวเกาหลี,เกาหลี,ทัวร์,กรุ๊ปทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,โรงแรม,ล่าม,มัคคุเทศก์,ตั๋วเครื่องบิน,การท่องเที่ยว,

EXCHANGE,TourKorea,Tour,Travel Korea,Travel,Group Tour,Package Tour,Guide,Interpreter,Ticket Airway,Ticket Air lane

Gyeonggi-do,ทัวร์เกาหลี,เที่ยวเกาหลี,เกาหลี,ทัวร์,กรุ๊ปทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,โรงแรม,ล่าม,มัคคุเทศก์,ตั๋วเครื่องบิน,การท่องเที่ยว,

KANGWON-DO,TourKorea,Tour,Travel Korea,Travel,Group Tour,Package Tour,Guide,Interpreter,Ticket Airway,Ticket Air lane

KOREA FESTIVAL,ทัวร์เกาหลี,เที่ยวเกาหลี,เกาหลี,ทัวร์,กรุ๊ปทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,โรงแรม,ล่าม,มัคคุเทศก์,ตั๋วเครื่องบิน,การท่องเที่ยว,

KOREA FOOD,TourKorea,Tour,Travel Korea,Travel,Group Tour,Package Tour,Guide,Interpreter,Ticket Airway,Ticket Air laneชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์ : โนโกย่า-โตเกียว 6วัน 4คืน (TG) article

 ชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์ : โนโกย่า-โตเกียว 6วัน 4คืน (TG)


กำหนดการเดินทาง   19 - 24 มิถุนายน. 2558 (ุ6วัน 4คืน)...ปิดการจอง...

 ราคา                         59,900 บาท

โปรแกรมทัวร์                Download file

 นาโกย่า - หมู่บ้านมรดกโลกชิระคาวาโกะ - ทาคายาม่า ลิตเติ้ลเกียวโต -

กำแพงหิมะ เจแปนแอลป์ - ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ - ภูเขาไฟฟูจิ - ช้อปปิ้งโตเกียว

ทัวร์ญี่ปุ่น,เที่ยวญี่ปุ่น,ญี่ปุ่น,ทัวร์,กรุ๊ปทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,โรงแรม,ล่าม,มัคคุเทศก์,ตั๋วเครื่องบิน,การท่องเที่ยว,TourJapan,Tour,Travel Korea,Travel Japan,Travel,Group Tour,Package Tour,Guide,Interpreter,Ticket      ทัวร์ญี่ปุ่น,เที่ยวญี่ปุ่น,ญี่ปุ่น,ทัวร์,กรุ๊ปทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,โรงแรม,ล่าม,มัคคุเทศก์,ตั๋วเครื่องบิน,การท่องเที่ยว,TourJapan,Tour,Travel Korea,Travel Japan,Travel,Group Tour,Package Tour,Guide,Interpreter,Ticket      ทัวร์ญี่ปุ่น,เที่ยวญี่ปุ่น,ญี่ปุ่น,ทัวร์,กรุ๊ปทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,โรงแรม,ล่าม,มัคคุเทศก์,ตั๋วเครื่องบิน,การท่องเที่ยว,TourJapan,Tour,Travel Korea,Travel Japan,Travel,Group Tour,Package Tour,Guide,Interpreter,Ticket
   

19 มิ.ย. 58     กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ
20.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิเพื่อเตรียมตัวเดินทาง โดยมีพนักงานบริษัทโคเรียเซ็นเตอร์คอยอำนวยความสะดวกในการโหลดกระเป๋า ณ บริเวณเคาน์เตอร์ D สายการบิน THAI AIRWAYS (TG) ทางช่องเข้าประตูที่ 2
00.05 น. เหินฟ้าสู่ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 644
20 มิ.ย. 58     สนามบินนาโงย่า - ทาคายาม่า - ลิตเติ้ลเกียวโต - หมู่บ้านมรดกโลกชิระคาวาโกะ -
                        อดีตจวนผู้ว่าฯ - ถนนซันโนะมาจิ - อาบน้ำแร่ออนเซ็น
08.00. น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติ CENTRAL นาโงย่า สนามบินแห่งที่ 2 ของประเทศญี่ปุ่นหลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว...ท่านจะพบมัคคุเทศก์ท้องถิ่นรอต้อนรับคณะ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) อิสระให้ทุกท่าน ได้แลกสกุลเงินเยน ณ เคาน์เตอร์ธนาคาร และทำธุระส่วนตัวให้เรียบร้อย (ขั้นตอนพิธีการต่าง ๆ หัวหน้าทัวร์จะแนะนำทุกท่านที่สนามบินสุวรรณภูมิ หรือบนเครื่อง หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อสอบถามที่เจ้าหน้าที่ หรือบริษัทล่วงหน้า) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรแล้ว... (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง // เวลาท้องถิ่นจะเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)
จากนั้น...นําท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองทาคายาม่า TAKAYAMA เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็น “ลิตเติ้ลเกียวโต” เมืองเล็กเก่าแก่ในหุบเขาที่ยังคงสภาพธรรมชาติไว้เป็นอย่างดี และได้รับการอนุรักษ์สถานที่ต่าง ๆ ของเมืองไว้ได้อย่างสมบูรณ์ ไม่ว่าจะเป็น วัด ศาลเจ้า แม่น้ำ สะพาน ตลาดเช้า บรรยากาศอันร่มรื่นแบบเมืองเกียวโตในอดีต บ้านเรือนจัดตกแต่งน่ารัก เนื่องจากเป็นเมืองที่มีป่าไม้อุดมสมบูรณ์ สมัยนาราช่างไม้ของเมืองทาคายาม่า ได้ถูกจารึกว่าเป็นช่างไม้ฝีมือดีมีชื่อเสียงที่สุด
จากนั้น...นําท่านชมหมู่บ้านที่ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลก เมื่อปี 1995 ชื่อว่า "หมู่บ้านชิระคาวาโกะ SHIRAKAWAGO" หมู่บ้านชาวนาโบราณเป็นบ้านที่มีหลังคาสูงมุงแบบกัสโชทจึคุริ ซึ่งทําจากฟางแห้ง และไม้เท่านั้น เป็นสถาปัตยกรรมที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อต่อสู้กับสภาวะอากาศที่รุนแรงของหิมะ ซึ่งทุกวันนี้ผู้คนก็ยังคงพักอาศัยอยู่ไม่เปลี่ยนแปลง ชื่นชม ตื่นตาตื่นใจ กับความสวยงามของบ้านแบบโบราณ เนื่องจากเป็นพื้นที่นี้ถูกโอบล้อมด้วยภูเขา จึงทําให้มีทัศนียภาพที่งดงามตามธรรมชาติ
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย จากนั้น...นำท่านชม ทาคายาม่าจินยะ จวนผู้ว่าฯ ซึ่งใช้เป็นที่บัญชาการของโชกุนโทกุกาว่า ซึ่งเป็นสิ่งปลูกสร้างแบบเก่าหลังสุดท้ายที่ยังคงหลงเหลือจนถึงปัจจุบัน ชมห้องทํางาน ห้องพักผ่อน ห้องประชุม ยุ้งเก็บข้าว เครื่องมือเครื่องใช้ ให้ท่านได้ศึกษาหาความรู้
จากนั้น...นําท่านชมบรรยากาศของชุมชนเมืองเก่า แถบถนนซันโนะมาจิ SANNOMACHI ชมบ้านเรือนญี่ปุ่นเก่าแก่มีอายุกว่า 400 ปี ซึ่งสร้างตั้งแต่สมัยเอโดะ ที่ยังคงรักษา สภาพดั้งเดิมไว้ได้ค่อนข้างสมบูรณ์ ตลอดสองข้างทางของถนนสายเล็กๆ ซึ่งจะสลับไปกับ ร้านค้าเล็ก ๆ น้อย ๆ ในแบบดั้งเดิม เช่น ร้านขายขนม ร้านอาหาร ร้านขายของพื้นเมือง ร้านขายเหล้า ร้านขายเต้าเจี้ยว
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าพัก ณ โรงแรมระดับดีลักซ์คลาส HODAKASO YAMANO HOTEL หรือเทียบเท่า
พิเศษ!!! ณ โรงแรมแห่งนี้ท่านจะได้สัมผัสกับการอาบน้ำแร่ธรรมชาติแบบฉบับชาวญี่ปุ่น เพื่อเป็นการพักผ่อนจากการที่ได้เหน็ดเหนื่อยกับการเดินทางมาตลอดทั้งวัน ซึ่งช่วยในเรื่องของกระดูก และการหมุนเวียนของโลหิต
21 มิ.ย. 58     เส้นทางสายอัลไพน์ทาเทยามา เจแปนแอลป์ - เขื่อนคุโรเบะ - ชม!!! กำแพงหิมะขนาดมหึมา
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ  ภัตตาคารภายในโรงแรม
จากนั้น...นำท่านเดินทางสู่ เจแปนแอลป์ เทือกเขาทาเคยาม่า ที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจะเปิดให้ขึ้นชมปีละครั้ง นำท่านชมความอลังการของกำแพงหิมะขนาดมหึมา SNOW WALL ที่มีความสูงกว่า 10 เมตร ระหว่างการเดินทาง แล้วนำท่านขึ้นกระเช้ารางไฟฟ้าสู่สถานี บิโจดัยระ ระยะทางประมาณ 1.3 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 7 นาที จากนั้นนั่งรถบัสสู่ สถานีมูโรโดะ ระยะทางประมาณ 23 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 55 นาที จากจุดนี้เชิญท่านเก็บภาพความประทับใจกับบรรยากาศที่ล้อมรอบไปด้วย ยอดเขาหลายลูก รวมทั้งยอดเขาทาเทะยาม่าที่สวยงาม ด้วยความสูง 3,015 เมตร ซึ่งสูงเป็นที่ 2 รองจากภูเขาไฟฟูจิ หลังจากนั้นนำท่านเดินทางต่อด้วยการนั่งรถที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าซึ่งวิ่งลอดอุโมงค์ที่มีความยาว 3.6 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 10 นาที เพื่อเดินทางสู่ สถานีไดคันไบ ยอดเขาทะเทะยาม่า อีกฟากหนึ่งของภูเขา เดินทางสู่ยอดเขาให้ท่านเก็บภาพความประทับใจ ชมวิวทัวทัศน์อันสวยงามของเทือกเขาแอลป์ในประเทศญี่ปุ่น หลังจากนั้นเดินทางต่อด้วยกระเช้าขนาดใหญ่ ที่พิเศษคือไม่มีเสากลางรองรับ ให้ผู้ที่มาเยือนเจแปนแอลป์ได้ตื่นเต้นเร้าใจสร้างความท้าทาย เพื่อเดินทางเข้าสู่ สถานีคุโรเบะไดระ
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย จากนั้น...นำท่านนั่งกระเช้ารางไฟฟ้า ลอดอุโมงค์สู่ เขื่อนคุโรเบะ ซึ่งเป็นเขื่อนกั้นน้ำขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศญี่ปุ่น ที่แห่งนี้มีสายรุ้งพาดผ่านตลอดปีถูกโอบล้อมด้วยภูเขานับร้อยลูก ชมทัศนียภาพอันมหัศจรรย์ เขื่อนแห่งนี้มีความสูงถึง 186 เมตร และมีความกว้างถึง 492 เมตร ใช้เวลาในการก่อสร้างตั้งแต่เริ่มบุกเบิกจนเสร็จสิ้นประมาณ 45 ปี เฉพาะตัวเขื่อนใช้เวลาในการสร้าง 4 ปี นำท่าน เดินเท้าข้ามสันเขื่อนเป็นระยะทางถึง 800 เมตร จากนั้นเดินทางต่อด้วยการนั่งรถที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าไม่ก่อให้เกิดมลภาวะที่เป็นพิษ ลอดอุโมงค์เข้าสู่สถานีโอกิซาว่า
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!!!  KAISENKI SET ด้วยรูปแบบอาหารที่เป็นสุดยอดของญี่ปุ่น มีความประณีตทั้งวิธีการเตรียมอาหารและการตกแต่ง ส่วนสำคัญที่สุดของอาหารประเภทนี้คือ การใส่ความรู้สึกถึงฤดูกาลและการ  ดึงรสธรรมชาติของวัตถุดิบต่างๆ ออกมา ซึ่งหมายความว่าเมนูนี้จะใช้เฉพาะวัตถุดิบตามฤดูกาลที่ผ่านการตรวจสอบอย่างละเอียดแล้ว ตัวอย่างเช่น ทะเคโนะโขะ (หน่อไม้) ในฤดูใบไม้ผลิ,เห็ดมัตสึทะเกะในฤดูใบไม้ร่วง และคัตสึโอะ (ปลาโอ) ในต้นฤดูร้อน บางครั้งจะมีการใส่วัตถุดิบพิเศษที่เรียกว่า ฮะชิริซึ่งถูกเก็บเกี่ยวก่อนฤดูของมันเพื่อเพิ่มคุณค่าด้วย แม้ว่าอาหารแต่ละจานในชุดอาหารนี้จะเป็นจานเล็กๆ แต่สีสันและการผสมผสาน วัตถุดิบต่างๆ วิธีการฝานหรือหั่นวัตถุดิบเพื่อใช้ในการตกแต่ง และภาชนะที่ใส่ ล้วนแสดงถึงสุนทรียศาสตร์ของวัฒนธรรมญี่ปุ่น อาหารร้อนจะเสิร์ฟในขณะที่ยังร้อนอยู่ ส่วนอาหารเย็นจะเสิร์ฟในจานที่แช่เย็นไว้
นำท่านเข้าพัก ณ โรงแรมระดับดีลักซ์คลาส MATSUMOTO HOTEL KAGETSU หรือเทียบเท่า
22 มิ.ย. 58     มัตสึโมโต้ - ไร่วาซาบิไดโอะ - ปราสาทมัตสึโมโต้ - ถนนนาคามาชิ ย่านนาวาเตโดริ -
                       ชมความงามทุ่ง
ดอกลาเวนเดอร์ (FUJIKAWAGUCHIKO HERB FESTIVAL)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ  ภัตตาคารภายในโรงแรม
จากนั้น...นำท่านเยี่ยม ชม ไร่วาซาบิ พืชที่นำมารับประทานเป็นอาหารขึ้นชื่อของญี่ปุ่นเลยทีเดียว นับเป็นที่โปรดปรานสำหรับคนที่ชอบรับประทานอาหารญี่ปุ่น เพราะหนึ่งในเซ็ตของอาหารญี่ปุ่นที่ขาดไม่ได้และเป็นหนึ่งในตัวเพิ่มรสชาติก็คือ วาซาบิสีเขียวๆ ที่นำมาใส่ในข้าวปั้นหน้าต่างๆ หรือผสมในโชยุเพื่อเป็นน้ำจิ้มสไตล์ญี่ปุ่น การได้ไปเยือนแหล่งผลิตวาซาบิจึงน่าสนใจยิ่งนัก
จากนั้น...นำท่านเดินทางสู่ เมืองมัตสึโมโต้ ชมความสง่างามของ ปราสาทมัตสึโมโต้ ที่ถูกสร้างขึ้นในปี 1504 ซึ่งนับได้ว่าเป็นปราสาทที่เก่าแก่ที่สุด และนอกจากนี้ก็ยังเป็นปราสาทติดอันดับ 1 ใน 3 ของปราสาทที่มีความสวยงามที่สุดของญี่ปุ่น ที่สามารถรอดพ้นจากการถูกทำลายจากเพลิงของสงครามมาได้จนถึงปัจจุบัน ตัว  ปราสาทมีผนัง ที่ทาด้วยสีดำสนิททำให้มีฉายาว่า ปราสาทอีกาดำ แล้วให้ท่านนำเดินช้อปปิ้งซื้อสินค้าพื้นเมืองญี่ปุ่นที่ ถนนนาคามาชิ ย่านนาวาเตโดริ
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย จากนั้น...ทุกท่านเดินทางเข้าชม ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ (FUJIKAWAGUCHIKO HERB FESTIVAL) ณ เมืองฟุจิคาวะกุจิโกะ ของจังหวัดยามานาชิ ที่นี่คือที่ตั้งของสวนสวยที่เต็มไปด้วยดอกลาเวนเดอร์เต็มท้องทุ่งกว้าง โดยมีฉากหลังเป็นภูเขาไฟฟูจิ และทะเลสาบสีน้ำเงินเข้มตัดกันพอดีกับทุ่งลาเวนเดอร์สีม่วงเข้ม สวยงาม ช่างเป็นบรรยากาศที่เย้ายวนใจ และทำให้ใครที่ได้เห็นประทับใจไปตามๆ กัน ไม่แพ้ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ของฮอกไกโดเลยทีเดียว อิสระให้ท่านได้เลือกชม และซื้อสินค้าตามอัธยาศัย ภายในงานเทศกาลซึ่งจะมีบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์มากมายที่ทำจากสมุนไพรนานาชนิด รวมไปถึงชาหอมๆ ให้ได้ชิมกันอย่างเต็มที่ นอกจากนี้ ยังมีการประกวดจัดสวนสวย และการแสดงดนตรีกลางแจ้งด้วย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ให้ท่านได้อิ่มอร่อยกับมื้อพิเศษที่มีขาปูยักษ์ให้ท่านได้ลิ้มลองรสชาติปูพร้อมน้ำจิ้มสไตส์ญี่ปุ่นอย่างจุใจ และอาหารอื่นๆ อีกหลายชนิด
นำท่านเข้าพัก ณ โรงแรมระดับดีลักซ์คลาส FUJIMATSUZONO HOTEL หรือเทียบเท่า
พิเศษ~!!! 
ณ โรงแรมแห่งนี้ท่านจะได้สัมผัสกับการอาบน้ำแร่ธรรมชาติแบบฉบับชาว ญี่ปุ่น เพื่อเป็นการพักผ่อนจากการที่ได้เหน็ดเหนื่อยกับการเดินทางมาตลอดทั้งวัน ซึ่งช่วยในเรื่องของกระดูก และการหมุนเวียนของโลหิต
23 มิ.ย. 58     ภูเขาไฟฟูจิ - ขอพรบ่อน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ - มหานครโตเกียว - ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ  ภัตตาคารภายในโรงแรม
จากนั้น...นำท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ บริเวณชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ) โดยรถโค้ชให้ท่านได้สัมผัสอากาศอันบริสุทธิ์บนยอดเขาฟูจิ ถ่ายภาพที่ระลึก กับภูเขาไฟที่ได้ชื่อว่ามีสัดส่วนสวยงามที่สุดในโลก ซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ยังดับไม่สนิท และเป็น
ภูเขาไฟที่มีความสูงมากที่สุดในประเทศญี่ปุ่น จากด้านล่างสู่บนยอดปล่องเขาด้วย ความสูง 3,776 เมตร
จากนั้น...นำทุกท่านขอพรบ่อน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ “โอชิโนะ ฮัคไค” บ่อน้ำที่เกิดจากการละลายของหิมะบนภูเขาไฟ ฟูจิ ที่ใช้เวลาอันยาวนาน ในการไหลลงมาสู่พื้นดิน และซึมไปยังบ่อน้ำแต่ละบ่อ ดังนั้นน้ำที่อยู่ในบ่อ จะเป็นน้ำที่ใสสะอาด และสดชื่นมาก ในปี 1985 สถานที่แห่งนี้ยังได้ถูกเลือกให้เป็น 1 ใน 100 อันดับ แหล่งน้ำจากธรรมชาติที่ดีที่สุดของญี่ปุ่นอีกด้วย บ่อน้ำพุธรรมชาติทั้ง 8 บ่อ มีความเชื่อกันว่าเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ตามความเชื่อที่ว่าภูเขาไฟฟูจิเป็นที่สถิตย์ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ น้ำที่ไหลลงมาจากภูเขาศักดิ์สิทธิ์ก็เป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ จนมีชื่อเรียกว่า "Springs of the Gods" หรือ น้ำพุของเทพเจ้า ดังนั้นคนมักจะมาขอพรกัน ว่ากันว่าแต่ละบ่อก็จะมีความศักดิ์สิทธิที่แตกต่างกันไป เช่น เรื่องสุขภาพ คู่ครอง ฯลฯ
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย จากนั้น...แล้วนำท่านเดินทางกลับเข้าสู่ มหานครโตเกียว นำทุกท่านเข้าสู่แหล่งช้อปปิ้งอันทันสมัยที่สุดกลางกรุงโตเกียว ย่านชินจูกุ เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้านานาชนิด อาทิเช่น สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่องสำอาง และอื่น ๆ อีกมากมาย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าพัก ณ โรงแรมระดับดีลักซ์คลาส SHINJUKU PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า
24 มิ.ย.  58     พระราชวังอิมพีเรียล - วัดอาซากุสะ - ถนนคามิเซะ - อิสระช้อปปิ้ง ห้างจัสโก้อิออน -
                        สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ  ภัตตาคารภายในโรงแรม
จากนั้น...นำท่านผ่านชม “พระราชวังอิมพีเรียล” อันเป็นที่ประทับของพระจักรพรรดิ และ พระราชวงศ์ของญี่ปุ่น ตั้งอยู่ท่ามกลางหมู่แมกไม้  ที่ได้รับการบริจาค มาจากประชาชนทั่วประเทศ เมื่อครั้งสร้างพระราชวังในสมัยสมเด็จพระจักรพรรดิเมจิด้วยเนื้อที่กว่า 270 เอเคอร์ ล้อมรอบด้วยกำแพงหินขนาดมหึมา และคูน้ำสมัยเอโดะ
จากนั้น...นำท่านเดินทางสู่ วัดอาซะกุสะ วัดที่ได้ชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ และได้รับความเคารพนับถือมากที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงโตเกียว นำท่านนมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคำ ซึ่งชาวญี่ปุ่นนิยมมากราบไหว้ขอพร เพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี ประกอบกับภายในวัดยังเป็นที่ตั้งของโคมไฟยักษ์ ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ด้วยความสูง 4.5 เมตร แขวนห้อยอยู่ ณ ประตูทางเข้าด้านหน้าสุดของวัด และอิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าที่ระลึกพื้นเมืองต่าง ๆ มากมาย อาทิเช่น ขนมนานาชนิด, ของเล่น, รองเท้า, พวงกุญแจที่ระลึก ฯลฯ บนถนนนาคามิเซะ
เทียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย จากนั้น จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปช้อปปิ้งยังห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ของนาริตะ ห้างจัสโก้อิออน ให้ท่านได้ซื้อของฝากมากมายหลากหลายชนิด อาทิเช่น ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม้ตามฤดูกาล และพิเศษสุดกับร้าน 100 เยน ทีทุกอย่างในร้านราคาเพียง 100 เยนเท่านั้น.....ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่เสนามบินนาริตะ 
17.25 น.  เดินทางโดยเที่ยวบิน TG 677 เหินฟ้ากลับกรุงเทพฯ(บริการภาพยนตร์ เครื่องดื่ม พร้อมเสิร์ฟอาหารค่ำบนเครื่องบิน) 
21.55 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมเก็บความประทับใจไปนานวัน


ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดJAPAN TOUR

เทศกาลดอกซากุระบาน_โตเกียว-ฟูจิ (25-29 มี.ค.2559) article
เส้นทางแห่งกำแพงหิมะ Alpine Route นาโกย่า-โตเกียว (14 - 19 เม.ย. 2559) article
Autumn In Japan : โตเกียว-นาโกย่า (20 - 26 ต.ค. 2558) article
FUN SKI IN HOKKAIDO : 30 DEC-04 JAN 2016 article
เส้นทางแห่งกำแพงหิมะ Alpine Route โตเกียว-นาโกย่า (30 เม.ย. - 05 พ.ค. 2558) article
ทุ่งดอกพิ้งค์มอส ภูเขาไฟฟูจิ โตเกียว-โอซาก้า (30 เม.ย. - 05 พ.ค. 2558) article
เส้นทางสายโรแมนติก โอซาก้า - โตเกียว:กำแพงหิมะ เจแปนแอลป์ - ทุ่งดอกชิบะซากุระ (30 เม.ย. - 05 พ.ค. 58) article
"ชมใบไม้เปลี่ยนสีที่...ฮอกไกโด" article
JAPAN 30 - 5 MAY 2014 article
JAPAN : TOKYO -OSAKA' ธ.ค. 57
FUNSKI IN JAPAN ธ.ค. 56!!! article
KIMCHI - MOJI SALE!!! เที่ยวเกาหลีสุดคุ้ม...พูซาน ทัวร์ 5 วัน 3 คืน
KIMCHI - MOJI SALE!!! เที่ยวเกาหลีสุดคุ้ม...เชจู ทัวร์ 5 วัน 3 คืน article
KIMCHI-MOJI SALE!!!เที่ยวเกาหลีสุคุ้ม...ซอรัค ทัวร์ 5 วัน 3 คืน article
เที่ยว 2 ประเทศสุดคุ้ม เกาหลี - โอซาก้า6 วัน 4 คืน article
เที่ยว 2 ประเทศสุดคุ้ม เกาหลี - โตเกียว วัน 4 คืน article
JAPAN LAVENDER SWEET 2013 article
HOT CHIC KOREA - JAPAN
Double Knock SALE articleแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
บริษัท โคเรียเซ็นเตอร์ จำกัด เลขที่ 60/59 หมู่ที่ 5 ซ.บางศรีเมือง 1/13 (ซ.รัชชพล) ถ.บางศรีเมือง 1 ต.บางศรีเมือง อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร. 081-816-5533 แฟ็กซ์. - Email:koreacenter@hotmail.com,korea-center@yahoo.com

Booking.com