ReadyPlanet.com
dot dot


ทัวร์เกาหลี,เที่ยวเกาหลี,เกาหลี,ทัวร์,กรุ๊ปทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,โรงแรม,ล่าม,มัคคุเทศก์,ตั๋วเครื่องบิน,การท่องเที่ยว, TourKorea,Tour,Travel Korea,Travel,Group Tour,Package Tour,Guide,Interpreter,Ticket Airway,Ticket Air lane 

ทัวร์เกาหลี,เที่ยวเกาหลี,เกาหลี,ทัวร์,กรุ๊ปทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,โรงแรม,ล่าม,มัคคุเทศก์,ตั๋วเครื่องบิน,การท่องเที่ยว, TourKorea,Tour,Travel Korea,Travel,Group Tour,Package Tour,Guide,Interpreter,Ticket Airway,Ticket Air lane

ทัวร์เกาหลี,เที่ยวเกาหลี,เกาหลี,ทัวร์,กรุ๊ปทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,โรงแรม,ล่าม,มัคคุเทศก์,ตั๋วเครื่องบิน,การท่องเที่ยว, TourKorea,Tour,Travel Korea,Travel,Group Tour,Package Tour,Guide,Interpreter,Ticket Airway,Ticket Air lane

ทัวร์เกาหลี,เที่ยวเกาหลี,เกาหลี,ทัวร์,กรุ๊ปทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,โรงแรม,ล่าม,มัคคุเทศก์,ตั๋วเครื่องบิน,การท่องเที่ยว, TourKorea,Tour,Travel Korea,Travel,Group Tour,Package Tour,Guide,Interpreter,Ticket Airway,Ticket Air lane

ทัวร์เกาหลี,เที่ยวเกาหลี,เกาหลี,ทัวร์,กรุ๊ปทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,โรงแรม,ล่าม,มัคคุเทศก์,ตั๋วเครื่องบิน,การท่องเที่ยว, TourKorea,Tour,Travel Korea,Travel,Group Tour,Package Tour,Guide,Interpreter,Ticket Airway,Ticket Air lane

ทัวร์เกาหลี,เที่ยวเกาหลี,เกาหลี,ทัวร์,กรุ๊ปทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,โรงแรม,ล่าม,มัคคุเทศก์,ตั๋วเครื่องบิน,การท่องเที่ยว, TourKorea,Tour,Travel Korea,Travel,Group Tour,Package Tour,Guide,Interpreter,Ticket Airway,Ticket Air lane

Booking.com

ทัวร์เกาหลี,เที่ยวเกาหลี,เกาหลี,ทัวร์,กรุ๊ปทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,โรงแรม,ล่าม,มัคคุเทศก์,ตั๋วเครื่องบิน,การท่องเที่ยว, TourKorea,Tour,Travel Korea,Travel,Group Tour,Package Tour,Guide,Interpreter,Ticket Airway,Ticket Air lane

ทัวร์เกาหลี,เที่ยวเกาหลี,เกาหลี,ทัวร์,กรุ๊ปทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,โรงแรม,ล่าม,มัคคุเทศก์,ตั๋วเครื่องบิน,การท่องเที่ยว
KE,TourKorea,Tour,Travel Korea,Travel,Group Tour,Package Tour,Guide,Interpreter,Ticket Airway,Ticket Air lane

WEATHER,ทัวร์เกาหลี,เที่ยวเกาหลี,เกาหลี,ทัวร์,กรุ๊ปทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,โรงแรม,ล่าม,มัคคุเทศก์,ตั๋วเครื่องบิน,การท่องเที่ยว,

EXCHANGE,TourKorea,Tour,Travel Korea,Travel,Group Tour,Package Tour,Guide,Interpreter,Ticket Airway,Ticket Air lane

Gyeonggi-do,ทัวร์เกาหลี,เที่ยวเกาหลี,เกาหลี,ทัวร์,กรุ๊ปทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,โรงแรม,ล่าม,มัคคุเทศก์,ตั๋วเครื่องบิน,การท่องเที่ยว,

KANGWON-DO,TourKorea,Tour,Travel Korea,Travel,Group Tour,Package Tour,Guide,Interpreter,Ticket Airway,Ticket Air lane

KOREA FESTIVAL,ทัวร์เกาหลี,เที่ยวเกาหลี,เกาหลี,ทัวร์,กรุ๊ปทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,โรงแรม,ล่าม,มัคคุเทศก์,ตั๋วเครื่องบิน,การท่องเที่ยว,

KOREA FOOD,TourKorea,Tour,Travel Korea,Travel,Group Tour,Package Tour,Guide,Interpreter,Ticket Airway,Ticket Air laneเส้นทางแห่งกำแพงหิมะ Alpine Route โตเกียว-นาโกย่า (30 เม.ย. - 05 พ.ค. 2558) article

เส้นทางแห่งกำแพงหิมะ Alpine Route โตเกียว-นาโกย่า 6วัน 3คืน (TG)


กำหนดการเดินทาง   30 เม.ย. - 05 พ.ค. 2558 (ุ6วัน 3คืน) ...(ปิดการจอง)...

 ราคา                         62,900 บาท

โปรแกรมทัวร์                Download file

มหานครโตเกียว - หมู่บ้านมรดกโลกชิระคาวาโกะ - กำแพงหิมะ เจแปนแอลป์ - นาโกย่า 

ทัวร์ญี่ปุ่น,เที่ยวญี่ปุ่น,ญี่ปุ่น,ทัวร์,กรุ๊ปทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,โรงแรม,ล่าม,มัคคุเทศก์,ตั๋วเครื่องบิน,การท่องเที่ยว,TourJapan,Tour,Travel Korea,Travel Japan,Travel,Group Tour,Package Tour,Guide,Interpreter,Ticket       ทัวร์ญี่ปุ่น,เที่ยวญี่ปุ่น,ญี่ปุ่น,ทัวร์,กรุ๊ปทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,โรงแรม,ล่าม,มัคคุเทศก์,ตั๋วเครื่องบิน,การท่องเที่ยว,TourJapan,Tour,Travel Korea,Travel Japan,Travel,Group Tour,Package Tour,Guide,Interpreter,Ticket      ทัวร์ญี่ปุ่น,เที่ยวญี่ปุ่น,ญี่ปุ่น,ทัวร์,กรุ๊ปทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,โรงแรม,ล่าม,มัคคุเทศก์,ตั๋วเครื่องบิน,การท่องเที่ยว,TourJapan,Tour,Travel Korea,Travel Japan,Travel,Group Tour,Package Tour,Guide,Interpreter,Ticket

30 เม.ย. 58     กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ
19.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิเพื่อเตรียมตัวเดินทาง โดยมีพนักงานบริษัทโคเรียเซ็นเตอร์คอยอำนวยความสะดวกในการโหลดกระเป๋า ณ บริเวณเคาน์เตอร์ D สายการบิน THAI AIRWAYS (TG) ทางช่องเข้าประตูที่ 2
22.45 น. เหินฟ้าสู่ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 682
01 พ.ค. 58     สนามบินฮาเนดะ - มหานครโตเกียว - พระราชวังอิมพีเรียล - โตเกียวสกายทรี - วัดอาซากุสะ -
                        ช้อปปิ้งชินจูกุ
 
08.00. น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติฮานาเดะ มหานครโตเกียว ของประเทศญี่ปุ่นหลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว...ท่านจะพบมัคคุเทศก์ท้องถิ่นรอต้อนรับคณะ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) อิสระให้ทุกท่าน ได้แลกสกุลเงินเยน ณ เคาน์เตอร์ธนาคาร และทำธุระส่วนตัวให้เรียบร้อย (ขั้นตอนพิธีการต่าง ๆ หัวหน้าทัวร์จะแนะนำทุกท่านที่สนามบินสุวรรณภูมิ หรือบนเครื่อง หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อสอบถามที่เจ้าหน้าที่ หรือบริษัทล่วงหน้า) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรแล้ว... (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง // เวลาท้องถิ่นจะเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)
จากนั้น...นำท่านผ่านชม “พระราชวังอิมพีเรียล” อันเป็นที่ประทับของพระจักรพรรดิ และ พระราชวงศ์ของญี่ปุ่น ตั้งอยู่ท่ามกลางหมู่แมกไม้  ที่ได้รับการบริจาค มาจากประชาชนทั่วประเทศ เมื่อครั้งสร้างพระราชวังในสมัยสมเด็จพระจักรพรรดิเมจิด้วยเนื้อที่กว่า 270 เอเคอร์ ล้อมรอบด้วยกำแพงหินขนาดมหึมา และคูน้ำสมัยเอโดะ
จากนั้น...นำท่านผ่านชม บนหอคอยโตเกียวสกายทรี หรือที่เรียกวา The New Tokyo Tower แลนดมารคแหงใหมของกรุงโตเกียวที่ไดรับการยกยองจากกินเนสสเวิลดเร็คคอรด ใหเปนหอคอยที่สูงที่สุดในโลก ดวยความสูงถึง 634 เมตร ภายในหอคอยแหงนี้จะถูกใชเปนที่สงสัญญาณคลื่นโทรทัศนแบบดิจิตอล  เปนหลักนอกจากนี้ยังมีพื้นที่เพื่อการคา รวมทั้งชั้นดาดฟาสําหรับใหนักทองเที่ยวไดขึ้นไปชมวิวทิวทัศนของเมืองโตเกียวอีกดวย
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย จากนั้น...นำท่านเดินทางสู่ วัดอาซะกุสะ วัดที่ได้ชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ และได้รับความเคารพนับถือมากที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงโตเกียว นำท่านนมัสการ เจ้าแม่กวนอิม ทองคำ ซึ่งชาวญี่ปุ่นนิยมมากราบไหว้ขอพร เพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี ประกอบกับภายในวัด ยังเป็นที่ตั้งของโคมไฟยักษ์ ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ด้วยความสูง 4.5 เมตร แขวนห้อยอยู่ ณ ประตูทางเข้าด้านหน้าสุดของวัด และอิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าที่ระลึกพื้นเมืองต่างๆ มากมาย อาทิเช่น ขนมนานาชนิด, ของเล่น, รองเท้า, พวงกุญแจที่ระลึก ฯลฯ บนถนนบ ถนนนาคามิเซะ
จากนั้น...นำท่านเดินทางเข้าสู่แหล่งช้อปปิ้งอันทันสมัยที่สุดกลางกรุงโตเกียว ย่านชินจูกุ เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้านานาชนิด อาทิเช่น สินค้าอิเลคทรอนิคส์ เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่องสำอาง และอื่นๆอีกมากมาย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าพัก ณ โรงแรมระดับดีลักซ์คลาส  หรือเทียบเท่า
02 พ.ค. 58     ภูเขาไฟฟูจิ - ชมความงามทุ่งดอกชิบะซากุระ (PINK MOSS) - มัตสึโมโต้ - ปราสาทมัตสึโมโต้ - 
                        ถนนนาคามาชิ ย่านนาวาเตโดริ อาบน้ำแร่ “ออนเซ็น 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ  ภัตตาคารภายในโรงแรม
จากนั้น...นำท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ บริเวณชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ) โดยรถโค้ชให้ท่านได้สัมผัสอากาศอันบริสุทธิ์บนยอดเขาฟูจิ ถ่ายภาพที่ระลึก กับภูเขาไฟที่  ได้ชื่อว่ามีสัดส่วนสวยงามที่สุดในโลก ซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ยังดับไม่สนิท และมีความสูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่นจากด้านล่างสู่บนยอดปล่องเขาด้วย ความสูง 3,776 เมตร
จากนั้น...แล้วนำท่านชม ทุ่งดอกชิบะซากุระ หรือที่เรียกในภาษาอังกฤษว่า Moss Pink จะบานตั้งแต่เดือนเมษายนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม ดอกชิบะซากุระมีต้นกำเนิดมา  จากทวีปอเมริกาตะวันออกเฉียงเหนือ ดอกไม้ชนิดนี้มีหลายพันธุ์ ทั้งสีชมพูและสีขาว ดอกจะบานที่พื้นดิน ที่ญี่ปุ่นนำมาปลูกตามรั้วบ้าน หรือตามที่ลาดเอียง ดุจดังพรมผืนยักษ์ มีประโยชน์ในการรักษาหน้าดิน ทนกับความร้อน และอากาศที่แห้งแล้งได้ดี ในช่วงฤดูใบไม้ผลิดอกไม้จะบาน หน้าตาดูคล้ายกับดอกซากุระ ส่วนในฤดูอื่นจะมีใบสีเขียวแทน ดูคล้ายต้นหญ้า ดังนั้นจึงเรียกกันว่า ชิบะซากุระ คำว่าชิบะหมายถึงต้นหญ้า แปลได้ว่า
ซากุระต้นหญ้า

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย จากนั้น...นำท่านเดินทางสู่ เมืองมัตสึโมโต้ ชมความสง่างามของ ปราสาทมัตสึโมโต้ ที่ถูกสร้างขึ้นในปี 1504 ซึ่งนับได้ว่าเป็นปราสาทที่เก่าแก่ที่สุด และนอกจากนี้ก็ยังเป็นปราสาทติดอันดับ 1 ใน 3 ของปราสาทที่มีความสวยงามที่สุดของญี่ปุ่น ที่สามารถรอดพ้นจากการถูกทำลายจากเพลิงของสงครามมาได้จนถึงปัจจุบัน ตัว  ปราสาทมีผนัง ที่ทาด้วยสีดำสนิททำให้มีฉายาว่า ปราสาทอีกาดำ แล้วให้ท่านนำเดินช้อปปิ้งซื้อสินค้าพื้นเมืองญี่ปุ่นที่ ถนนนาคามาชิ ย่านนาวาเตโดริ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าพัก ณ โรงแรมระดับดีลักซ์คลาส MATSUMOTO HOTEL KAGETSU หรือเทียบเท่า
พิเศษ!!! ณ โรงแรมแห่งนี้ท่านจะได้สัมผัสกับการอาบน้ำแร่ธรรมชาติแบบฉบับชาวญี่ปุ่น เพื่อเป็นการพักผ่อนจากการที่ได้เหน็ดเหนื่อยกับการเดินทางมาตลอดทั้งวัน ซึ่งช่วยในเรื่องของกระดูก และการหมุนเวียนของโลหิต
03 พ.ค. 58      เส้นทางสายอัลไพน์ทาเทยามา เจแปนแอลป์ - เขื่อนคุโรเบะ - ชม!!! กำแพงหิมะขนาดมหึมา -
                         
ทาคายาม่า - อาบน้ำแร่ “ออนเซ็น
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ  ภัตตาคารภายในโรงแรม
จากนั้น...นำท่านเดินทางเข้าสู่ สถานีโอกิซาว่า นำท่านนั่งรถที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าไม่ก่อให้เกิดมลภาวะที่เป็นพิษ ลอดอุโมงค์สู่ เขื่อนคุโรเบะ ซึ่งเป็นเขื่อนกั้นน้ำขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศญี่ปุ่น ที่แห่งนี้มีสายรุ้งพาดผ่านตลอดปี ถูกโอบล้อมด้วยภูเขานับร้อยลูก ชมทัศนียภาพอันมหัศจรรย์ เขื่อนแห่งนี้มีความสูงถึง 186   เมตร และมีความกว้างถึง 492 เมตร ใช้เวลาในการก่อสร้างตั้งแต่เริ่มบุกเบิกจนเสร็จสิ้นประมาณ 45 ปี เฉพาะตัวเขื่อนใช้เวลาในการสร้าง 4 ปี นำท่าน เดินเท้าข้ามสันเขื่อนเป็นระยะทางถึง 800 เมตร หลังจากนั้นเดินทางต่อด้วยกระเช้าขนาดใหญ่ ที่พิเศษคือไม่มีเสากลางรองรับสร้างความท้าทายให้ผู้ที่มาเยือนเจแปนแอลป์ได้ตื่นเต้นเร้าใจลงสู่ สถานีคุโรเบะไดระ หลังจากนั้นนำท่านเดินทางต่อด้วยการนั่งรถที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าซึ่งวิ่งลอดอุโมงค์ที่มีความยาว 3.6 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 10 นาที เพื่อเดินทางสู่ สถานีไดคันไบ ยอดเขาทะเทะยาม่าอีกฟากหนึ่งของภูเขาเดินทางสู่ยอดเขาให้ท่านเก็บภาพความประทับใจ ชมวิวทัวทัศน์อันสวยงามของเทือกเขาแอลป์ในประเทศญี่ปุ่น
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย จากนั้น...นำท่านเดินทางสู่ เจแปน แอลป์ เทือกเขาทาเคยาม่า ที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจะเปิดให้ขึ้นชมปีละครั้ง นำท่านชมความอลังการของกำแพงหิมะขนาดมหึมา SNOW WALL ที่มีความสูงกว่า 10 เมตร ระหว่างการเดินทางพาท่านขึ้นกระเช้ารางไฟฟ้าสู่สถานี บิโจดัยระ ระยะทางประมาณ 1.3 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 7 นาที จากนั้นนั่งรถบัสสู่ สถานีมูโรโดะ ระยะทางประมาณ 23 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 55 นาที จากจุดนี้เชิญท่านเก็บภาพความประทับใจกับบรรยากาศที่ล้อมรอบไปด้วย ยอดเขาหลายลูก รวมทั้ง ยอดเขาทาเทะยาม่า ที่สวยงาม ด้วย  ความสูง 3,015 เมตร สูงเป็นที่ 2 รองจากภูเขาไฟฟูจิ
จากนั้น...นําท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองทาคายาม่า TAKAYAMA เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็น “ลิตเติ้ลเกียวโต” เมืองเล็กเก่าแก่ในหุบเขาที่ยังคงสภาพธรรมชาติไว้เป็นอย่างดี และได้รับการอนุรักษ์สถานที่ต่าง ๆ ของเมืองไว้ได้อย่างสมบูรณ์ ไม่ว่าจะเป็น วัด ศาลเจ้า แม่น้ำ สะพาน ตลาดเช้า บรรยากาศอันร่มรื่นแบบเมืองเกียวโตในอดีต บ้านเรือนจัดตกแต่งน่ารัก เนื่องจากเป็นเมืองที่มีป่าไม้อุดมสมบูรณ์ สมัยนาราช่างไม้ของเมืองทาคายาม่า ได้ถูกจารึกว่าเป็นช่างไม้ฝีมือดีมีชื่อเสียงที่สุด
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าพัก ณ โรงแรมระดับดีลักซ์คลาส HODAKASO YAMANO HOTEL หรือเทียบเท่า
พิเศษ!!! ณ โรงแรมแห่งนี้ท่านจะได้สัมผัสกับการอาบน้ำแร่ธรรมชาติแบบฉบับชาวญี่ปุ่น เพื่อเป็นการพักผ่อนจากการที่ได้เหน็ดเหนื่อยกับการเดินทางมาตลอดทั้งวัน ซึ่งช่วยในเรื่องของกระดูก และการหมุนเวียนของโลหิต
04 พ.ค. 58     ทาคายาม่า - ลิตเติ้ลเกียวโต - อดีตจวนผู้ว่าฯ ถนนซันโนะมาจิ หมู่บ้านมรดกโลก
                        ชิระคาวาโกะ 
นาโงย่า ย่านซาคาเอะ - สนามบิน ชูบู เซ็นแทร
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ  ภัตตาคารภายในโรงแรม
จากนั้น...นําท่านเดินทางสู่ 
นำท่านชม ทาคายาม่าจินยะ จวนผู้ว่าฯ ซึ่งใช้เป็นที่บัญชาการของโชกุนโทกุกาว่า ซึ่งเป็นสิ่งปลูกสร้างแบบเก่าหลังสุดท้ายที่ยังคงหลงเหลือจนถึงปัจจุบัน ชมห้องทํางาน ห้องพักผ่อน ห้องประชุม ยุ้งเก็บข้าว เครื่องมือเครื่องใช้ ให้ท่านได้ศึกษาหาความรู้
จากนั้น...นําท่านชมบรรยากาศของชุมชนเมืองเก่า แถบถนนซันโนะมาจิ SANNOMACHI ชมบ้านเรือนญี่ปุ่นเก่าแก่มีอายุกว่า 400 ปี ซึ่งสร้างตั้งแต่สมัยเอโดะ ที่ยังคงรักษา สภาพดั้งเดิมไว้ได้ค่อนข้างสมบูรณ์ ตลอดสองข้างทางของถนนสายเล็กๆ ซึ่งจะสลับไปกับ ร้านค้าเล็ก ๆ น้อย ๆ ในแบบดั้งเดิม เช่น ร้านขายขนม ร้านอาหาร ร้านขายของพื้นเมือง ร้านขายเหล้า ร้านขายเต้าเจี้ยว
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย จากนั้น...นําท่านเดินทางชมหมู่บ้านที่ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลก เมื่อปี 1995 ชื่อว่า "หมู่บ้านชิระคาวาโกะ SHIRAKAWAGO" หมู่บ้านชาวนาโบราณเป็นบ้านที่มีหลังคาสูงมุงแบบกัสโชทจึคุริ ซึ่งทําจากฟางแห้ง และไม้เท่านั้น เป็นสถาปัตยกรรมที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อต่อสู้กับสภาวะอากาศที่รุนแรงของหิมะ ซึ่งทุกวันนี้ผู้คนก็ยังคงพักอาศัยอยู่ไม่เปลี่ยนแปลง ชื่นชม ตื่นตาตื่นใจ กับความสวยงามของบ้านแบบโบราณ เนื่องจากเป็นพื้นที่นี้ถูกโอบล้อมด้วยภูเขา จึงทําให้มีทัศนียภาพที่งดงามตามธรรมชาติ
จากนั้น...นำทุกท่านเดินทางสู่ ย่านซาคาเอะ เมืองนาโกย่า ซึ่งเป็นย่านช้อปปิ้งและแหล่งบันเทิงยามราตรี จะมีสินค้าแบรนด์เนมจากทั่วทุกมุมโลกมาวางขายที่ถนนสายนี้ นอกจากนั้นยังมี ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร ที่บ่งบอกถึงความมีระดับซึ่งมีให้ทุกท่านได้เลือกอย่างมากมาย อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
21.30 น. ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ สนามบินชูบู เซ็นแทร นาโกย่า สนามบินแห่งที่ ของประเทศญี่ปุ่น
05 พ.ค. 58     สนามบิน ชูบู เซ็นแทร - กรุงเทพฯ
00.30 น.  เดินทางโดยเที่ยวบิน TG 647 เหินฟ้ากลับกรุงเทพฯ (บริการภาพยนตร์ เครื่องดื่ม พร้อมเสิร์ฟอาหารค่ำบนเครื่องบิน) 
04.30 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมเก็บความประทับใจไปนานวัน

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดJAPAN TOUR

เทศกาลดอกซากุระบาน_โตเกียว-ฟูจิ (25-29 มี.ค.2559) article
เส้นทางแห่งกำแพงหิมะ Alpine Route นาโกย่า-โตเกียว (14 - 19 เม.ย. 2559) article
Autumn In Japan : โตเกียว-นาโกย่า (20 - 26 ต.ค. 2558) article
FUN SKI IN HOKKAIDO : 30 DEC-04 JAN 2016 article
ชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์ : โนโกย่า-โตเกียว 6วัน 4คืน (TG) article
ทุ่งดอกพิ้งค์มอส ภูเขาไฟฟูจิ โตเกียว-โอซาก้า (30 เม.ย. - 05 พ.ค. 2558) article
เส้นทางสายโรแมนติก โอซาก้า - โตเกียว:กำแพงหิมะ เจแปนแอลป์ - ทุ่งดอกชิบะซากุระ (30 เม.ย. - 05 พ.ค. 58) article
"ชมใบไม้เปลี่ยนสีที่...ฮอกไกโด" article
JAPAN 30 - 5 MAY 2014 article
JAPAN : TOKYO -OSAKA' ธ.ค. 57
FUNSKI IN JAPAN ธ.ค. 56!!! article
KIMCHI - MOJI SALE!!! เที่ยวเกาหลีสุดคุ้ม...พูซาน ทัวร์ 5 วัน 3 คืน
KIMCHI - MOJI SALE!!! เที่ยวเกาหลีสุดคุ้ม...เชจู ทัวร์ 5 วัน 3 คืน article
KIMCHI-MOJI SALE!!!เที่ยวเกาหลีสุคุ้ม...ซอรัค ทัวร์ 5 วัน 3 คืน article
เที่ยว 2 ประเทศสุดคุ้ม เกาหลี - โอซาก้า6 วัน 4 คืน article
เที่ยว 2 ประเทศสุดคุ้ม เกาหลี - โตเกียว วัน 4 คืน article
JAPAN LAVENDER SWEET 2013 article
HOT CHIC KOREA - JAPAN
Double Knock SALE articleแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
บริษัท โคเรียเซ็นเตอร์ จำกัด เลขที่ 60/59 หมู่ที่ 5 ซ.บางศรีเมือง 1/13 (ซ.รัชชพล) ถ.บางศรีเมือง 1 ต.บางศรีเมือง อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร. 081-816-5533 แฟ็กซ์. - Email:koreacenter@hotmail.com,korea-center@yahoo.com

Booking.com