ReadyPlanet.com
dot dot


ทัวร์เกาหลี,เที่ยวเกาหลี,เกาหลี,ทัวร์,กรุ๊ปทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,โรงแรม,ล่าม,มัคคุเทศก์,ตั๋วเครื่องบิน,การท่องเที่ยว, TourKorea,Tour,Travel Korea,Travel,Group Tour,Package Tour,Guide,Interpreter,Ticket Airway,Ticket Air lane 

ทัวร์เกาหลี,เที่ยวเกาหลี,เกาหลี,ทัวร์,กรุ๊ปทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,โรงแรม,ล่าม,มัคคุเทศก์,ตั๋วเครื่องบิน,การท่องเที่ยว, TourKorea,Tour,Travel Korea,Travel,Group Tour,Package Tour,Guide,Interpreter,Ticket Airway,Ticket Air lane

ทัวร์เกาหลี,เที่ยวเกาหลี,เกาหลี,ทัวร์,กรุ๊ปทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,โรงแรม,ล่าม,มัคคุเทศก์,ตั๋วเครื่องบิน,การท่องเที่ยว, TourKorea,Tour,Travel Korea,Travel,Group Tour,Package Tour,Guide,Interpreter,Ticket Airway,Ticket Air lane

ทัวร์เกาหลี,เที่ยวเกาหลี,เกาหลี,ทัวร์,กรุ๊ปทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,โรงแรม,ล่าม,มัคคุเทศก์,ตั๋วเครื่องบิน,การท่องเที่ยว, TourKorea,Tour,Travel Korea,Travel,Group Tour,Package Tour,Guide,Interpreter,Ticket Airway,Ticket Air lane

ทัวร์เกาหลี,เที่ยวเกาหลี,เกาหลี,ทัวร์,กรุ๊ปทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,โรงแรม,ล่าม,มัคคุเทศก์,ตั๋วเครื่องบิน,การท่องเที่ยว, TourKorea,Tour,Travel Korea,Travel,Group Tour,Package Tour,Guide,Interpreter,Ticket Airway,Ticket Air lane

ทัวร์เกาหลี,เที่ยวเกาหลี,เกาหลี,ทัวร์,กรุ๊ปทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,โรงแรม,ล่าม,มัคคุเทศก์,ตั๋วเครื่องบิน,การท่องเที่ยว, TourKorea,Tour,Travel Korea,Travel,Group Tour,Package Tour,Guide,Interpreter,Ticket Airway,Ticket Air lane

Booking.com

ทัวร์เกาหลี,เที่ยวเกาหลี,เกาหลี,ทัวร์,กรุ๊ปทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,โรงแรม,ล่าม,มัคคุเทศก์,ตั๋วเครื่องบิน,การท่องเที่ยว, TourKorea,Tour,Travel Korea,Travel,Group Tour,Package Tour,Guide,Interpreter,Ticket Airway,Ticket Air lane

ทัวร์เกาหลี,เที่ยวเกาหลี,เกาหลี,ทัวร์,กรุ๊ปทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,โรงแรม,ล่าม,มัคคุเทศก์,ตั๋วเครื่องบิน,การท่องเที่ยว
KE,TourKorea,Tour,Travel Korea,Travel,Group Tour,Package Tour,Guide,Interpreter,Ticket Airway,Ticket Air lane

WEATHER,ทัวร์เกาหลี,เที่ยวเกาหลี,เกาหลี,ทัวร์,กรุ๊ปทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,โรงแรม,ล่าม,มัคคุเทศก์,ตั๋วเครื่องบิน,การท่องเที่ยว,

EXCHANGE,TourKorea,Tour,Travel Korea,Travel,Group Tour,Package Tour,Guide,Interpreter,Ticket Airway,Ticket Air lane

Gyeonggi-do,ทัวร์เกาหลี,เที่ยวเกาหลี,เกาหลี,ทัวร์,กรุ๊ปทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,โรงแรม,ล่าม,มัคคุเทศก์,ตั๋วเครื่องบิน,การท่องเที่ยว,

KANGWON-DO,TourKorea,Tour,Travel Korea,Travel,Group Tour,Package Tour,Guide,Interpreter,Ticket Airway,Ticket Air lane

KOREA FESTIVAL,ทัวร์เกาหลี,เที่ยวเกาหลี,เกาหลี,ทัวร์,กรุ๊ปทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,โรงแรม,ล่าม,มัคคุเทศก์,ตั๋วเครื่องบิน,การท่องเที่ยว,

KOREA FOOD,TourKorea,Tour,Travel Korea,Travel,Group Tour,Package Tour,Guide,Interpreter,Ticket Airway,Ticket Air laneทุ่งดอกพิ้งค์มอส ภูเขาไฟฟูจิ โตเกียว-โอซาก้า (30 เม.ย. - 05 พ.ค. 2558) article

ทุ่งดอกพิ้งค์มอส ภูเขาไฟฟูจิ โตเกียว-โอซาก้า 6 วัน 3คืน (TG)


กำหนดการเดินทาง   30 เม.ย. - 05 พ.ค. 2558 (ุ6วัน 3คืน)...(ปิดการจอง)...

 ราคา                         59,900 บาท

โปรแกรมทัวร์                Download file

 โตเกียว-ทุ่งพิ้งค์มอส-ภูเขาไฟฟูจิ-โอซาก้า 

ทัวร์ญี่ปุ่น,เที่ยวญี่ปุ่น,ญี่ปุ่น,ทัวร์,กรุ๊ปทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,โรงแรม,ล่าม,มัคคุเทศก์,ตั๋วเครื่องบิน,การท่องเที่ยว,TourJapan,Tour,Travel Korea,Travel Japan,Travel,Group Tour,Package Tour,Guide,Interpreter,Ticket      ทัวร์ญี่ปุ่น,เที่ยวญี่ปุ่น,ญี่ปุ่น,ทัวร์,กรุ๊ปทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,โรงแรม,ล่าม,มัคคุเทศก์,ตั๋วเครื่องบิน,การท่องเที่ยว,TourJapan,Tour,Travel Korea,Travel Japan,Travel,Group Tour,Package Tour,Guide,Interpreter,Ticket      ทัวร์ญี่ปุ่น,เที่ยวญี่ปุ่น,ญี่ปุ่น,ทัวร์,กรุ๊ปทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,โรงแรม,ล่าม,มัคคุเทศก์,ตั๋วเครื่องบิน,การท่องเที่ยว,TourJapan,Tour,Travel Korea,Travel Japan,Travel,Group Tour,Package Tour,Guide,Interpreter,Ticket      ทัวร์ญี่ปุ่น,เที่ยวญี่ปุ่น,ญี่ปุ่น,ทัวร์,กรุ๊ปทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,โรงแรม,ล่าม,มัคคุเทศก์,ตั๋วเครื่องบิน,การท่องเที่ยว,TourJapan,Tour,Travel Korea,Travel Japan,Travel,Group Tour,Package Tour,Guide,Interpreter,Ticket      ทัวร์ญี่ปุ่น,เที่ยวญี่ปุ่น,ญี่ปุ่น,ทัวร์,กรุ๊ปทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,โรงแรม,ล่าม,มัคคุเทศก์,ตั๋วเครื่องบิน,การท่องเที่ยว,TourJapan,Tour,Travel Korea,Travel Japan,Travel,Group Tour,Package Tour,Guide,Interpreter,Ticket
   

30 เม.ย. 58     กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ
19.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิเพื่อเตรียมตัวเดินทาง โดยมีพนักงานบริษัทโคเรียเซ็นเตอร์คอยอำนวยความสะดวกในการโหลดกระเป๋า ณ บริเวณเคาน์เตอร์ D สายการบิน THAI AIRWAYS (TG) ทางช่องเข้าประตูที่ 2
22.45 น. เหินฟ้าสู่ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 682
01 พ.ค. 58     สนามบินฮะเนะดะ - กรุงโตเกียว - วัดอาซากุสะ - พระราชวังอิมพีเรียล - สวนอุเอโนะ -
                        ตลาดอาเมโยโกะ - ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ
06.55. น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติฮะเนะดะ กรุงโตเกียว ของประเทศญี่ปุ่นหลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว...ท่านจะพบมัคคุเทศก์ท้องถิ่นรอต้อนรับคณะ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) อิสระให้ทุกท่าน ได้แลกสกุลเงินเยน ณ เคาน์เตอร์ธนาคาร และทำธุระส่วนตัวให้เรียบร้อย (ขั้นตอนพิธีการต่าง ๆ หัวหน้าทัวร์จะแนะนำทุกท่านที่สนามบินสุวรรณภูมิ หรือบนเครื่อง หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อสอบถามที่เจ้าหน้าที่ หรือบริษัทล่วงหน้า) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรแล้ว... (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง // เวลาท้องถิ่นจะเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)
จากนั้น...นำท่านเดินทางเข้าสู่ มหานครโตเกียว จากนั้นนำท่านผ่านชม “พระราชวังอิมพีเรียล” อันเป็นที่ประทับของพระจักรพรรดิ และ พระราชวงศ์ของญี่ปุ่น ตั้งอยู่ท่ามกลางหมู่แมกไม้  ที่ได้รับการบริจาค มาจากประชาชนทั่วประเทศ เมื่อครั้งสร้างพระราชวังในสมัยสมเด็จพระจักรพรรดิเมจิด้วยเนื้อที่กว่า 270 เอเคอร์ ล้อมรอบด้วยกำแพงหินขนาดมหึมา และคูน้ำสมัยเอโดะ

จากนั้น...นำท่านเดินทางสู่ วัดอาซะกุสะ วัดที่ได้ชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ และได้รับความเคารพนับถือมากที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงโตเกียว นำท่านนมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคำ ซึ่งชาวญี่ปุ่นนิยมมากราบไหว้ขอพร เพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี ประกอบกับภายในวัดยังเป็นที่ตั้งของโคมไฟยักษ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ด้วยความสูง 4.5 เมตร แขวนห้อยอยู่ ณ ประตูทางเข้าด้านหน้าสุดของวัด อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าที่ระลึกพื้นเมืองต่างๆ มากมาย อาทิเช่น ขนมนานาชนิด, ของเล่น, รองเท้า, พวงกุญแจที่ระลึก ฯลฯ
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย จากนั้น...นําท่านเดินทางสู่ “สวนอุเอโนะ” สวนสวยกลางกรุงโตเกียวที่รวบรวมพันธุ์ไม้นานาชนิดจากทั่วทุกมุมโลก สวนแห่งนี้เป็นที่รู้จักกันในฐานะสวนสาธารณะแห่งแรกของกรุงโตเกียว (สร้างขึ้นในปี 1873) และเป็นสถานที่ตั้งของวัด ศาลเจ้า และพิพิธภัณฑ์สำคัญหลายแห่ง อีกทั้งยังอยู่ห่างจากสถานีรถไฟ เจอาร์อุเอโนะเพียง 2 ช่วงตึก ที่นี่นับเป็นจุดชม“ดอกซากุระ” ที่พลุกพล่านที่สุดแห่งหนึ่ง โดยมีต้นซากุระกว่า 1,500 ต้น ที่ออกดอกเบ่งบานพร้อมๆกัน และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของคนโตเกียว (หมายเหตุ...ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ และช่วงระยะเวลา)
จากนั้น...นําท่านเดินทางสู่ “ย่านอาเมโยโกะ” ย่านช้อปปิ้งยอดนิยมในนครโตเกียว อิสระให้ทุกท่านเลือกซื้อสินค้าต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นเครื่องสำอาง ผลไม้สด ขนมขบเคี้ยว แฟชั่น สวยงาม สินค้าต่างๆ ทั้งมือหนึ่ง และมือสอง จากร้านรวงมากมาย
จากนั้น...นำท่านเข้าสู่แหล่งช้อปปิ้งอันทันสมัยที่สุดกลางกรุงโตเกียว ย่านชินจูกุ เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้านานาชนิด อาทิเช่น สินค้าอิเลคทรอนิคส์ เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่องสำอาง และอื่นๆอีกมากมาย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าพัก ณ โรงแรมระดับดีลักซ์คลาส SHINJUKU PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า
02 พ.ค. 58     อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ทะเลสาบอาชิ - หุบเขาโอวาคุดานิ - ขอพรบ่อน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ -
                        โกเท็มบะ พรีเมี่ยมเอ้าท์เลท 
- อาบน้ำแร่ “ออนเซ็น”
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ  ภัตตาคารภายในโรงแรม
จากนั้น...นำท่านเดินทางสู่ วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่  เพื่อนำท่านล่องเรือทะเลสาบอาชิ ซึ่งได้ก่อตัวจากลาวาของภูเขาไฟ ท่านจะได้สัมผัสกับทัศนียภาพที่สวยงามดั่งภาพวาดสะท้อนลงสู่ทะเลสาบเปรียบดั่งสะท้อนจากกระจกใสบานใหญ่...ซึ่งในวันที่ท้องฟ้าปลอดโปร่ง และแจ่มใสจะสามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้อย่างชัดเจน..
จากนั้น...นำทุกท่านขึ้น CABLE CAR สู่ หุบเขาโอวาคุดานิ ชมบ่อน้ำแร่กำมะถันซึ่งสามารถต้มไข่ให้สุกได้ โดยชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อว่าหากได้ทานไข่ดำหนึ่งฟองจะสามารถทำให้อายุของท่านยืนยาวขึ้นอีกประมาณ 7 ปี
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย จากนั้น...นำทุกท่านเดินขอพรบ่อน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ โอชิโนะ ฮัคไค บ่อน้ำที่เกิดจากการละลายของหิมะบนภูเขาไฟ ฟูจิ ที่ใช้เวลาอันยาวนาน ในการไหลลงมา สู่พื้นดิน และซึมไปยังบ่อน้ำแต่ละบ่อ ดังนั้นน้ำที่อยู่ในบ่อ จะเป็นน้ำที่ใสสะอาด และสดชื่นมาก ในปี 1985 สถานที่แห่งนี้ยังได้ถูกเลือกให้เป็น 1 ใน 100 อันดับ แหล่งน้ำ จากธรรมชาติที่ดีที่สุดของญี่ปุ่นอีกด้วย บ่อน้ำพุธรรมชาติทั้ง 8 บ่อ มีความเชื่อกันว่าเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ตามความเชื่อที่ว่าภูเขาไฟฟูจิเป็นที่สถิตย์ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ น้ำที่ไหลลงมาจากภูเขาศักดิ์สิทธิ์ก็เป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ จนมีชื่อเรียกว่า "Springs of the Gods" หรือ น้ำพุของเทพเจ้า ดังนั้นคนมักจะมาขอพรกัน ว่ากันว่าแต่ละบ่อก็จะมีความศักดิ์สิทธิที่แตกต่างกันไป เช่น เรื่องสุขภาพ คู่ครอง ฯลฯ
จากนั้น...นําทุกท่านเดินทางสู่ โกเท็มบะ พรีเมี่ยมเอ้าท์เลท (GOTEMBA PREMIUM OUTLET) เป็นสถานที่ที่รวบรวมสินค้าแบรนด์ระดับโลกมาไว้ด้วยกันบนหุบเขาริม Tomei Expressway ที่เชื่อมระหว่าง ภูเขาฟูจิ – อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่กับมหานครโตเกีนว ให้ท่านได้อิสระกับการเลือกซื้อเลือกชมสินค้าสินค้าที่รวบรวมกว่า 165 แบรนด์ดัง ไม่ว่าจะเป็น Coach, Bally, Diesel, Gucci, Hugo Boss, Versace, Gap ซึ่งสินค้าทุกชิ้นเป็นของแท้ และราคาถูกกว่าในห้างสรรพสินค้าที่รวมไว้ในพื้นที่กว่า 400,000 ตารางฟุตถือเป็นสวรรค์แห่งการช้อปปิ้งของคยญี่ปุ่นโดยเฉพาะ...ให้ท่านได้เดินอิสระช้อปปิ้งกันตามอัธยาศัย
 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ!!!ให้ท่านได้อิ่มอร่อยกับมื้อพิเศษที่มีขาปูยักษ์ให้ท่านได้ลิ้มลองรสชาติปูพร้อมน้ำจิ้มสไตส์ญี่ปุ่นอย่างจุใจ และอาหารอื่นๆ อีกหลายชนิด
นำท่านเข้าพัก ณ โรงแรมระดับดีลักซ์คลาส FUJIMIHANA HOTEL หรือเทียบเท่า 
พิเศษ!!! ณ โรงแรมแห่งนี้ท่านจะได้สัมผัสกับการอาบน้ำแร่ธรรมชาติแบบฉบับชาวญี่ปุ่น เพื่อเป็นการพักผ่อนจากการที่ได้เหน็ดเหนื่อยกับการเดินทางมาตลอดทั้งวัน ซึ่งช่วยในเรื่องของกระดูก และการหมุนเวียนของโลหิต
 
03 พ.ค. 58     ชมความงามทุ่งดอกชิบะซากุระ (PINK MOSS) - ภูเขาไฟฟูจิ - ทะเลสาบฮามานะ -
                        นั่งรถไฟชินคันเซ็น (โทโยฮาชิ -
 นาโกย่า)
- ย่านซากาเอะ - เกียวโต
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ  ภัตตาคารภายในโรงแรม
จากนั้น...นำท่านชมทุ่งดอกชิบะซากุระ หรือที่เรียกในภาษาอังกฤษว่า Moss Pink จะบานตั้งแต่เดือนเมษายนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม ดอกชิบะซากุระมีต้นกำเนิดมา จากทวีปอเมริกาตะวันออกเฉียงเหนือ ดอกไม้ชนิดนี้มีหลายพันธุ์ ทั้งสีชมพู และสีขาว ดอกจะบานที่พื้นดิน ที่ญี่ปุ่นนำมาปลูกตามรั้วบ้าน หรือตามที่ลาดเอียงดุจดังพรมผืนยักษ์ มีประโยชน์ในการรักษาหน้าดิน ทนกับความร้อน และอากาศที่แห้งแล้งได้ดี ในช่วงฤดูใบไม้ผลิดอกไม้จะบาน และหน้าตาดูคล้ายกับดอกซากุระ ส่วนในฤดูอื่นจะมีใบสีเขียวแทน ดูคล้ายต้นหญ้า ดังนั้นจึงเรียกกันว่า ชิบะซากุระ คำว่าชิบะหมายถึงต้นหญ้า แปลได้ว่า ซากุระต้นหญ้า

จากนั้น...นำท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ บริเวณชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ) โดยรถโค้ชให้ท่านได้สัมผัสอากาศอันบริสุทธิ์บนยอดเขาฟูจิ ถ่ายภาพที่ระลึกกับภูเขาไฟที่  ได้ชื่อว่ามีสัดส่วนสวยงามที่สุดในโลก ซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ยังดับไม่สนิท และมีความสูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่นจากด้านล่างสู่บนยอดปล่องเขาด้วย ความสูง 3,776 เมตร
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย จากนั้น...นำท่านเดินทางสู่ “ทะเลสาบฮามานะ” (Hamanako) หรือทะเลสาบปลาไหล (Hamana Lake) ตั้งอยู่ในเมืองฮามามัทซึ อยู่ระหว่างเมืองโตเกียว และเมืองนาโกยา ในจังหวัดชิซุโอกะ สาเหตุที่ชื่อว่าทะเลสาปปลาไหล เนื่องจากบริเวณนี้จะเป็นบริเวณที่มีการจับปลาไหลได้มากเป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศญี่ปุ่น โดยสถานที่แห่งนี้จะเป็นจุดชมวิว และเป็นที่พักจอดรถ มีร้านค้า และผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับปลาไหลให้เลือกซื้อเป็นของที่ระลึกอาทิ พายปลาไหล คุกกี้ปลาไหล ก้างปลาไหลทอดกรอบ ฯลฯ หรือเลือกมุมสวย ๆเก็บภาพเป็นที่ระลึกกับทะลเสาบฮามานะ...
จากนั้น...นำท่านเปลี่ยนอิริยาบถสู่การ นั่งรถไฟ ชินคันเซ็น รถไฟวิ่งเร็วที่สุดในญี่ปุ่น และเคยได้ชื่อว่า วิ่งเร็วที่สุดในโลก อีกด้วย นำท่านสู่จุดหมายปลายทางด้วยความเร็วสูงสุด 270 กิโลเมตรต่อชั่วโมง (สถานีรถไฟอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ) โดยรถไฟชินคันเซนมีสถิติการเดินรถคลาดเคลื่อนจากตารางเวลาเพียงปีละ 36 วินาทีเท่านั้น
จากนั้น...นำทุกท่านเดินทางสู่ เมืองนาโกย่า อิสระให้ให้ท่านได้ พลิดเพลินกับแหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ของเมืองนาโกย่า ซาคาเอะ Sakae station ที่นี่มีร้านค้าเยอะแยะมากมาย ทั้งใต้ดิน และบนดิน ไปแวะชม Oasis ที่เป็นคล้าย ๆสวนสาธารณะ แต่มีการออกแบบดีไซน์ที่เก๋ไก๋ รูปทรงเหมือนจานอวกาศ แต่ที่หลังคา เค้าออกแบบให้เป็นกระจกฝ้า ตรงกลางมีน้ำพุ สามารถเดินวนดูวิวได้รอบ ๆ แถมยังเห็น Nagoya TV Tower ชัดเจน

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าพัก ณ โรงแรมระดับดีลักซ์คลาส NAGOYA TOKYU HOTEL หรือเทียบเท่า
04 พ.ค. 58     เกียวโต - วัดคิโยมิสึ - วัดคินคะคุจิ - ย่านดังชินไซบาชิ - ปราสาทโอซาก้า - ห้างจัสโก้อิออน
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ  ภัตตาคารภายในโรงแรม
จากนั้น...
นําท่านเดินทางสู่ เมืองเกียวโต พาทุกท่านชมรอบเมืองเกียวโต อดีตเป็นเมือง หลวงเก่าแก่ อายุกว่า 1,000 ปี แล้วนำท่านชม วัดคิโยมิสึ KIYOMIZU หรือวัดน้ำใส วัดศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพของชาวญี่ปุ่น ถูกจัดให้เป็นสมบัติของชาติที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ ชมระเบียงไม้ ที่สร้างยื่นออกไปนอกอาคารโดยมีเสาค้ำถึง 139 ต้น เป็นจุดชมวิวของตัวเมืองเกียวโต ณ ทีนี้ยังได้ถูกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก เชิญท่านลองดื่มน้ำ 3 สาย ที่เชื่อกันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ อิสระเลือกซื้อของที่ระลึกโดยเฉพาะ กาน้ำชา ขนมโมจิเกียวโตที่ขึ้นชื่อ พัดญี่ปุ่น กิโมโน บริเวณซอยกาน้ำชา
จากนั้น...นําท่านชม ตำหนักทอง (วัดคินคะคุจิ) ซึ่งเป็นวัดที่มีชื่อเสียงในเกียวโต สร้างขึ้นใหม่ในปี 1955 เนื่องจากของเดิมถูกวางเพลิงจากพระภิกษุรูปหนึ่ง โดยสร้างเลียนแบบจากอาคารหลังเดิมซึ่งสร้างตั้งแต่ศตวรรษที่ 15 ลักษณะจะเป็นอาคารสูง 3 ชั้น ในแต่ละชั้นมีรูปแบบสถาปัตยกรรมที่แตกต่างกัน และสวนญี่ปุ่นที่งดงาม ซึ่งเป็นที่มาของการ์ตูนเรื่องดังของญี่ปุ่น อิคิวซัง เณรน้อยเจ้าปัญญา พร้อมเก็บภาพสวยของสวนญี่ปุ่น
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย จากนั้น...นำทุกท่านสู่ ย่านช้อปปิ้งชินไซบาชิ ซึ่งเป็นย่านที่มีแหล่งรวมร้านค้าห้างสรรพสินค้า และศูนย์การค้ามากที่สุดของเมืองโอซาก้า ตื่นตากับชีวิตของคนหนุ่มสาวชาวโอซาก้าที่มีสีสันมากกว่าโตเกียว รวมทั้งร้านอาหารหลากหลายที่สําคัญห้ามพลาดคือ ถ่ายรูปคู่กับตึกเครื่องหมายการค้าของกูลิโกะ ผลิตภัณฑ์ขนมชื่อดังของญี่ปุ่น อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าชื่อดังนานาชนิดของญี่ปุ่นตามอัธยาศัย
จากนั้น...นำท่านเดินทาง เข้าชมปราสาทโอซาก้า ถูกสร้างขึ้นครั้งแรกตั้งแต่ พ.ศ. 2126 โดยโชกุนโทโยะโตมิ ฮิเดชิ ทีมีอำนาจทางการเมืองในโอซาก้า ด้วยความร่วมมือจากไดเมียวทั่วประเทศที่เกณฑ์แรงงานหลายหมื่นคนมาก่อสร้างปราสาทแห่งนี้ จึงใช้เวลาก่อสร้างเพียง 3 ปีเท่านั้น ต่อมาถูกกองทัพของโชกุน โทกุกาว่า อิเยยะสุ  ทำลายลง อย่างไรก็ตามได้รับการบูรณะซ่อมแซมใหม่ โดยปราสาทนี้มีทั้งหมด 8 ชั้น มีการนำเสนอเรื่องราวด้วยเทคโนโลยี่ทันสมัยโดยการเล่าเรื่องผ่านจอภาพที่ยิงแสงเลเซอร์ กระทบฉากเป็นภาพเคลื่อนไหว และแต่ละชั้นแสดงเรื่องราวต่างกัน
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
จากนั้น...นำท่านเดินทางช้อปปิ้งก่อนอำลาประเทศญี่ปุ่นที่ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ของเมืองโอซาก้า ห้างจัสโก้อิออน ให้ท่านได้ซื้อของฝากมากมายหลากหลายชนิด อาทิเช่น ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม้ตามฤดูกาล และพิเศษสุดกับร้าน 100 เยน ทีทุกอย่างในร้านราคาเพียง 100 เยนเท่านั้น
ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่เสนามบินนานาชาติ คันไซ โอซาก้า
05 พ.ค. 58     สนามบินคันไซ - สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
00.30 น. เดินทางโดยเที่ยวบิน TG 673 เหินฟ้ากลับกรุงเทพฯ (บริการภาพยนตร์ เครื่องดื่ม พร้อมเสิร์ฟอาหารค่ำบนเครื่องบิน)
04.20 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมเก็บความประทับใจไปนานวัน

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดJAPAN TOUR

เทศกาลดอกซากุระบาน_โตเกียว-ฟูจิ (25-29 มี.ค.2559) article
เส้นทางแห่งกำแพงหิมะ Alpine Route นาโกย่า-โตเกียว (14 - 19 เม.ย. 2559) article
Autumn In Japan : โตเกียว-นาโกย่า (20 - 26 ต.ค. 2558) article
FUN SKI IN HOKKAIDO : 30 DEC-04 JAN 2016 article
ชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์ : โนโกย่า-โตเกียว 6วัน 4คืน (TG) article
เส้นทางแห่งกำแพงหิมะ Alpine Route โตเกียว-นาโกย่า (30 เม.ย. - 05 พ.ค. 2558) article
เส้นทางสายโรแมนติก โอซาก้า - โตเกียว:กำแพงหิมะ เจแปนแอลป์ - ทุ่งดอกชิบะซากุระ (30 เม.ย. - 05 พ.ค. 58) article
"ชมใบไม้เปลี่ยนสีที่...ฮอกไกโด" article
JAPAN 30 - 5 MAY 2014 article
JAPAN : TOKYO -OSAKA' ธ.ค. 57
FUNSKI IN JAPAN ธ.ค. 56!!! article
KIMCHI - MOJI SALE!!! เที่ยวเกาหลีสุดคุ้ม...พูซาน ทัวร์ 5 วัน 3 คืน
KIMCHI - MOJI SALE!!! เที่ยวเกาหลีสุดคุ้ม...เชจู ทัวร์ 5 วัน 3 คืน article
KIMCHI-MOJI SALE!!!เที่ยวเกาหลีสุคุ้ม...ซอรัค ทัวร์ 5 วัน 3 คืน article
เที่ยว 2 ประเทศสุดคุ้ม เกาหลี - โอซาก้า6 วัน 4 คืน article
เที่ยว 2 ประเทศสุดคุ้ม เกาหลี - โตเกียว วัน 4 คืน article
JAPAN LAVENDER SWEET 2013 article
HOT CHIC KOREA - JAPAN
Double Knock SALE articleแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
บริษัท โคเรียเซ็นเตอร์ จำกัด เลขที่ 60/59 หมู่ที่ 5 ซ.บางศรีเมือง 1/13 (ซ.รัชชพล) ถ.บางศรีเมือง 1 ต.บางศรีเมือง อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร. 081-816-5533 แฟ็กซ์. - Email:koreacenter@hotmail.com,korea-center@yahoo.com

Booking.com