ReadyPlanet.com
dot dot


ทัวร์เกาหลี,เที่ยวเกาหลี,เกาหลี,ทัวร์,กรุ๊ปทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,โรงแรม,ล่าม,มัคคุเทศก์,ตั๋วเครื่องบิน,การท่องเที่ยว, TourKorea,Tour,Travel Korea,Travel,Group Tour,Package Tour,Guide,Interpreter,Ticket Airway,Ticket Air lane 

ทัวร์เกาหลี,เที่ยวเกาหลี,เกาหลี,ทัวร์,กรุ๊ปทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,โรงแรม,ล่าม,มัคคุเทศก์,ตั๋วเครื่องบิน,การท่องเที่ยว, TourKorea,Tour,Travel Korea,Travel,Group Tour,Package Tour,Guide,Interpreter,Ticket Airway,Ticket Air lane

ทัวร์เกาหลี,เที่ยวเกาหลี,เกาหลี,ทัวร์,กรุ๊ปทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,โรงแรม,ล่าม,มัคคุเทศก์,ตั๋วเครื่องบิน,การท่องเที่ยว, TourKorea,Tour,Travel Korea,Travel,Group Tour,Package Tour,Guide,Interpreter,Ticket Airway,Ticket Air lane

ทัวร์เกาหลี,เที่ยวเกาหลี,เกาหลี,ทัวร์,กรุ๊ปทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,โรงแรม,ล่าม,มัคคุเทศก์,ตั๋วเครื่องบิน,การท่องเที่ยว, TourKorea,Tour,Travel Korea,Travel,Group Tour,Package Tour,Guide,Interpreter,Ticket Airway,Ticket Air lane

ทัวร์เกาหลี,เที่ยวเกาหลี,เกาหลี,ทัวร์,กรุ๊ปทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,โรงแรม,ล่าม,มัคคุเทศก์,ตั๋วเครื่องบิน,การท่องเที่ยว, TourKorea,Tour,Travel Korea,Travel,Group Tour,Package Tour,Guide,Interpreter,Ticket Airway,Ticket Air lane

ทัวร์เกาหลี,เที่ยวเกาหลี,เกาหลี,ทัวร์,กรุ๊ปทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,โรงแรม,ล่าม,มัคคุเทศก์,ตั๋วเครื่องบิน,การท่องเที่ยว, TourKorea,Tour,Travel Korea,Travel,Group Tour,Package Tour,Guide,Interpreter,Ticket Airway,Ticket Air lane

Booking.com

ทัวร์เกาหลี,เที่ยวเกาหลี,เกาหลี,ทัวร์,กรุ๊ปทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,โรงแรม,ล่าม,มัคคุเทศก์,ตั๋วเครื่องบิน,การท่องเที่ยว, TourKorea,Tour,Travel Korea,Travel,Group Tour,Package Tour,Guide,Interpreter,Ticket Airway,Ticket Air lane

ทัวร์เกาหลี,เที่ยวเกาหลี,เกาหลี,ทัวร์,กรุ๊ปทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,โรงแรม,ล่าม,มัคคุเทศก์,ตั๋วเครื่องบิน,การท่องเที่ยว
KE,TourKorea,Tour,Travel Korea,Travel,Group Tour,Package Tour,Guide,Interpreter,Ticket Airway,Ticket Air lane

WEATHER,ทัวร์เกาหลี,เที่ยวเกาหลี,เกาหลี,ทัวร์,กรุ๊ปทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,โรงแรม,ล่าม,มัคคุเทศก์,ตั๋วเครื่องบิน,การท่องเที่ยว,

EXCHANGE,TourKorea,Tour,Travel Korea,Travel,Group Tour,Package Tour,Guide,Interpreter,Ticket Airway,Ticket Air lane

Gyeonggi-do,ทัวร์เกาหลี,เที่ยวเกาหลี,เกาหลี,ทัวร์,กรุ๊ปทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,โรงแรม,ล่าม,มัคคุเทศก์,ตั๋วเครื่องบิน,การท่องเที่ยว,

KANGWON-DO,TourKorea,Tour,Travel Korea,Travel,Group Tour,Package Tour,Guide,Interpreter,Ticket Airway,Ticket Air lane

KOREA FESTIVAL,ทัวร์เกาหลี,เที่ยวเกาหลี,เกาหลี,ทัวร์,กรุ๊ปทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,โรงแรม,ล่าม,มัคคุเทศก์,ตั๋วเครื่องบิน,การท่องเที่ยว,

KOREA FOOD,TourKorea,Tour,Travel Korea,Travel,Group Tour,Package Tour,Guide,Interpreter,Ticket Airway,Ticket Air laneKIMCHI - MOJI SALE!!! เที่ยวเกาหลีสุดคุ้ม...พูซาน ทัวร์ 5 วัน 3 คืน

  KIMCHI - MOJI SALE!!!

เที่ยวเกาหลีสุดคุ้ม...พูซาน ทัวร์ 5 วัน 3 คืน

กำหนดการเดินทาง ปี 2013
01 – 05 สิงหาคม 08 – 12 สิงหาคม 15 – 19 สิงหาคม 22 – 26 สิงหาคม
29 สิงหาคม  31กันยายน 05 – 09 กันยายน 12 – 16 กันยายน 19 – 23 กันยายน
26 – 30 กันยายน*** 03 – 07 ตุลาคม 10 – 14 ตุลาคม 17 – 21 ตุลาคม
24 – 28 ตุลาคม 31 ตุลาคม – 04 พฤศจิกายน 07 – 11 พฤศจิกายน 14 – 18 พฤศจิกายน

ทัวร์เกาหลี,เที่ยวเกาหลี,เกาหลี,ทัวร์,กรุ๊ปทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,โรงแรม,ล่าม,มัคคุเทศก์,ตั๋วเครื่องบิน,การท่องเที่ยว, TourKorea,Tour,Travel Korea,Travel,Group Tour,Package Tour,Guide,Interpreter,Ticket Airway,Ticket Air lane ทัวร์เกาหลี,เที่ยวเกาหลี,เกาหลี,ทัวร์,กรุ๊ปทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,โรงแรม,ล่าม,มัคคุเทศก์,ตั๋วเครื่องบิน,การท่องเที่ยว, TourKorea,Tour,Travel Korea,Travel,Group Tour,Package Tour,Guide,Interpreter,Ticket Airway,Ticket Air lane ทัวร์เกาหลี,เที่ยวเกาหลี,เกาหลี,ทัวร์,กรุ๊ปทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,โรงแรม,ล่าม,มัคคุเทศก์,ตั๋วเครื่องบิน,การท่องเที่ยว, TourKorea,Tour,Travel Korea,Travel,Group Tour,Package Tour,Guide,Interpreter,Ticket Airway,Ticket Air lane ทัวร์เกาหลี,เที่ยวเกาหลี,เกาหลี,ทัวร์,กรุ๊ปทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,โรงแรม,ล่าม,มัคคุเทศก์,ตั๋วเครื่องบิน,การท่องเที่ยว, TourKorea,Tour,Travel Korea,Travel,Group Tour,Package Tour,Guide,Interpreter,Ticket Airway,Ticket Air lane ทัวร์เกาหลี,เที่ยวเกาหลี,เกาหลี,ทัวร์,กรุ๊ปทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,โรงแรม,ล่าม,มัคคุเทศก์,ตั๋วเครื่องบิน,การท่องเที่ยว, TourKorea,Tour,Travel Korea,Travel,Group Tour,Package Tour,Guide,Interpreter,Ticket Airway,Ticket Air lane ทัวร์เกาหลี,เที่ยวเกาหลี,เกาหลี,ทัวร์,กรุ๊ปทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,โรงแรม,ล่าม,มัคคุเทศก์,ตั๋วเครื่องบิน,การท่องเที่ยว, TourKorea,Tour,Travel Korea,Travel,Group Tour,Package Tour,Guide,Interpreter,Ticket Airway,Ticket Air lane
 วันที่หนึ่ง  >>   กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ

 .....น.
พร้อมกันที่ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ ชั้น...4.. สายการบินแห่งชาติเกาหลี เคาน์เตอร์..... 
มีเจ้าหน้าที่ของบริษัททัวร์ คอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวก
โดยสายการบินแห่งชาติเกาหลี เที่ยวบินที่........ นำท่านบินลัดฟ้าสู่ประเทศเกาหลีใต้ 
อาหารเช้า บริการบนเครื่องบินพร้อมเครื่องดื่ม
.....น.
 วันที่สอง  >>   สนามบินคิมแฮ เมืองพูซาน - อุทยานยงดูซาน - พูซานทาวเวอร์ + LIFT - ถนนสายบันเทิง PIFF - วัดแฮดองยงกุงซา - สะพานควางอัน

เช้า

...เดินทางถึง สนามบินคิมแฮ เมืองพูซาน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร (กรุณาปรับนาฬิกาของท่านให้เป็นเวลาท้องถิ่น เพื่อสะดวกในการนัดหมายเวลา ประเทศเกาหลีจะเร็วกว่าประเทศไทย 2ชั่วโมง) 
...หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร แล้วนำทุกท่านเดินทางสู่ อุทยานยงดูซาน(Yongdusan Park) ตั้งอยู่ในตัวเมืองพูซาน และเป็นหนึ่งใน ภูเขาที่เป็นที่นิยมมากที่สุด ที่มาของชื่อมาจากลักษณะรูปร่างของภูเขาที่เหมือนกับหัวมังกร ซึ่งหันหน้าเข้าสู่ฝั่งทะเลเพื่อป้องกัน และกำจัดศัตรูที่มาจากทะเลนั่นเอง ในระหว่างสงครามเกาหลี ผู้อพยพหนีขึ้นมาสร้างบ้านเรืองอาศัยกันบนภูเขา และเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ครั้งใหญ่ถึง ครั้ง ทำให้ต้นไม้บนภูเขาถูกเผาทำลาย บริเวณของอุทยานมีพื้นที่ประมาณ 69,000 ตารางเมตร ศาลเจ้าที่สร้างขึ้นโดยชาวญี่ปุ่นในยุคล่าอาณานิคมของญี่ปุ่นอนุสาวรีย์ Cheokhwabi, Chunghontap
อาคารอนุสรณ์เพื่อรำลึกถึงเหยื่อในสงครามเกาหลี, อนุสาวรีย์ของนักศึกษาที่ต่อต้านรัฐบาลในเหตุการณ์ปฎิวัติ, รูปปั้นของนายพล Lee Sun Sin  ผู้บัญชาการทหารที่ดีที่สุดในสมัยราชวงศ์โชซอน (1392-1910) จากนั้นนำคณะขึ้นลิฟท์สู่ หอคอยเมืองพูซาน หรือ พูซานทาวเวอร์ มีความสูงกว่าระดับน้ำทะเล 118 เมตร ให้ท่านได้ชมวิวทิวทัศน์ของเมืองพูซาน ถ้าอากาศแจ่มใสท่านสามารถมองเห็นประเทศญี่ปุ่นได้
กลางวัน
บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร

บ่าย

...นำท่านสู่ ถนนสายบันเทิง PIFF STREET (PUSAN INTERNATIONAL FILM FESTIVAL) เป็นศูนย์กลางในการจัดงานภาพยนตร์นานาชาติที่รู้จักกันในนาม “เทศกาลหนังพูซาน” เริ่มเปิดในปี 1996ปัจจุบันจะมีเทศกาลหนังในช่วงเดือน กันยายน หรือเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ในบริเวณนี้ยังมีโรงละครนัมโพดง และเวทีกลางแจ้งบริเวณ อ่าว Suyeongman ในเดือนสิงหาคมของทุกปี ทุกคนจะได้ชมการแสดง,การเต้นระบำ และดนตรีมากมาย ในบริเวณหาด Gwangalli
...นำท่านเดินทางสู่  วัดแฮดองยงกุงซา วัดแห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1376 สมัยราชวงศ์ โครยอจากนั้นในปี 1970 ถูกฟื้นฟู และปรับปรุงอีกครั้งด้วยความพิถีพิถัน เพื่อให้คงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ และความงดงามแบบดั้งเดิม จากประตูซุ้มมังกรสีทองอร่าม เดินผ่านอุโมงค์ขนาดเล็ก ไปสู่ทางเดิน และบันไดหิน 108 ขั้น เป็นจุดสำหรับชมวิว และความงดงามของทะเล ก่อนจะเดินลงไปสู่บริเวณที่ประดิษฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์องค์สีดำ ซึ่งตั้งตระหง่านอยู่บนโขดหิน และเมื่อเดินไปตามสะพานที่ทอดเข้าสู่บริเวณตัววัดที่ประกอบไปด้วยวิหาร และศาลาเรียงรายลดหลั่นกันไปตามโขดหิน โดยบริเวณด้านหน้าของวิหารหลัก มีเจดีย์สูง 3 ชั้น และสิงโต 4 ตัว เป็นสัญลักษณ์ของความสนุกความโกรธความเศร้า และความสุข นอกจากนี้ภายในวัดยังมีองค์เจ้าแม่กวนอิมพระสังกัจจายน์องค์สีทองอร่ามศาลเจ้า และอื่นๆ วัดแห่งนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ และสวยงาม เหมาะสำหรับการมาชมพระอาทิตย์ขึ้นในยามเช้า และมักเป็นสถานที่ที่เหล่าพุทธศาสนิกชนในเกาหลี พากันมาอธิษฐานขอพรในวันขึ้นปีใหม่ สำหรับในช่วงเดือนเมษายนนั้น วัดจะดูสดชื่น และสวยงามไปด้วยบรรดาดอกซากุระที่บานสะพรั่ง และในวันสำคัญทางศาสนาพุทธ คือวันวิสาขบูชา วัดแห่งนี้จะถูกประดับประดาด้วยโคมไฟหลากสี ซึ่งดูสวยงามไปอีกแบบหนึ่ง
...จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สะพานควางอัน เป็นสะพานแห่งแรกในเกาหลีที่ทอดข้ามทะเล และยาวที่สุดถึง 7.42 กิโลเมตร โดยช่วงกลางของสะพานระยะทาง 0.9 กิโลเมตร ได้รับการออกแบบสร้างเป็นสะพานแขวน ใช้เวลาถึง 4 ปี ตั้งแต่ปี 1994-2003 จึงสร้างเสร็จสมบูรณ์ ใช้งบประมาณในการก่อสร้างถึง 7,899 ล้านวอน สะพานควางอันเป็นสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของเมืองปูซาน เชื่อมระหว่างเมือง Centum City ซึ่งสร้างเป็นเมืองในอนาคตกับ BEXCO ศูนย์การประชุมขนาดใหญ่อีกแห่งของเกาหลี จากบนสะพานควางอันเราสามารถมองเห็นทิวทัศน์รอบ ๆ เมืองซังชึงได้สุดลูกหูลูกตา นอกจากนี้ยังสามารถมองเห็นเกาะโอรยูก ภูเขาฮวางรยอง เกาะทงแบก และหาดทรายขาวที่ทอดยาว
ค่ำ
บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร
หลังจากนั้นเดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ
 KOLON RESORT หรือเทียบเท่า

  วันที่สาม  >วัดพุลกุกซา - สระอันอั๊บจิ - หอดูดาวชอมองแด - กรุงโซล - ชมโชว์ระดับโลก

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
...จากนั้นนำท่านเข้าชมวัดที่มีชื่อเสียงที่สุดวัดหนึ่งในประเทศเกาหลี วัดพุลกุกซา ซึ่งมีความใหญ่โตมาก และเป็นโบสถ์ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกด้วย ภายในวัดมีสิ่งสำคัญที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติของชาติถึง 3 สิ่งด้วยกัน
...นำท่านเข้าสู่ สระอันอั๊บจิ ในสมัยอาณาจักรชิลลา สระแห่งนี้เคยเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของพระราชวงศ์ ใน ค.ศ.1974 ได้มีการวิดน้ำออกจากสระ และได้ค้นพบหีบสมบัติซึ่งเต็มไปด้วยโบราณวัตถุจากอาณาจักรชิลลา ปัจจุบันนี้โบราณวัตถุดังกล่าวถูกจัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ
...จากนั้นนำท่านชม  หอดูดาวชอมซองแด  ซึ่งองค์หญิงต็อกมาน ได้ทรงให้สร้างขึ้นเพื่อลบล้างความเชื่องมงายเรื่องไสยศาสตร์ และทำลายอิทธิพลของ “มีซิน” และใช้เป็นที่ดูความเปลี่ยนแปลงของดวงดาว เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในด้านการทำเกษตรกรรมของชาวเมือง หอดูดาวแห่งนี้นับเป็นหอดูดาวที่เก่าแก่ที่สุดในโลก ฐานของหอดูดาวใช้ก้อนหิน12ก้อนวางเรียงแทนจำนวนเดือน 12 เดือน ตัวหอดูดาวประกอบด้วยหินจำนวน 365 ก้อนแทนจำนวนวันใน 1 ปี
กลางวัน
บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร
บ่าย
...หลังจากรับประทานอาหารกลางวัน นำทุกท่านเดินทางเข้าสู่ กรุงโซล
 
ค่ำ
บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร
...จากนั้นนำท่านเดินทางเพื่อชมโชว์ระดับโลก อาทิเช่น NANTA SHOW, JUMP SHOW, FANTA STIC SHOW เป็นต้น(ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม) โชว์แต่ละโชว์จะบอกเล่าเรื่องราวความสนุกสนาน เพื่อความเพลิดเพลินบันเทิงใจให้แก่ผู้เข้าชม เช่น FANTA STIC SHOW เป็นการแสดงละครเพลง บอกเล่าเรื่องราวความรักระหว่างชายหนุ่มที่เชี่ยวชาญการตีกลองกับวิญญาณของแฟนสาวที่เชี่ยวชาญดนตรีเครื่องสาย อาทิ ฟรุต ไวโอลิน ซอ และกายากึม ที่ผูกผัน และตามหากันตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน สื่อสารผ่านดนตรีโบราณ และศิลปะร่วมสมัย อย่างบีบอย และ แจสแดนซ์ โดยแฝงมุกตลก ดึงให้ผู้ชมได้เข้ามีส่วนร่วมในโชว์ได้อย่างน่ารัก ตลอดการแสดง หนึ่งชั่วโมงครึ่ง ผู้ชมจะรู้สึกสนุกสนาน ผ่อนคลายกับมุขต่างๆ ตลอดเวลา
หลังจากนั้นเดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ REX HOTEL, NEW KUKJE HOTEL หรือเทียบเท่า

  วันที่สี่   >>   บลูเฮ้าส์ - พระราชวังเคียงบก - ศูนย์โสม Cosmetic Shop - ทงแดมุน - Lotte World

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
...จากนั้นนำท่านชม บลูเฮ้าส์ ซึ่งเป็นทำเนียบประธานาธิบดีคนปัจจุบัน คือ นางสาวปาร์ค กึม เฮ (ระหว่างรถแล่นผ่านไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพ หรือวีดีโอใดๆ ทั้งสิ้น) และมีการแวะถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับอนุสาวรีย์รูปนกฟีนิกซ์สัญลักษณ์ความเป็นอมตะ ชมทัศนียภาพอันสวยงามของภูเขารูปหัวมังกร และวงเวียนน้ำพุ นับเป็นจุดที่มีฮวงจุ้ยที่ดีที่สุดของกรุงโซล

...นำท่านเดินชม พระราชวังเคียงบก ซึ่งเป็นพระราชวังที่เก่าแก่ที่สุดสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1394 ซึ่งเป็นปีที่ 3 ของราชวงศ์โชซอน ในราวศตวรรษที่ 14  และยังเป็นศูนย์การบัญชาการ และที่ประทับของกษัตริย์ ตำหนักทรงพระอักษร พลับพลากลางน้ำ และตำหนักอื่นๆ อีกมากมาย และนอกจากนั้นพระราชวังแห่งนี้ยังได้ใช้ในการถ่ายทำละครดังของเกาหลี Princesses Hour (เจ้าหญิงวุ่นวายกับเจ้าชายเย็นชา) ซึ่งเป็นเรื่องราวที่สร้างขึ้นเป็นเรื่องสมมุติว่ายังมีการครองราชย์ของกษัตริย์เกาหลีในปัจจุบัน ซึ่งละครดังกล่าวได้มีบางฉากบางตอนที่ได้ถ่ายทำที่เมืองไทยด้วยเช่นกัน และได้เป็นที่โด่งดังสร้างความนิยมไปทั่วเอเชีย และในประเทศไทยอีกด้วย
กลางวัน
บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร

บ่าย

...พาท่านรู้จักสมุนไพรเกาหลีที่มีชื่อเสียง และรู้จักกันทั่วโลก นั่นคือ โสม โสมใช้เป็นยาบำรุงสุขภาพของชนชาติตะวันออกมาตั้งแต่อดีตกาล ชาวจีนยอมรับว่าโสมเกาหลีเป็นสุดยอดของโสม โดยได้รับการวิจัย และทุ่มเทอย่างมากที่สุดในบรรดาสมุนไพรทั้งหลายทั้งปวง ทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์อาหารสมุนไพรต่างๆ เช่น ชาโสม ผงโสมยอดนิยม หรือโสมสกัดเข้มข้น เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับผู้ที่คำนึงถึงสุขภาพ ทุกท่านจะได้ลิ้มลอง และเลือกซื้อในราคาพิเศษที่ ศูนย์โสมเกาหลี จากนั้นนำท่านเลือกซื้อ เครื่องสำอางค์แบรนด์ดังของเกาหลี เช่น ROJUKISS, TONYMOLY, THE SEAM และอีกหลากหลายแบรนด์คุณภาพชั้นหนึ่ง ให้ท่านได้ลอง และเลือกซื้อตามอัธยาศัย
...หลังจากจะนำทุกท่านไปช้อปปิ้งกับแหล่งช้อปปิ้งชื่อดังที่ “ตลาดทงแดมุน” ซึ่งตั้งอยู่บริเวณประตูเมืองโบราณทิศตะวันออกเป็นตลาดที่ใหญ่มากอีกแห่งหนึ่ง ท่านจะสามารถหาซื้อสินค้าได้หลากหลายชนิด มีร้านค้ามากมาย ทั้งเสื้อผ้าแฟชั่นเกาหลี รองเท้า กระเป๋า เครื่องประดับ เครื่องสำอาง ถุงเท้า ผ้าพันคอ ของที่ระลึก เครื่องใช้ในบ้าน และครัวเรือน และอื่นๆ อีกมากมาย ทั้งริมบาทวิถี และในห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ๆ เช่น  DOOTA, MILLIORE, APM และ GOOD MORNING ซึ่งลักษณะจะคล้ายๆ ประตูน้ำ และมาบุญครองบ้านเรา แต่ในบรรยากาศแบบคนเกาหลี

ค่ำ

บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร
...จากนั้นนำท่านเพลิดเพลินกับสวนสนุกในร่ม LOTTE WORLD ที่มีเครื่องเล่นที่หวาดเสียวอยู่หลายชนิด และนอกจากนี้ยังมีขบวนพาเหรดที่น่าตื่นตาตื่นใจอีกด้วย และที่เรียกว่าเป็น Highlight ของที่สวนสนุกแห่งนี้เลยคือ Laser Show ซึ่งเป็นการแสดงแสงสี เลเซอร์ประกอบดนตรี ซึ่งจะจัดการแสดงตอน 21.30 น.
หลังจากนั้นเดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ REX HOTEL, NEW KUKJE HOTEL หรือเทียบเท่า

  วันที่ห้า  >>   N’TOWER ชมวิวกรุงโซล - ศูนย์สมุนไพรเกาหลี - สยามสแควร์เกาหลี เมียงดง - ศูนย์รวมของพื้นเมือง - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
...ท่านเดินทางสู่ สวนนัมซาน ซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขานัมซาน และยังเป็นที่ตั้งของหอคอยแห่งกรุงโซล ถ้ามองจากบนหอคอยจะไม่มีอะไรบัง และมองได้กว้างไกล มีทัศนียภาพที่สวยงาม  ที่ฐานของหอคอยคือศาลาแปดเหลี่ยม ปาลกั๊กจอง สวนสัตว์เล็ก  สวนพฤกษชาติ ห้องสมุดสาธารณะนัมซาน อาคารอนุสรณ์ผู้รักชาติอันชุงกุน และสถานที่อำนวยความสะดวกอันหลากหลาย สวนสำหรับออกกำลังกาย และเดินพักผ่อนหย่อนใจยามที่เหน็ดเหนื่อยจากการงาน หรือการเที่ยวตามสถานที่ต่าง  เราสามารถมาผ่อนคลายที่สถานที่แห่งนี้ได้ดีทีเดียว และเขตชายแดนแบบรอบทิศทาง 360 องศา  ภูเขาลูกนี้ ยังเป็นที่ตั้ง  ของหอคอยแห่งกรุงโซล ใน 18 หอคอยเมืองที่สูงสุดในโลก มีความสูงอยู่ที่ 480 เมตร เหนือระดับน้ำทะเลและด้านล่างของหอคอย ยังมีร้านค้าต่างๆ มากมาย (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์) จากนั้นพาท่านไปยังสถานที่สุดแสนโรแมนติค ซึ่งคู่รักคนเกาหลีมักนิยมเอากุญแจไปคล้อง  สถานที่แห่งนี้ โดยนิยมนำกุญแจมาเขียนชื่อหรือ ข้อความสุดซึ้งลงบนกุญแจ จากนั้นคล้องกุญแจไว้ และโยนลูกกุญแจทิ้งลงแม่น้ำ บ่งบอกถึงความหมายว่า “เราจะไม่พรากจากกัน” จึงเรียกกันว่า กุญแจคู่รัก ท่านยังสามารถเลือกซื้อตุ๊กตาหมี ALFED จากละคร “เจ้าหญิงวุ่นวายเจ้าชายเย็นชา พร้อมชมความน่ารักของตุ๊กตามีที่ TEDDY BEAR SHOP
...นำทุกท่านสู่ศูนย์สมุนไพรเกาหลี “ฮ้อกเกตนามู” ซึ่งชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนำมารับประทานเพื่อช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง หรือ RED PINE ซึ่งผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลี ซึ่งจะใช้ต้นสนเข็มแดงจากยอดเขาที่ประเทศเกาหลีเหนือมาผลิต โดยใช้เทคโนโลยีพร้อมกับการวิจัยที่ประเทศเกาหลีใต้ออกมาเป็น น้ำมันสนเข็มแดง ภูมิประเทศของประเทศเกาหลีเป็นภูเขาประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ โดยกว่าจะมาเป็นน้ำมันสนเข็มแดงได้ 1แคปซูล ต้องใช้ใบสนเข็มแดงประมาณ 2.7 กิโลกรัม มาสกัดเอาน้ำมันมาผลิต และวิจัยออกมาเป็นน้ำมันสนนี้ สามารถช่วยในการลดระดับไขมันในเส้นเลือดได้เป็นอย่างดี
 กลางวัน
บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร

 บ่าย

...พาท่านเข้าสู่ย่าน “เมียงดง” ซึ่งเป็นสยามสแควร์ของเกาหลี มีวัยรุ่นหนุ่มสาวชาวเกาหลีไปรวมตัวกันกว่าพันคนในแต่ละวัน จะพบกับถนนที่เป็นศูนย์รวมแฟชั่นชั้นนำของเกาหลี เสื้อผ้าแฟชั่น GIODANO, GUESS รองเท้า PUMA, NIKE ร้านเสริมสวย เครื่องสำอางค์เกาหลี และร้านอาหารเกาหลีอีกมากมาย บริเวณใกล้ๆ กันยังมีห้างสรรพสินค้า ล็อตเต้ เมโทรมิโดปา ห้างสรรพสินค้าชินเซเก และร้านมิกลิออร์ ซึ่งตั้งอยู่ทั้งใต้ดิน และบนดิน ร้านค้าสไตล์รถเข็น ที่หอบเอาสินค้าวัยรุ่นอันพึงปรารถนาของนักซื้อนักแต่งตัวทั้งหลายมาให้ได้เลือก มาถึงที่นี่...ไม่ควรพลาด ไอศครีม ที่มีความสูงถึง 32 ซ.ม.มีรสต่างๆ ให้เลือก และโดนัท KRISPY KREAM อันโด่งดัง ซื้อทานเองหรือจะนำกลับมา เป็นของฝาก...รับรองต้องติดใจ
...ก่อนอำลาเกาหลี ให้ท่านได้ละลายเงินวอนที่ ศูนย์รวมของพื้นเมือง ขนมแบบต่าง ๆ ช็อกโกแลตหิน, ซีเรียลช็อกโค ผลิตภัณฑ์โสมในรูปแบบของขนม ชา โคลนพอกหน้า ผลไม้ หมอนสุขภาพ  กิมจิ   ชินราเมงหรือมาม่าเกาหลีที่ชื่นชอบของชาวต่างประเทศ เป็นต้น สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่..ท่าอากาศยานอินชอน
.....น.
...นำท่านลัดฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินแห่งชาติเกาหลี เที่ยวบินที่ ........  อาหารบริการบนเครื่องบินพร้อมเครื่องดื่ม
...ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจไปอีกแสนนาน………
.....น.
***หมายเหตุ! เที่ยวบินและรายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม***

อัตราค่าบริการ เฉพาะโปรแกรมนี้เท่านั้น

   อัตราค่าบริการ

กรกฎาคม – สิงหาคม
ท่านละ(บาท)

กันยายน - พฤศจิกายน
ท่านละ(บาท)

   ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน 22,900 xx,x00
   เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 22,900 xx,x00
   เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม 21,900 xx,x00
   เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม 20,900 xx,x00
   พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ  5,500

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดJAPAN TOUR

เทศกาลดอกซากุระบาน_โตเกียว-ฟูจิ (25-29 มี.ค.2559) article
เส้นทางแห่งกำแพงหิมะ Alpine Route นาโกย่า-โตเกียว (14 - 19 เม.ย. 2559) article
Autumn In Japan : โตเกียว-นาโกย่า (20 - 26 ต.ค. 2558) article
FUN SKI IN HOKKAIDO : 30 DEC-04 JAN 2016 article
ชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์ : โนโกย่า-โตเกียว 6วัน 4คืน (TG) article
เส้นทางแห่งกำแพงหิมะ Alpine Route โตเกียว-นาโกย่า (30 เม.ย. - 05 พ.ค. 2558) article
ทุ่งดอกพิ้งค์มอส ภูเขาไฟฟูจิ โตเกียว-โอซาก้า (30 เม.ย. - 05 พ.ค. 2558) article
เส้นทางสายโรแมนติก โอซาก้า - โตเกียว:กำแพงหิมะ เจแปนแอลป์ - ทุ่งดอกชิบะซากุระ (30 เม.ย. - 05 พ.ค. 58) article
"ชมใบไม้เปลี่ยนสีที่...ฮอกไกโด" article
JAPAN 30 - 5 MAY 2014 article
JAPAN : TOKYO -OSAKA' ธ.ค. 57
FUNSKI IN JAPAN ธ.ค. 56!!! article
KIMCHI - MOJI SALE!!! เที่ยวเกาหลีสุดคุ้ม...เชจู ทัวร์ 5 วัน 3 คืน article
KIMCHI-MOJI SALE!!!เที่ยวเกาหลีสุคุ้ม...ซอรัค ทัวร์ 5 วัน 3 คืน article
เที่ยว 2 ประเทศสุดคุ้ม เกาหลี - โอซาก้า6 วัน 4 คืน article
เที่ยว 2 ประเทศสุดคุ้ม เกาหลี - โตเกียว วัน 4 คืน article
JAPAN LAVENDER SWEET 2013 article
HOT CHIC KOREA - JAPAN
Double Knock SALE articleแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
บริษัท โคเรียเซ็นเตอร์ จำกัด เลขที่ 60/59 หมู่ที่ 5 ซ.บางศรีเมือง 1/13 (ซ.รัชชพล) ถ.บางศรีเมือง 1 ต.บางศรีเมือง อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร. 081-816-5533 แฟ็กซ์. - Email:koreacenter@hotmail.com,korea-center@yahoo.com

Booking.com