ReadyPlanet.com
dot dot


ทัวร์เกาหลี,เที่ยวเกาหลี,เกาหลี,ทัวร์,กรุ๊ปทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,โรงแรม,ล่าม,มัคคุเทศก์,ตั๋วเครื่องบิน,การท่องเที่ยว, TourKorea,Tour,Travel Korea,Travel,Group Tour,Package Tour,Guide,Interpreter,Ticket Airway,Ticket Air lane 

ทัวร์เกาหลี,เที่ยวเกาหลี,เกาหลี,ทัวร์,กรุ๊ปทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,โรงแรม,ล่าม,มัคคุเทศก์,ตั๋วเครื่องบิน,การท่องเที่ยว, TourKorea,Tour,Travel Korea,Travel,Group Tour,Package Tour,Guide,Interpreter,Ticket Airway,Ticket Air lane

ทัวร์เกาหลี,เที่ยวเกาหลี,เกาหลี,ทัวร์,กรุ๊ปทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,โรงแรม,ล่าม,มัคคุเทศก์,ตั๋วเครื่องบิน,การท่องเที่ยว, TourKorea,Tour,Travel Korea,Travel,Group Tour,Package Tour,Guide,Interpreter,Ticket Airway,Ticket Air lane

ทัวร์เกาหลี,เที่ยวเกาหลี,เกาหลี,ทัวร์,กรุ๊ปทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,โรงแรม,ล่าม,มัคคุเทศก์,ตั๋วเครื่องบิน,การท่องเที่ยว, TourKorea,Tour,Travel Korea,Travel,Group Tour,Package Tour,Guide,Interpreter,Ticket Airway,Ticket Air lane

ทัวร์เกาหลี,เที่ยวเกาหลี,เกาหลี,ทัวร์,กรุ๊ปทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,โรงแรม,ล่าม,มัคคุเทศก์,ตั๋วเครื่องบิน,การท่องเที่ยว, TourKorea,Tour,Travel Korea,Travel,Group Tour,Package Tour,Guide,Interpreter,Ticket Airway,Ticket Air lane

ทัวร์เกาหลี,เที่ยวเกาหลี,เกาหลี,ทัวร์,กรุ๊ปทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,โรงแรม,ล่าม,มัคคุเทศก์,ตั๋วเครื่องบิน,การท่องเที่ยว, TourKorea,Tour,Travel Korea,Travel,Group Tour,Package Tour,Guide,Interpreter,Ticket Airway,Ticket Air lane

Booking.com

ทัวร์เกาหลี,เที่ยวเกาหลี,เกาหลี,ทัวร์,กรุ๊ปทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,โรงแรม,ล่าม,มัคคุเทศก์,ตั๋วเครื่องบิน,การท่องเที่ยว, TourKorea,Tour,Travel Korea,Travel,Group Tour,Package Tour,Guide,Interpreter,Ticket Airway,Ticket Air lane

ทัวร์เกาหลี,เที่ยวเกาหลี,เกาหลี,ทัวร์,กรุ๊ปทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,โรงแรม,ล่าม,มัคคุเทศก์,ตั๋วเครื่องบิน,การท่องเที่ยว
KE,TourKorea,Tour,Travel Korea,Travel,Group Tour,Package Tour,Guide,Interpreter,Ticket Airway,Ticket Air lane

WEATHER,ทัวร์เกาหลี,เที่ยวเกาหลี,เกาหลี,ทัวร์,กรุ๊ปทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,โรงแรม,ล่าม,มัคคุเทศก์,ตั๋วเครื่องบิน,การท่องเที่ยว,

EXCHANGE,TourKorea,Tour,Travel Korea,Travel,Group Tour,Package Tour,Guide,Interpreter,Ticket Airway,Ticket Air lane

Gyeonggi-do,ทัวร์เกาหลี,เที่ยวเกาหลี,เกาหลี,ทัวร์,กรุ๊ปทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,โรงแรม,ล่าม,มัคคุเทศก์,ตั๋วเครื่องบิน,การท่องเที่ยว,

KANGWON-DO,TourKorea,Tour,Travel Korea,Travel,Group Tour,Package Tour,Guide,Interpreter,Ticket Airway,Ticket Air lane

KOREA FESTIVAL,ทัวร์เกาหลี,เที่ยวเกาหลี,เกาหลี,ทัวร์,กรุ๊ปทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,โรงแรม,ล่าม,มัคคุเทศก์,ตั๋วเครื่องบิน,การท่องเที่ยว,

KOREA FOOD,TourKorea,Tour,Travel Korea,Travel,Group Tour,Package Tour,Guide,Interpreter,Ticket Airway,Ticket Air laneKIMCHI - MOJI SALE!!! เที่ยวเกาหลีสุดคุ้ม...เชจู ทัวร์ 5 วัน 3 คืน article

 KIMCHI - MOJI SALE!!!
เที่ยวเกาหลีสุดคุ้ม...เชจู ทัวร์ 5 วัน 3 คืน

กำหนดการเดินทาง ปี 2013
30 กรกฎาคม – 03 สิงหาคม 06 – 10 สิงหาคม 13 – 17 สิงหาคม 20 – 24 สิงหาคม
27  31 สิงหาคม*** 03 – 07 กันยายน 10 – 14 กันยายน*** 17 – 21 กันยายน
24 – 28 กันยายน*** 01 – 05 ตุลาคม 08 – 12 ตุลาคม 15 – 19 ตุลาคม
22 – 26 ตุลาคม 29 ตุลาคม – 02 พฤศจิกายน 05 – 09 พฤศจิกายน 12 – 16 พฤศจิกายน

ทัวร์เกาหลี,เที่ยวเกาหลี,เกาหลี,ทัวร์,กรุ๊ปทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,โรงแรม,ล่าม,มัคคุเทศก์,ตั๋วเครื่องบิน,การท่องเที่ยว,TourKorea,Tour,Travel Korea,Travel,Group Tour,Package Tour,Guide,Interpreter,Ticket Airway,Ticket Air lan
 ทัวร์เกาหลี,เที่ยวเกาหลี,เกาหลี,ทัวร์,กรุ๊ปทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,โรงแรม,ล่าม,มัคคุเทศก์,ตั๋วเครื่องบิน,การท่องเที่ยว,TourKorea,Tour,Travel Korea,Travel,Group Tour,Package Tour,Guide,Interpreter,Ticket Airway,Ticket Air lan ทัวร์เกาหลี,เที่ยวเกาหลี,เกาหลี,ทัวร์,กรุ๊ปทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,โรงแรม,ล่าม,มัคคุเทศก์,ตั๋วเครื่องบิน,การท่องเที่ยว, TourKorea,Tour,Travel Korea,Travel,Group Tour,Package Tour,Guide,Interpreter,Ticket Airway,Ticket Air lane ทัวร์เกาหลี,เที่ยวเกาหลี,เกาหลี,ทัวร์,กรุ๊ปทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,โรงแรม,ล่าม,มัคคุเทศก์,ตั๋วเครื่องบิน,การท่องเที่ยว, TourKorea,Tour,Travel Korea,Travel,Group Tour,Package Tour,Guide,Interpreter,Ticket Airway,Ticket Air lane ทัวร์เกาหลี,เที่ยวเกาหลี,เกาหลี,ทัวร์,กรุ๊ปทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,โรงแรม,ล่าม,มัคคุเทศก์,ตั๋วเครื่องบิน,การท่องเที่ยว, TourKorea,Tour,Travel Korea,Travel,Group Tour,Package Tour,Guide,Interpreter,Ticket Airway,Ticket Air lane ทัวร์เกาหลี,เที่ยวเกาหลี,เกาหลี,ทัวร์,กรุ๊ปทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,โรงแรม,ล่าม,มัคคุเทศก์,ตั๋วเครื่องบิน,การท่องเที่ยว, TourKorea,Tour,Travel Korea,Travel,Group Tour,Package Tour,Guide,Interpreter,Ticket Airway,Ticket Air lane
 วันที่หนึ่ง  >>   กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ

 .....น.
พร้อมกันที่ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ ชั้น...4.. สายการบินแห่งชาติเกาหลี เคาน์เตอร์..... 
มีเจ้าหน้าที่ของบริษัททัวร์ คอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวก
โดยสายการบินแห่งชาติเกาหลี เที่ยวบินที่........ นำท่านบินลัดฟ้าสู่ประเทศเกาหลีใต้ 
อาหารเช้า บริการบนเครื่องบินพร้อมเครื่องดื่ม
.....น.
 วันที่สอง  >>   สนามบินคิมแฮ เมืองพูซาน - อุทยานยงดูซาน - พูซานทาวเวอร์ - ถนนสายบันเทิง PIFF - วัดแฮดองยงกุงซา - เชจู...เกาะในฝัน

เช้า

...เดินทางถึง สนามบินคิมแฮ เมืองพูซาน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร (กรุณาปรับนาฬิกาของท่านให้เป็นเวลาท้องถิ่น เพื่อสะดวกในการนัดหมายเวลา ประเทศเกาหลีจะเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) 
...หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร แล้วนำทุกท่านเดินทางสู่ อุทยานยงดูซาน(Yongdusan Park) ตั้งอยู่ในตัวเมืองพูซาน และเป็นหนึ่งใน ภูเขาที่เป็นที่นิยมมากที่สุด ที่มาของชื่อมาจากลักษณะรูปร่างของภูเขาที่เหมือนกับหัวมังกร ซึ่งหันหน้าเข้าสู่ฝั่งทะเลเพื่อป้องกัน และกำจัดศัตรูที่มาจากทะเลนั่นเอง ในระหว่างสงครามเกาหลี ผู้อพยพหนีขึ้นมาสร้างบ้านเรืองอาศัยกันบนภูเขา และเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ครั้งใหญ่ถึง ครั้ง ทำให้ต้นไม้บนภูเขาถูกเผาทำลาย บริเวณของอุทยานมีพื้นที่ประมาณ 69,000 ตารางเมตร ศาลเจ้าที่สร้างขึ้นโดยชาวญี่ปุ่นในยุคล่าอาณานิคมของญี่ปุ่นอนุสาวรีย์ Cheokhwabi, Chunghontap
อาคารอนุสรณ์เพื่อรำลึกถึงเหยื่อในสงครามเกาหลี, อนุสาวรีย์ของนักศึกษาที่ต่อต้านรัฐบาลในเหตุการณ์ปฎิวัติ, รูปปั้นของนายพล Lee Sun Sin  ผู้บัญชาการทหารที่ดีที่สุดในสมัยราชวงศ์โชซอน (1392-1910) จากนั้นนำคณะขึ้นลิฟท์สู่ หอคอยเมืองพูซาน หรือ พูซานทาวเวอร์ มีความสูงกว่าระดับน้ำทะเล 118 เมตร ให้ท่านได้ชมวิวทิวทัศน์ของเมืองพูซาน ถ้าอากาศแจ่มใสท่านสามารถมองเห็นประเทศญี่ปุ่นได้
กลางวัน
บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร

บ่าย

 
.....น.

...นำท่านสู่ ถนนสายบันเทิง PIFF STREET (PUSAN INTERNATIONAL FILM FESTIVAL) เป็นศูนย์กลางในการจัดงานภาพยนตร์นานาชาติที่รู้จักกันในนาม “เทศกาลหนังพูซาน” เริ่มเปิดในปี 1996ปัจจุบันจะมีเทศกาลหนังในช่วงเดือน กันยายน หรือเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ในบริเวณนี้ยังมีโรงละครนัมโพดง และเวทีกลางแจ้งบริเวณ อ่าว Suyeongman ในเดือนสิงหาคมของทุกปี ทุกคนจะได้ชมการแสดง,การเต้นระบำ และดนตรีมากมาย ในบริเวณหาด Gwangalli
...นำท่านเดินทางสู่  วัดแฮดองยงกุงซา วัดแห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1376 สมัยราชวงศ์ โครยอจากนั้นในปี 1970 ถูกฟื้นฟู และปรับปรุงอีกครั้งด้วยความพิถีพิถัน เพื่อให้คงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ และความงดงามแบบดั้งเดิม จากประตูซุ้มมังกรสีทองอร่าม เดินผ่านอุโมงค์ขนาดเล็ก ไปสู่ทางเดิน และบันไดหิน 108 ขั้น เป็นจุดสำหรับชมวิว และความงดงามของทะเล ก่อนจะเดินลงไปสู่บริเวณที่ประดิษฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์องค์สีดำ ซึ่งตั้งตระหง่านอยู่บนโขดหิน และเมื่อเดินไปตามสะพานที่ทอดเข้าสู่บริเวณตัววัดที่ประกอบไปด้วยวิหาร และศาลาเรียงรายลดหลั่นกันไปตามโขดหิน โดยบริเวณด้านหน้าของวิหารหลัก มีเจดีย์สูง 3 ชั้น และสิงโต 4 ตัว เป็นสัญลักษณ์ของความสนุกความโกรธความเศร้า และความสุข นอกจากนี้ภายในวัดยังมีองค์เจ้าแม่กวนอิมพระสังกัจจายน์องค์สีทองอร่ามศาลเจ้า และอื่นๆ วัดแห่งนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ และสวยงาม เหมาะสำหรับการมาชมพระอาทิตย์ขึ้นในยามเช้า และมักเป็นสถานที่ที่เหล่าพุทธศาสนิกชนในเกาหลี พากันมาอธิษฐานขอพรในวันขึ้นปีใหม่ สำหรับในช่วงเดือนเมษายนนั้น วัดจะดูสดชื่น และสวยงามไปด้วยบรรดาดอกซากุระที่บานสะพรั่ง และในวันสำคัญทางศาสนาพุทธ คือวันวิสาขบูชา วัดแห่งนี้จะถูกประดับประดาด้วยโคมไฟหลากสี ซึ่งดูสวยงามไปอีกแบบหนึ่ง.....สมควรแก่เวลา เดินทางไปยังสนามบินคิมแฮ
นำท่านเดินทางออกจาก เมืองพูซาน โดยเที่ยวบิน ... ใช้เวลาเดินทางประมาณ ชั่วโมงถึงสนามบินเชจู
ค่ำ
บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร
หลังจากนั้นเดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ
JEJU TAMEUS RESORT หรือเทียบเท่า

  วันที่สาม  >> ยอดเขาซองซานอิลชุลบง - หมู่บ้านพื้นเมืองซงอับ - ถนนโทเกบิโดโร - น้ำตกชอนเจยอน -วัดยักชอนซา

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
...นำท่านเดินทางสู่ ซงซานโพ เมืองท่าซึ่งเป็นป้อมปราการบนเขา แต่ในความเป็นจริงแล้ว เป็นหมู่บ้านเล็ก สุดปลายด้านตะวันออกของเกาะ มีปล่องภูเขาไฟทรงกรวยคว่ำชื่อ ซองซานอิลชุลบง หรือยอดเขาแห่งตะวันรุ่ง เป็นหนึ่งในภูเขาไฟทั้งหมด 360 แห่ง ซึ่งกระจัดกระจายอยู่บนเกาะ ทางเดินแคบๆ จากเบื้องล่างมุ่งไปสู่ขอบปล่องภูเขาไฟทางด้านตะวันตก และเลยไปจนถึงยอด ถ้าคุณปีนขึ้นไปจนถึงจุดสูงสุดก็ได้เห็นทิวทัศน์ที่สวยงามอย่างมหัศจรรย์ ขนาดที่ว่าสวยงามเกินกว่าโลกแห่งความเป็นจริง และเป็นสถานที่ถ่ายทำละครเกาหลีหลายเรื่อง
กลางวัน
บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร

บ่าย

...หลังจากรับประทานอาหารกลางวัน ต่อจากนั้นนำท่านสัมผัสวัฒนธรรมพื้นบ้านชมวิถีชีวิตชาวพื้นเมือง หมู่บ้านวัฒนธรรมซงอับ ซึ่งอยู่ตีนเขาฮัลลาที่รัฐบาลยังคงอนุรักษ์ไว้ สัมผัสบรรยากาศชีวิตแบบดั้งเดิมบ้านพื้นเมือง โรงเรียน ตึกทำการรัฐบาล ร้านค้า ตลอดจนสินค้าที่มีชื่อของเกาะ
...นำท่านเดินทางสู่  ถนนโทเกบิโดโร เชิญท่านสัมผัสปรากฏการณ์ประหลาดบริเวณเนินเขา ซึ่งรถของคุณจะไหลขึ้นเนินเมื่อปลดเกียร์ว่าง และปล่อยเบรกมือ
...จากนั้นนำท่านชม น้ำตกชอนเจยอน คือบ่อน้ำของจักรพรรดิ์แห่งสวรรค์ ตำนานว่า พรายน้ำเจ็ดตนซึ่งเป็นสาวใช้ของจักรพรรดิ์แห่งสวรรค์ จะลงมาอาบน้ำที่นี่ตอนกลางคืน สะพานที่พาดอยู่เหนือบ่อซึ่งมีชื่อว่าซอนอินเกียว ก็มีรูปปั้นของสาวใช้ทั้งเจ็ดอยู่ด้วย
...นำท่านเดินทางสู่ วัดยักชอนซา หรือวัดน้ำศักดิ์สิทธิ์ เป็นวัดพุทธนิกายมหายาน สร้างตั้งแต่สมัยเริ่มต้นราชวงศ์โชซอน สูง 30 เมตร ถือเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย  ด้านหน้าพระอุโบสถมีพระพุทธรูปปางสมาธิสูง เมตร อยู่บนแท่นสูง เมตร และหอระฆัง ด้านหน้าของบริเวณวัด ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญของเกาหลี มีน้ำหนักถึง 18 ตัน วัดยักชอลซาแห่งนี้ยังเป็นหนึ่งในสถานที่ใช้ถ่ายทำซีรี่ย์สเรื่องดัง “ตำนานจอมกษัตริย์เทพสวรรค์” นมัสการพระพุทธเจ้าแห่งอดีต ปัจจุบัน และอนาคต เชิญท่านดื่มน้ำจากบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ท่าน และครอบครัว
 
ค่ำ
บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร
หลังจากนั้นเดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ JEJU TAMEUS RESORT หรือเทียบเท่า

  วันที่สี่   >>   ยงดูอัมร็อค - กรุงโซล - ศูนย์โสม - Cosmetic Shop - ทงแดมุน - Lotte World

เช้า

 

 

 

 .....น.

 .....น.

บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
...จากนั้นพาท่านสู่ ยงดูอัม โขดหินหัวมังกร เป็นจุดชมวิวบริเวณชายฝั่ง ซึ่งเป็นที่ถูกน้ำทะเลเซาะจนมีรูปทรงคล้ายกับมังกรกำลังอ้าปาก ชื่อว่าโขดหินยงดูอัม นักท่องเที่ยวที่มาที่เกาะเชจู ต้องมาถ่ายรูปเพื่อนเป็นที่ระลึกกับโขดหินนี้ซึ่งเป็นสัญญาลักษณ์ของเกาะแห่งนี้ ซึ่งจุดนี้เป็นที่ถ่ายทำ ละครเกาหลีชื่อดังมากมายบริเวณ รอบ ๆจะเป็นทุ่งหญ้าสวยงามมากๆๆ...สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินเชจู

...นำท่านเดินทางจาก สนามบินเชจู โดยเที่ยวบิน ... ใช้เวลาเดินทางประมาณ ชั่วโมงเพื่อเดินทางเข้าสู่ กรุงโซล
เดินทางถึงสนามบินคิมโป เมืองกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้
กลางวัน
บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร

บ่าย

...พาท่านรู้จักสมุนไพรเกาหลีที่มีชื่อเสียง และรู้จักกันทั่วโลก นั่นคือ โสม โสมใช้เป็นยาบำรุงสุขภาพของชนชาติตะวันออกมาตั้งแต่อดีตกาล ชาวจีนยอมรับว่าโสมเกาหลีเป็นสุดยอดของโสม โดยได้รับการวิจัย และทุ่มเทอย่างมากที่สุดในบรรดาสมุนไพรทั้งหลายทั้งปวง ทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์อาหารสมุนไพรต่างๆ เช่น ชาโสม ผงโสมยอดนิยม หรือโสมสกัดเข้มข้น เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับผู้ที่คำนึงถึงสุขภาพ ทุกท่านจะได้ลิ้มลอง และเลือกซื้อในราคาพิเศษที่ ศูนย์โสมเกาหลี จากนั้นนำท่านเลือกซื้อ เครื่องสำอางค์แบรนด์ดังของเกาหลี เช่น ROJUKISS, TONYMOLY, THE SEAM และอีกหลากหลายแบรนด์คุณภาพชั้นหนึ่ง ให้ท่านได้ลอง และเลือกซื้อตามอัธยาศัย
...หลังจากจะนำทุกท่านไปช้อปปิ้งกับแหล่งช้อปปิ้งชื่อดังที่ “ตลาดทงแดมุน” ซึ่งตั้งอยู่บริเวณประตูเมืองโบราณทิศตะวันออกเป็นตลาดที่ใหญ่มากอีกแห่งหนึ่ง ท่านจะสามารถหาซื้อสินค้าได้หลากหลายชนิด มีร้านค้ามากมาย ทั้งเสื้อผ้าแฟชั่นเกาหลี รองเท้า กระเป๋า เครื่องประดับ เครื่องสำอาง ถุงเท้า ผ้าพันคอ ของที่ระลึก เครื่องใช้ในบ้าน และครัวเรือน และอื่นๆ อีกมากมาย ทั้งริมบาทวิถี และในห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ๆ เช่น  DOOTA, MILLIORE, APM และ GOOD MORNING ซึ่งลักษณะจะคล้ายๆ ประตูน้ำ และมาบุญครองบ้านเรา แต่ในบรรยากาศแบบคนเกาหลี

ค่ำ

บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร
...จากนั้นนำท่านเพลิดเพลินกับสวนสนุกในร่ม LOTTE WORLD ที่มีเครื่องเล่นที่หวาดเสียวอยู่หลายชนิด และนอกจากนี้ยังมีขบวนพาเหรดที่น่าตื่นตาตื่นใจอีกด้วย และที่เรียกว่าเป็น Highlight ของที่สวนสนุกแห่งนี้เลยคือ Laser Show ซึ่งเป็นการแสดงแสงสี เลเซอร์ประกอบดนตรี ซึ่งจะจัดการแสดงตอน 21.30 น.
หลังจากนั้นเดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ REX HOTEL, NEW KUKJE HOTEL หรือเทียบเท่า

  วันที่ห้า  >>   N’TOWER ชมวิวกรุงโซล - ศูนย์สมุนไพรเกาหลี - สยามสแควร์เกาหลี เมียงดง - ศูนย์รวมของพื้นเมือง - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
...ท่านเดินทางสู่ สวนนัมซาน ซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขานัมซาน และยังเป็นที่ตั้งของหอคอยแห่งกรุงโซล ถ้ามองจากบนหอคอยจะไม่มีอะไรบัง และมองได้กว้างไกล มีทัศนียภาพที่สวยงาม  ที่ฐานของหอคอยคือศาลาแปดเหลี่ยม ปาลกั๊กจอง สวนสัตว์เล็ก  สวนพฤกษชาติ ห้องสมุดสาธารณะนัมซาน อาคารอนุสรณ์ผู้รักชาติอันชุงกุน และสถานที่อำนวยความสะดวกอันหลากหลาย สวนสำหรับออกกำลังกาย และเดินพักผ่อนหย่อนใจยามที่เหน็ดเหนื่อยจากการงาน หรือการเที่ยวตามสถานที่ต่าง  เราสามารถมาผ่อนคลายที่สถานที่แห่งนี้ได้ดีทีเดียว และเขตชายแดนแบบรอบทิศทาง 360 องศา  ภูเขาลูกนี้ ยังเป็นที่ตั้ง  ของหอคอยแห่งกรุงโซล ใน 18 หอคอยเมืองที่สูงสุดในโลก มีความสูงอยู่ที่ 480 เมตร เหนือระดับน้ำทะเลและด้านล่างของหอคอย ยังมีร้านค้าต่างๆ มากมาย (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์) จากนั้นพาท่านไปยังสถานที่สุดแสนโรแมนติค ซึ่งคู่รักคนเกาหลีมักนิยมเอากุญแจไปคล้อง  สถานที่แห่งนี้ โดยนิยมนำกุญแจมาเขียนชื่อหรือ ข้อความสุดซึ้งลงบนกุญแจ จากนั้นคล้องกุญแจไว้ และโยนลูกกุญแจทิ้งลงแม่น้ำ บ่งบอกถึงความหมายว่า “เราจะไม่พรากจากกัน” จึงเรียกกันว่า กุญแจคู่รัก ท่านยังสามารถเลือกซื้อตุ๊กตาหมี ALFED จากละคร “เจ้าหญิงวุ่นวายเจ้าชายเย็นชา พร้อมชมความน่ารักของตุ๊กตามีที่ TEDDY BEAR SHOP
...นำทุกท่านสู่ศูนย์สมุนไพรเกาหลี “ฮ้อกเกตนามู” ซึ่งชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนำมารับประทานเพื่อช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง หรือ RED PINE ซึ่งผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลี ซึ่งจะใช้ต้นสนเข็มแดงจากยอดเขาที่ประเทศเกาหลีเหนือมาผลิต โดยใช้เทคโนโลยีพร้อมกับการวิจัยที่ประเทศเกาหลีใต้ออกมาเป็น น้ำมันสนเข็มแดง ภูมิประเทศของประเทศเกาหลีเป็นภูเขาประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ โดยกว่าจะมาเป็นน้ำมันสนเข็มแดงได้ 1แคปซูล ต้องใช้ใบสนเข็มแดงประมาณ 2.7 กิโลกรัม มาสกัดเอาน้ำมันมาผลิต และวิจัยออกมาเป็นน้ำมันสนนี้ สามารถช่วยในการลดระดับไขมันในเส้นเลือดได้เป็นอย่างดี
 กลางวัน
บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร

 บ่าย

...พาท่านเข้าสู่ย่าน “เมียงดง” ซึ่งเป็นสยามสแควร์ของเกาหลี มีวัยรุ่นหนุ่มสาวชาวเกาหลีไปรวมตัวกันกว่าพันคนในแต่ละวัน จะพบกับถนนที่เป็นศูนย์รวมแฟชั่นชั้นนำของเกาหลี เสื้อผ้าแฟชั่น GIODANO, GUESS รองเท้า PUMA, NIKE ร้านเสริมสวย เครื่องสำอางค์เกาหลี และร้านอาหารเกาหลีอีกมากมาย บริเวณใกล้ๆ กันยังมีห้างสรรพสินค้า ล็อตเต้ เมโทรมิโดปา ห้างสรรพสินค้าชินเซเก และร้านมิกลิออร์ ซึ่งตั้งอยู่ทั้งใต้ดิน และบนดิน ร้านค้าสไตล์รถเข็น ที่หอบเอาสินค้าวัยรุ่นอันพึงปรารถนาของนักซื้อนักแต่งตัวทั้งหลายมาให้ได้เลือก มาถึงที่นี่...ไม่ควรพลาด ไอศครีม ที่มีความสูงถึง 32 ซ.ม.มีรสต่างๆ ให้เลือก และโดนัท KRISPY KREAM อันโด่งดัง ซื้อทานเองหรือจะนำกลับมา เป็นของฝาก...รับรองต้องติดใจ
...ก่อนอำลาเกาหลี ให้ท่านได้ละลายเงินวอนที่ ศูนย์รวมของพื้นเมือง ขนมแบบต่าง ๆ ช็อกโกแลตหิน, ซีเรียลช็อกโค ผลิตภัณฑ์โสมในรูปแบบของขนม ชา โคลนพอกหน้า ผลไม้ หมอนสุขภาพ  กิมจิ   ชินราเมงหรือมาม่าเกาหลีที่ชื่นชอบของชาวต่างประเทศ เป็นต้น สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่..ท่าอากาศยานอินชอน
.....น.
...นำท่านลัดฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินแห่งชาติเกาหลี เที่ยวบินที่ ........  อาหารบริการบนเครื่องบินพร้อมเครื่องดื่ม
...ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจไปอีกแสนนาน………
.....น.
***หมายเหตุ! เที่ยวบินและรายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม***

อัตราค่าบริการ เฉพาะโปรแกรมนี้เท่านั้น

   อัตราค่าบริการ

กรกฎาคม – สิงหาคม
ท่านละ(บาท)

กันยายน - พฤศจิกายน
ท่านละ(บาท)

   ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน 26,900 xx,x00
   เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 26,900 xx,x00
   เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม 25,900 xx,x00
   เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม 24,900 xx,x00
   พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ  6,500

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดJAPAN TOUR

เทศกาลดอกซากุระบาน_โตเกียว-ฟูจิ (25-29 มี.ค.2559) article
เส้นทางแห่งกำแพงหิมะ Alpine Route นาโกย่า-โตเกียว (14 - 19 เม.ย. 2559) article
Autumn In Japan : โตเกียว-นาโกย่า (20 - 26 ต.ค. 2558) article
FUN SKI IN HOKKAIDO : 30 DEC-04 JAN 2016 article
ชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์ : โนโกย่า-โตเกียว 6วัน 4คืน (TG) article
เส้นทางแห่งกำแพงหิมะ Alpine Route โตเกียว-นาโกย่า (30 เม.ย. - 05 พ.ค. 2558) article
ทุ่งดอกพิ้งค์มอส ภูเขาไฟฟูจิ โตเกียว-โอซาก้า (30 เม.ย. - 05 พ.ค. 2558) article
เส้นทางสายโรแมนติก โอซาก้า - โตเกียว:กำแพงหิมะ เจแปนแอลป์ - ทุ่งดอกชิบะซากุระ (30 เม.ย. - 05 พ.ค. 58) article
"ชมใบไม้เปลี่ยนสีที่...ฮอกไกโด" article
JAPAN 30 - 5 MAY 2014 article
JAPAN : TOKYO -OSAKA' ธ.ค. 57
FUNSKI IN JAPAN ธ.ค. 56!!! article
KIMCHI - MOJI SALE!!! เที่ยวเกาหลีสุดคุ้ม...พูซาน ทัวร์ 5 วัน 3 คืน
KIMCHI-MOJI SALE!!!เที่ยวเกาหลีสุคุ้ม...ซอรัค ทัวร์ 5 วัน 3 คืน article
เที่ยว 2 ประเทศสุดคุ้ม เกาหลี - โอซาก้า6 วัน 4 คืน article
เที่ยว 2 ประเทศสุดคุ้ม เกาหลี - โตเกียว วัน 4 คืน article
JAPAN LAVENDER SWEET 2013 article
HOT CHIC KOREA - JAPAN
Double Knock SALE articleแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
บริษัท โคเรียเซ็นเตอร์ จำกัด เลขที่ 60/59 หมู่ที่ 5 ซ.บางศรีเมือง 1/13 (ซ.รัชชพล) ถ.บางศรีเมือง 1 ต.บางศรีเมือง อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร. 081-816-5533 แฟ็กซ์. - Email:koreacenter@hotmail.com,korea-center@yahoo.com

Booking.com