ReadyPlanet.com
dot dot


ทัวร์เกาหลี,เที่ยวเกาหลี,เกาหลี,ทัวร์,กรุ๊ปทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,โรงแรม,ล่าม,มัคคุเทศก์,ตั๋วเครื่องบิน,การท่องเที่ยว, TourKorea,Tour,Travel Korea,Travel,Group Tour,Package Tour,Guide,Interpreter,Ticket Airway,Ticket Air lane 

ทัวร์เกาหลี,เที่ยวเกาหลี,เกาหลี,ทัวร์,กรุ๊ปทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,โรงแรม,ล่าม,มัคคุเทศก์,ตั๋วเครื่องบิน,การท่องเที่ยว, TourKorea,Tour,Travel Korea,Travel,Group Tour,Package Tour,Guide,Interpreter,Ticket Airway,Ticket Air lane

ทัวร์เกาหลี,เที่ยวเกาหลี,เกาหลี,ทัวร์,กรุ๊ปทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,โรงแรม,ล่าม,มัคคุเทศก์,ตั๋วเครื่องบิน,การท่องเที่ยว, TourKorea,Tour,Travel Korea,Travel,Group Tour,Package Tour,Guide,Interpreter,Ticket Airway,Ticket Air lane

ทัวร์เกาหลี,เที่ยวเกาหลี,เกาหลี,ทัวร์,กรุ๊ปทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,โรงแรม,ล่าม,มัคคุเทศก์,ตั๋วเครื่องบิน,การท่องเที่ยว, TourKorea,Tour,Travel Korea,Travel,Group Tour,Package Tour,Guide,Interpreter,Ticket Airway,Ticket Air lane

ทัวร์เกาหลี,เที่ยวเกาหลี,เกาหลี,ทัวร์,กรุ๊ปทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,โรงแรม,ล่าม,มัคคุเทศก์,ตั๋วเครื่องบิน,การท่องเที่ยว, TourKorea,Tour,Travel Korea,Travel,Group Tour,Package Tour,Guide,Interpreter,Ticket Airway,Ticket Air lane

ทัวร์เกาหลี,เที่ยวเกาหลี,เกาหลี,ทัวร์,กรุ๊ปทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,โรงแรม,ล่าม,มัคคุเทศก์,ตั๋วเครื่องบิน,การท่องเที่ยว, TourKorea,Tour,Travel Korea,Travel,Group Tour,Package Tour,Guide,Interpreter,Ticket Airway,Ticket Air lane

Booking.com

ทัวร์เกาหลี,เที่ยวเกาหลี,เกาหลี,ทัวร์,กรุ๊ปทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,โรงแรม,ล่าม,มัคคุเทศก์,ตั๋วเครื่องบิน,การท่องเที่ยว, TourKorea,Tour,Travel Korea,Travel,Group Tour,Package Tour,Guide,Interpreter,Ticket Airway,Ticket Air lane

ทัวร์เกาหลี,เที่ยวเกาหลี,เกาหลี,ทัวร์,กรุ๊ปทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,โรงแรม,ล่าม,มัคคุเทศก์,ตั๋วเครื่องบิน,การท่องเที่ยว
KE,TourKorea,Tour,Travel Korea,Travel,Group Tour,Package Tour,Guide,Interpreter,Ticket Airway,Ticket Air lane

WEATHER,ทัวร์เกาหลี,เที่ยวเกาหลี,เกาหลี,ทัวร์,กรุ๊ปทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,โรงแรม,ล่าม,มัคคุเทศก์,ตั๋วเครื่องบิน,การท่องเที่ยว,

EXCHANGE,TourKorea,Tour,Travel Korea,Travel,Group Tour,Package Tour,Guide,Interpreter,Ticket Airway,Ticket Air lane

Gyeonggi-do,ทัวร์เกาหลี,เที่ยวเกาหลี,เกาหลี,ทัวร์,กรุ๊ปทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,โรงแรม,ล่าม,มัคคุเทศก์,ตั๋วเครื่องบิน,การท่องเที่ยว,

KANGWON-DO,TourKorea,Tour,Travel Korea,Travel,Group Tour,Package Tour,Guide,Interpreter,Ticket Airway,Ticket Air lane

KOREA FESTIVAL,ทัวร์เกาหลี,เที่ยวเกาหลี,เกาหลี,ทัวร์,กรุ๊ปทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,โรงแรม,ล่าม,มัคคุเทศก์,ตั๋วเครื่องบิน,การท่องเที่ยว,

KOREA FOOD,TourKorea,Tour,Travel Korea,Travel,Group Tour,Package Tour,Guide,Interpreter,Ticket Airway,Ticket Air laneKIMCHI-MOJI SALE!!!เที่ยวเกาหลีสุคุ้ม...ซอรัค ทัวร์ 5 วัน 3 คืน article

KIMCHI - MOJI SALE!!!

เที่ยวเกาหลีสุดคุ้ม...ซอรัค ทัวร์ 5 วัน 3 คืน

22-26 ตุลาคม 2556 
 
ทัวร์เกาหลี,เที่ยวเกาหลี,เกาหลี,ทัวร์,กรุ๊ปทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,โรงแรม,ล่าม,มัคคุเทศก์,ตั๋วเครื่องบิน,การท่องเที่ยว, TourKorea,Tour,Travel Korea,Travel,Group Tour,Package Tour,Guide,Interpreter,Ticket Airway,Ticket Air lane ทัวร์เกาหลี,เที่ยวเกาหลี,เกาหลี,ทัวร์,กรุ๊ปทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,โรงแรม,ล่าม,มัคคุเทศก์,ตั๋วเครื่องบิน,การท่องเที่ยว, TourKorea,Tour,Travel Korea,Travel,Group Tour,Package Tour,Guide,Interpreter,Ticket Airway,Ticket Air lane ทัวร์เกาหลี,เที่ยวเกาหลี,เกาหลี,ทัวร์,กรุ๊ปทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,โรงแรม,ล่าม,มัคคุเทศก์,ตั๋วเครื่องบิน,การท่องเที่ยว, TourKorea,Tour,Travel Korea,Travel,Group Tour,Package Tour,Guide,Interpreter,Ticket Airway,Ticket Air lane
ทัวร์เกาหลี,เที่ยวเกาหลี,เกาหลี,ทัวร์,กรุ๊ปทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,โรงแรม,ล่าม,มัคคุเทศก์,ตั๋วเครื่องบิน,การท่องเที่ยว, TourKorea,Tour,Travel Korea,Travel,Group Tour,Package Tour,Guide,Interpreter,Ticket Airway,Ticket Air lane ทัวร์เกาหลี,เที่ยวเกาหลี,เกาหลี,ทัวร์,กรุ๊ปทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,โรงแรม,ล่าม,มัคคุเทศก์,ตั๋วเครื่องบิน,การท่องเที่ยว,TourKorea,Tour,Travel Korea,Travel,Group Tour,Package Tour,Guide,Interpreter,Ticket Airway,Ticket Air lan ทัวร์เกาหลี,เที่ยวเกาหลี,เกาหลี,ทัวร์,กรุ๊ปทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,โรงแรม,ล่าม,มัคคุเทศก์,ตั๋วเครื่องบิน,การท่องเที่ยว,TourKorea,Tour,Travel Korea,Travel,Group Tour,Package Tour,Guide,Interpreter,Ticket Airway,Ticket Air lan
 วันที่หนึ่ง  >>   กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ

 .....น.
พร้อมกันที่ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ ชั้น...4.. สายการบินแห่งชาติเกาหลี เคาท์เตอร์..... 
มีเจ้าหน้าที่ของบริษัท คอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวก
โดยสายการบินแห่งชาติเกาหลี เที่ยวบินที่........ นำท่านบินลัดฟ้าสู่ประเทศเกาหลีใต้ 
อาหารเช้า บริการบนเครื่องบินพร้อมเครื่องดื่ม
.....น.
 วันที่สอง  >>   สนามบินอินชอน - หมูบ้านโพรวองซ์ - เกาะนามิ - ภูเขาสี่ฤดู “ซอรัค” - อุทยานแห่งชาติซอรัค - ไหว้พระใหญ่วัดชินฮึงซา

เช้า

...ถึงท่าอากาศยานอินชอน กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลีใต้ ท่านจะพบมัคคุเทศก์ท้องถิ่นรอต้อนรับคณะ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) อิสระให้ทุกท่าน ได้แลกสกุลเงินวอน ณ เคาน์เตอร์ธนาคาร และทำธุระส่วนตัวให้เรียบร้อย (ขั้นตอนพิธีการต่างๆ หัวหน้าทัวร์จะแนะนำทุกท่านที่สนามบินสุวรรณภูมิหรือบนเครื่อง หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อสอบถามที่เจ้าหน้าที่ หรือบริษัทล่วงหน้า)
...หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร แล้วนำทุกท่านผ่านสะพานแขวน ยองจอง เพื่อแสดงถึงความหวังในการรวมชาติที่มีความยาวกว่า 4.42 กมจากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง พาจู พาท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโพรวองซ์ พาท่านเติมความสดชื่น สดใส ให้ได้ชุ่มฉ่ำหัวใจ ร่วมกันย้อนวัยไปกับแดนแห่งสีสัน ณ หมู่บ้านยุโรป แห่งเมืองอารีดัง ไม่ว่าจะเป็นอาคาร บ้านเรือน ร้านค้า ร้านอาหาร ร้านแกลอรี่ แต่งแต้มด้วยสีสันสวยงาม หลากหลายคล้ายเมืองลูกกวาด ทำให้ผู้ที่ได้ไปเยือนประทับใจกับความน่ารักของดินแดนแห่งนี้
กลางวัน
บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร

บ่าย

...จากนั้นมุ่งหน้าสู่เมือง ชุนชอน มีระยะทางห่างจากกรุงโซลเพียง 63 กิโลเมตร นำท่านเดินทางลงเรือเฟอร์รี่สู่ “เกาะนามิ” สถานที่โรแมนติกอีกแห่งหนึ่ง สำหรับคู่รักหนุ่มสาว เป็นสถานที่ถ่ายทำละครเกาหลีเรื่อง “WINTER LOVE SONG หรือเพลงรักใน สายลมหนาว” ให้ทุกท่านได้สัมผัสบรรยากาศสดใส และสายลมเย็นที่พัดผ่านที่เกาะนามิ เกาะมีรูปร่างเหมือนใบไม้ลอยน้ำซึ่งเต็มไปด้วยธรรมชาติอันเงียบสงบ ทิวสนอันเป็นสัญลักษณ์ที่คู่รัก หรือครอบครัว จะมารำลึกถึงอดีต และสานสัมพันธ์ครอบครัว เพลิดเพลินกับความงามจนท่านไม่อยากจากไป ณ ที่แห่งนี้ ท่านสามารถคารวะสุสานนายพลนัมอี ซึ่งเป็นผู้ค้นพบเกาะนี้ หรือจะเลือกเช่าจักรยานเที่ยวรอบเกาะ ดื่มด่ำกับธรรมชาติ แมกไม้ ทิวสน ต้นเกาลัด และซากุระ ที่แข่งกันผลิบานให้บรรยากาศอันสุดแสนโรแมน อย่าลืม ! ที่จะถ่ายรูปกับรูปปั้นพระเอกนางเอกของละครเรื่องนี้
...แล้วพาทุกท่านเดินทางมุ่งไปยังจังหวัด คังวอน ซึ่งเป็นที่ตั้งของ ภูเขาสี่ฤดู หรือ สวิสเซอร์แลนด์เกาหลี... จัดได้ว่าเป็นแนวเขาที่สวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งในเกาหลี ประกอบด้วยแนวเขามากมาย มีหุบเขารูปทรงแปลกตาพร้อมทั้งสร้างความสวยงามที่แตกต่างกันในแต่ละฤดู (โดยเฉพาะในช่วง เม.ย. วิวตลอดสองข้างทางจะสามารถพบเห็นต้น และดอกซากุระเบ่งบานงดงามมาก)
...นำทุกท่านเข้าสู่ “อุทยานแห่งชาติซอรัค” ซึ่งเป็นที่นิยมในการใช้เป็นฉากในการถ่ายทำละครหลายเรื่องด้วยกัน เต็มไปด้วยขุนเขาซึ่งอุดมสมบูรณ์ด้วยป่าไม้ สายน้ำ และลำธาร ให้ท่านได้เพลิดเพลินไปกับบรรยากาศที่งดงามสองข้างทาง ถ่ายรูปคู่กับอนุสาวรีย์หมี ชมความงามของอุทยานแห่งชาติแห่งนี้ ที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นภูเขาสี่ฤดู ตั้งอยู่ใจกลางภูเขาแทแบค ซึ่งทอดยาวไปถึงเขาคึมคังของประเทศเกาหลีเหนือ มีเทือกเขา ป่าไม้ หุบเขา สายน้ำ ทะเลสาบหินรูปร่างต่างๆ ที่สวยงามซึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติที่หาดูได้ยากยิ่งให้ท่านเลือกนั่งกระเช้า Sorak Cable Car เป็นกระเช้าขนาดใหญ่ที่นำท่านขึ้นบนเทือกเขา ที่สูงที่สุดในเกาหลี สามารถจุนักท่องเที่ยวได้นับสิบคน เมื่อขึ้นไปแล้วท่านจะได้สัมผัสกับความงามของธรรมชาติ (ไม่รวมค่าขึ้นกระเช้า)
 จากนั้นนำท่านนมัสการพระพุทธรูปปางสมาธิองค์มหึมาตั้งอยู่กลางแจ้ง ที่สร้างขึ้นเพื่อสวดอ้อนวอนให้คาบสมุทรเกาหลี ได้รวมเป็นหนึ่งเดียวกัน หากเดินข้ามสะพานชำระจิตใจ ท่านจะพบ “วัดชินฮึงซา” วัดเก่าแก่กว่าพันปี สร้างในสมัยอาณาจักรชิลล่า 
ค่ำ
บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร
หลังจากนั้นเดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ 
SORAK DAEMYEONG RESORT หรือเทียบเท่า
  วันที่สาม  >> ไหว้พระพุทธ วัดวาอูจองซา - เรียนทำกิมจิ + สวมชุดประจำชาติเกาหลี (ฮันบก) - เพลินกับบัตรเล่นได้ทุกอย่างที่ สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
...จากนั้นนำท่านไปยัง วัดวาอูจองซา ตั้งอยู่ที่เมืองยงอิน จังหวัดเคียงกี สร้างเมื่อปี ค.ศ. 1970 โดยนักบวชแฮต๊อก เป็นวัดนิกายหินยาน ผู้ดูแลวัดนี้ชื่นชอบประเทศไทยเป็นพิเศษ ได้เดินทางไปไหว้พระที่เมืองไทยหลายครั้ง  ร้านขายของที่ระลึกปากทางเข้าวัดมีพระ และสิ่งของจากเมืองไทยมาขาย.......
  นำท่านร่วมเรียนรู้วัฒนธรรม การทำกิมจิ และได้ลงมือทำด้วยตัวท่านเองที่ KIMCHI SCHOOL  กิมจิ จัดว่าเป็นเครื่องเคียงประจำโต๊ะ สำหรับอาหารเกาหลีทุกมื้อก็ว่าได้คู่กับข้าวสวยร้อนๆ เป็นอาหารประเภทหมักดอง ที่มีคุณค่าทางอาหารสูงชนิดหนึ่ง มีส่วนของเครื่องปรุงที่ประกอบด้วยผักต่างๆ ซอสที่มีรสเค็ม พริกแดง และกระเทียม ผสมคลุกเคล้ากันอย่างดี จนมีรสชาติเป็นเอกลักษณ์แตกต่างกันไปตามท้องถิ่น และประเพณีการปรุงของแต่ละภาค “กิมจิ” อาหารหมักดองที่คนเกาหลีใช้จัดเก็บอาหารไว้ทานในช่วงฤดูหนาว นอกจากนี้ท่านยังสามารถเก็บภาพความประทับใจในชุดฮันบก (ชุดประจำชาติเกาหลี) ซึ่งได้จัดไว้คอยบริการท่านด้วย
กลางวัน
บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร

บ่าย
...นำท่านเดินทางเข้าสู่ กรุงโซล ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศเกาหลีใต้ ที่นี่ถือได้ว่าเป็นศูนย์รวมความเจริญทางด้านต่างๆ ของประเทศเอาไว้ ไม่ว่าจะเป็นห้างร้านย่านการค้าชื่อดัง สถานที่สำคัญทางการเมือง และความทันสมัยในการคมนาคม ปัจจุบันมีประชากรเกาหลีถึง 1 ใน 4 อาศัยอยู่ในกรุงโซล แต่ภายใต้การพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง กรุงโซลก็ยังเป็นเมืองที่มีกลิ่นอายของวัฒนธรรมโบราณ ที่ชาวเกาหลียังคงอนุรักษ์ไว้เป็นมรดกอันล้ำค่า ไม่ว่าจะเป็นพระราชวังอันยิ่งใหญ่ที่ยังคงความสวยงาม พิพิธภัณฑ์ต่างๆ ฯล
...จากนั้นพาทุกท่านไปพบกับดินแดนแห่งความสนุกหฤหรรษ์ และไฮเทคในรูปแบบใหม่ที่ สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์ สวนสนุกในร่มที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลี และแบ่งเป็นหลายโซนด้วยกัน ท่านสามารถสนุกสนานกับเครื่องเล่นหลากชนิดทั้งในร่ม และกลางแจ้ง ที่ล็อตเต้เวิลดิ์ เอ็ดเวนเจอร์กับการผจญภัยต่างๆ เช่น ผจญภัยในโลกของซินเบต หอคอยไจโรดร็อป โรงหนังสามมิติ ไวกิ้ง บอลลูน โอแดเซแฟตาซี เป็นต้น หรือ จะข้ามสะพานไปยังเกาะมหัศจรรย์ ที่เต็มไปด้วยเกาะแห่งการค้นหา ตั้งอยู่ใจกลางทะเลสาบ หรือจะนั่งรถรางไฟฟ้าชมความงามของสวนสนุกทั้งหมด เกมส์การละเล่นต่างๆ ร้านขายอาหารรูปแบบต่างๆ ร้านขายของที่ระลึกเฉพาะของสวนสนุก
 
ค่ำ
บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร
หลังจากนั้นเดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ REX HOTEL หรือเทียบเท่า
  วันที่สี่   >>   บลูเฮ้าส์ - พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน - พระราชวังโบราณ - ศูนย์โสมเกาหลี - เครื่องสำอางแบรนด์ดัง     ของเกาหลี - ช้อปปิ้งเพลินๆ ทงแดมุน - ชมโชว์ระดับโลก

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
...นำทุกท่านเดินทางผ่านถนนสายสำคัญ ที่มีการตรวจตราอย่างหนาแน่น มีทั้งตำรวจนอกเครื่องแบบ ซีไอเอเกาหลี ตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อผ่านชม “บลูเฮ้าส์” หรือบ้านประจำตำแหน่งประธานาธิบดี  จากนั้นพาทุกท่านไปยัง “พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน” ซึ่งจำลองชีวิตความเป็นอยู่ ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมของชนชาติเกาหลีในอดีต โดยจัดแบ่งเป็นห้องแสดงต่างๆ ทั้งประวัติความเป็นมาของประเทศเกาหลี, วิถีชีวิตของคนเกาหลี และวงจรชีวิตของคนเกาหลี แล้วมุ่งสู่ “พระราชวังเคียงบก” ซึ่งเป็นพระราชวังหลวงที่สำคัญที่สุด ของประเทศเกาหลีสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1394 สมัยราชวงค์โชซอน เป็นที่ประทับของกษัตริย์ เมื่อสมัย 600 ปีก่อน ถือว่าอยู่บนฮวงจุ้ยที่ดีที่สุด เนื่องจากด้านหลังเป็นภูเขามังกร และด้านหน้าหันไปทางแม่น้ำฮัน ภายในพระราชวังประกอบไปด้วยพระที่นั่งต่างๆ มากมาย ทั้งที่ประทับของพระมหากษัตริย์ และพระราชินี,  พระตำหนักกลางน้ำเคียงเฮวรู, พระที่นั่งคึนจองจอน ซึ่งเป็นท้องพระโรงสำหรับใช้ว่าราชการของพระมหากษัตริย์ ท่านจะได้ประทับใจกับสถาปัตยกรรมโบราณของพระราชวังแห่งนี้
กลางวัน
บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร

บ่าย

...พาท่านรู้จักสมุนไพรเกาหลีที่มีชื่อเสียง และรู้จักกันทั่วโลก นั่นคือ โสม โสมใช้เป็นยาบำรุงสุขภาพของชนชาติตะวันออกมาตั้งแต่อดีตกาล ชาวจีนยอมรับว่าโสมเกาหลีเป็นสุดยอดของโสม โดยได้รับการวิจัย และทุ่มเทอย่างมากที่สุดในบรรดาสมุนไพรทั้งหลายทั้งปวง ทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์อาหารสมุนไพรต่างๆ เช่น ชาโสม ผงโสมยอดนิยม หรือโสมสกัดเข้มข้น เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับผู้ที่คำนึงถึงสุขภาพ ทุกท่านจะได้ลิ้มลอง และเลือกซื้อในราคาพิเศษที่ ศูนย์โสมเกาหลี จากนั้นนำท่านเลือกซื้อ เครื่องสำอางค์แบรนด์ดังของเกาหลี เช่น ROJUKISS, TONYMOLY, THE SEAM และอีกหลากหลายแบรนด์คุณภาพชั้นหนึ่ง ให้ท่านได้ลอง และเลือกซื้อตามอัธยาศัย
  หลังจากจะนำทุกท่านไปช้อปปิ้งกับแหล่งช้อปปิ้งชื่อดังที่ “ตลาดทงแดมุน” ซึ่งตั้งอยู่บริเวณประตูเมืองโบราณทิศตะวันออกเป็นตลาดที่ใหญ่มากอีกแห่งหนึ่ง ท่านจะสามารถหาซื้อสินค้าได้หลากหลายชนิด มีร้านค้ามากมาย ทั้งเสื้อผ้าแฟชั่นเกาหลี รองเท้า กระเป๋า เครื่องประดับ เครื่องสำอาง ถุงเท้า ผ้าพันคอ ของที่ระลึก เครื่องใช้ในบ้าน และครัวเรือน และอื่นๆ อีกมากมาย ทั้งริมบาทวิถี และในห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ๆ เช่น  DOOTA, MILLIORE, APM และ GOOD MORNING ซึ่งลักษณะจะคล้ายๆ ประตูน้ำ และมาบุญครองบ้านเรา แต่ในบรรยากาศแบบคนเกาหลี

ค่ำ

บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร
20.00น. จากนั้นนำทุกท่านเข้าชมโชว์ SACHOOM SHOW การผสมผสานระหว่างการโชว์เต้น และละครเพลงเข้าด้วยกัน การแสดงที่ตื่นตาจากการเต้น บวกกับเสียงร้องที่ไพเราะนำมาสร้างให้เกิดเรื่องราวต่างๆ รวมทั้งมีการสอดแทรกมุขตลก สร้างความสนุก และเสียงหัวเราะสามารถดูได้ทั้งเด็ก และผู้ใหญ่
หลังจากนั้นเดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ REX HOTEL หรือเทียบเท่า

  วันที่ห้า  >>   N’TOWER ชมวิวกรุงโซล - ศูนย์สมุนไพรเกาหลี - สยามสแควร์เกาหลี เมียงดง - ศูนย์รวมของพื้นเมือง - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ  

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
...นำทุกท่านเดินทางสู่สัญลักษณ์ของกรุงโซล ณ ภูเขานัมซาน Seoul Tower หรือ N’Seoul Tower มีความสูง 274 เมตร บนยอดเขามีหอคอย ที่จัดว่าเป็น 1 ใน 18 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลก มีความสูงถึง 480 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล สามารถสัมผัสบรรยากาศกรุงโซลได้ 360 องศา และด้านล่างของหอคอยยังมี “พิพิธภัณฑ์หมีเท็ดดี้แบร์” ที่จัดแสดงเป็นเรื่องราวต่างๆ ให้ได้ชมกัน ท่านจะได้สัมผัสกับความน่ารักของบรรดาหมีเท็ดดี้ตัวเล็ก ตัวใหญ่ ที่จะทำให้ท่านหลงรัก และอดซื้อไปเป็นที่ระลึกไม่ได้
...นำทุกท่านสู่ศูนย์สมุนไพรเกาหลี “ฮ้อกเกตนามู” ซึ่งชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนำมารับประทานเพื่อช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง หรือ Red Pine ซึ่งผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลี ซึ่งจะใช้ต้นสนเข็มแดงจากยอดเขาที่ประเทศเกาหลีเหนือมาผลิต โดยใช้เทคโนโลยีพร้อมกับการวิจัยที่ประเทศเกาหลีใต้ออกมาเป็น น้ำมันสนเข็มแดง ภูมิประเทศของประเทศเกาหลีเป็นภูเขาประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ โดยกว่าจะมาเป็นน้ำมันสนเข็มแดงได้ 1แคปซูล ต้องใช้ใบสนเข็มแดงประมาณ 2.7 กิโลกรัม มาสกัดเอาน้ำมันมาผลิต และวิจัยออกมาเป็นน้ำมันสนนี้ สามารถช่วยในการลดระดับไขมันในเส้นเลือดได้เป็นอย่างดี
 กลางวัน
บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร

 บ่าย

...พาท่านเข้าสู่ย่าน “เมียงดง” ซึ่งเป็นสยามสแควร์ของเกาหลี มีวัยรุ่นหนุ่มสาวชาวเกาหลีไปรวมตัวกันกว่าพันคนในแต่ละวัน จะพบกับถนนที่เป็นศูนย์รวมแฟชั่นชั้นนำของเกาหลี เสื้อผ้าแฟชั่น GIODANO, GUESS รองเท้า PUMA, NIKE ร้านเสริมสวย เครื่องสำอางค์เกาหลี และร้านอาหารเกาหลีอีกมากมาย บริเวณใกล้ๆ กันยังมีห้างสรรพสินค้า ล็อตเต้ เมโทรมิโดปา ห้างสรรพสินค้าชินเซเก และร้านมิกลิออร์ ซึ่งตั้งอยู่ทั้งใต้ดิน และบนดิน ร้านค้าสไตล์รถเข็น ที่หอบเอาสินค้าวัยรุ่นอันพึงปรารถนาของนักซื้อนักแต่งตัวทั้งหลายมาให้ได้เลือก มาถึงที่นี่...ไม่ควรพลาด ไอศครีม ที่มีความสูงถึง 32 ซ.ม.มีรสต่างๆ ให้เลือก และโดนัท KRISPY KREAM อันโด่งดัง ซื้อทานเองหรือจะนำกลับมา เป็นของฝาก...รับรองต้องติดใจ
...ก่อนอำลาเกาหลี ให้ท่านได้ละลายเงินวอนที่ ศูนย์รวมของพื้นเมือง ขนมแบบต่าง ๆ ช็อกโกแลตหิน, ซีเรียลช็อกโค ผลิตภัณฑ์โสมในรูปแบบของขนม ชา โคลนพอกหน้า ผลไม้ หมอนสุขภาพ  กิมจิ   ชินราเมงหรือมาม่าเกาหลีที่ชื่นชอบของชาวต่างประเทศ เป็นต้น สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่..ท่าอากาศยานอินชอน
.....น.
...นำท่านลัดฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินแห่งชาติเกาหลี เที่ยวบินที่ ........  อาหารบริการบนเครื่องบินพร้อมเครื่องดื่ม
...ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจไปอีกแสนนาน………
.....น.
***หมายเหตุ! เที่ยวบินและรายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม***

อัตราค่าบริการ เฉพาะโปรแกรมนี้เท่านั้น

   อัตราค่าบริการ

กรกฎาคม – กันยายน
ท่านละ(บาท)

ตุลาคม - 15พฤศจิกายน
ท่านละ(บาท)

   ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน 22,900 28,900
   เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 22,900 28,900
   เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม 21,900 27,900
   เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม 20,900 26,900
   พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ  3,600 4,400

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดJAPAN TOUR

เทศกาลดอกซากุระบาน_โตเกียว-ฟูจิ (25-29 มี.ค.2559) article
เส้นทางแห่งกำแพงหิมะ Alpine Route นาโกย่า-โตเกียว (14 - 19 เม.ย. 2559) article
Autumn In Japan : โตเกียว-นาโกย่า (20 - 26 ต.ค. 2558) article
FUN SKI IN HOKKAIDO : 30 DEC-04 JAN 2016 article
ชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์ : โนโกย่า-โตเกียว 6วัน 4คืน (TG) article
เส้นทางแห่งกำแพงหิมะ Alpine Route โตเกียว-นาโกย่า (30 เม.ย. - 05 พ.ค. 2558) article
ทุ่งดอกพิ้งค์มอส ภูเขาไฟฟูจิ โตเกียว-โอซาก้า (30 เม.ย. - 05 พ.ค. 2558) article
เส้นทางสายโรแมนติก โอซาก้า - โตเกียว:กำแพงหิมะ เจแปนแอลป์ - ทุ่งดอกชิบะซากุระ (30 เม.ย. - 05 พ.ค. 58) article
"ชมใบไม้เปลี่ยนสีที่...ฮอกไกโด" article
JAPAN 30 - 5 MAY 2014 article
JAPAN : TOKYO -OSAKA' ธ.ค. 57
FUNSKI IN JAPAN ธ.ค. 56!!! article
KIMCHI - MOJI SALE!!! เที่ยวเกาหลีสุดคุ้ม...พูซาน ทัวร์ 5 วัน 3 คืน
KIMCHI - MOJI SALE!!! เที่ยวเกาหลีสุดคุ้ม...เชจู ทัวร์ 5 วัน 3 คืน article
เที่ยว 2 ประเทศสุดคุ้ม เกาหลี - โอซาก้า6 วัน 4 คืน article
เที่ยว 2 ประเทศสุดคุ้ม เกาหลี - โตเกียว วัน 4 คืน article
JAPAN LAVENDER SWEET 2013 article
HOT CHIC KOREA - JAPAN
Double Knock SALE articleแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
บริษัท โคเรียเซ็นเตอร์ จำกัด เลขที่ 60/59 หมู่ที่ 5 ซ.บางศรีเมือง 1/13 (ซ.รัชชพล) ถ.บางศรีเมือง 1 ต.บางศรีเมือง อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร. 081-816-5533 แฟ็กซ์. - Email:koreacenter@hotmail.com,korea-center@yahoo.com

Booking.com